Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Dünyada Vergi Harcamaları

Ülkeler kamu giderlerini karşılamak üzere vergi toplayarak olduğu kadar vergi toplamayarak da kendilerine kaynak oluşturabilmektedirler. Bir başka deyişle alacağı vergiden vazgeçerek de önemli gördüğü bazı hizmetlerin önünü açabilmektedirler. Literatürde bu, vergi harcaması olarak adlandırılmaktadır. Bu türden harcamaların vergi tabanını aşındıran yapısı dünyada vergi harcamaları kavramını her geçen gün daha fazla tartışmaya açmaktadır. Bu çalışmada OECD’nin 2010 yılında yayımlamış olduğu “Vergi harcamaları” raporunda yer alan bazı ülke uygulamaları ile konu hakkında benimsenen yaklaşımlar dikkatlere sunulmuştur. Çalışmada ayrıca ülkemizdeki 2016 yılında hazırlanıp kamuoyuna duyurulan vergi harcamaları raporuna da özlü biçimde yer verilmiştir.

Tax Expenditures in the World as a Fiscal Policy

Countries can finance public expenditures by not only collecting taxes just as they can by col- lecting taxes. In other words, they can pave the way for some services, which they deem important, by waiving taxes. In the literature, this is called tax expenditure. Tax base eroding structure of these kind of expenditures has increasingly opened the tax expenditures concept to debate in the world. In this study, some country practices and approaches adopted on the subject, as they were mentioned in the "Tax Expenditures" report published by OECD in 2010, have been brought into attention. In this article our country’s last report on tax expenditures which was prepared and published in late 2016 has been briefly touched.

Kaynakça

OECD, “Tax Expenditures in OECD Countries”, OECD yayını, 2010.

BAŞAR, Ömer (Ocak 2012), “Vergi Harcama- ları”, Vergi Sorunları, Sayı: 280, ss.54-62.

KAPLAN, Ersin (Mayıs 2012), “Vergi Harcama- larının Türk Vergi Sistemindeki Yeri”, Vergi Dünyası, sayı 369, ss. 123-138.

ORGAN, İbrahim, ÇAVDAR, Fatih (Ağustos 2012), “Ülke Uygulamaları Işığında Vergi Harcaması Kavramı”, Vergi Dünyası, ss. 134-143.

SARAÇ, Özgür, “Vergi Harcamaları ve İktisadi Etkileri”, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2010, Sayı: 159, ss.262-277.

PEDÜK, Türkben (2006), “Vergi harcamaları” (1.Baskı), Ankara, Yaklaşım Yayıncılık.

Vergi Harcamaları Raporu 2016”, T.C. Maliye Bakanlığı http://www.gep.gov.tr/Web/GenelMudurlukDoku- man.aspx?prmts=1594

Kaynak Göster