Covid19 Nedeniyle Kar Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Düzenlemelerin Hukuki ve Ekonomik Analizi

Küresel düzeyde yaşanan Covid19 pandemisinin etkilerini azaltmak için birçok tedbir alınmaktadır. Bu tedbirlerden bir tanesi de sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları kâr dağıtımının snırlandırılması olmuştur. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısıyla başlayan süreç, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenleme ve sonrasında çıkarılan ikincil mevzuatla devam etmiştir. Kâr dağıtımının sınırlandırılması konusunda yapılan bu düzenlemeler ekonomik ve hukuki açıdan bir çok tartışmayı beraberinde getirmiştir.

Economic and Legal Analysis of Legislations on Dividend Restriction Due to Covid19 Pandemic

In order to alleviate the effects of Covid19 pandemic, numerous measures have been taken. Within this framework, one of these measures is the restriction on dividend payments to be made by companies in 2020. The process started with a letter from Ministry of Trade and continued with an amendment in Turkish Commercial Code and follow up with secondary legislation. The regulations on dividend restriction caused disputes from economic and legal perspective.

___

Kahraman,Abdülkadir, 2020, Hangi kâr dağıtımı ertelendi?, https://www.vergidegundem.com/tr_TR/blog?blogid=4900334.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/hangi-kardagitilabilir-hangi-karin-dagitimi-kisitlandi/470929

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kardagitim-sinirlamasinin-istisnalari-belli-oldu/470552

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kardagitim-sinirlamasina-karsi-alternatif-cozumlerindegerlendirilmesi/469711

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kardagitimina-meclis-ayari/467896

https://www.dunya.com/kose-yazisi/kardagitimina-ince-ayar/467180

1982 Anayasası

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1. Protokolü

Türk Ticaret Kanunu

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Anayasa Mahkemesi, T.15.05.2019, E.2018/142, K.2019/38 sayılı kararı (RG t.20.06.2019, S.30807).

Anayasa Mahkemesi, T. 19.02.2020, E. 2018/139, K. 2020/12 sayılı kararı (RG t. 05.05.2020, S. 31118).

www.kgk.gov.tr

www.spk.gov.tr

___