Bağımsız Denetim Çalışmalarında Denetim Riski ve Denetim Prosedürleri Seçimine Etkisi

Bağımsız denetçi, bağımsız denetimini gerçekleştirdiği finansal tablolar için hiç bir zamanmutlak güvence veremez. Bağımsız denetçinin asıl amacı ve sorumluluğu, makul güvence düzeyinisağlayacak denetim prosedürlerini seçmek ve uygulamaktır. Uygun denetim prosedürlerinin seçimi, bağımsız denetim çalışmalarının en önemli aşamasıdır. Bağımsız denetçi uygun denetimprosedürlerini belirlerken, denetim riskini ve onu oluşturan kontrol edilen ve kontrol edilemeyenrisk unsurlarının birbiriyle ilişkisini dikkate almak zorundadır. Bu makalede denetim riski veonu oluşturan risk unsurlarının denetim prosedürü seçimini nasıl etkilediği açıklanacaktır.

Audit Risk in the Independent Audit Works and its Effect on the Selection of Audit Procedures

The independent auditor can not provide absolute assurance on audited financial statements. The main aim and responsibility of the independent auditor is selection and application of audit procedures providing reasonable assurance level. The selection of appropriate audit procedures is the most important stage of the independent audit works. The independent auditor has to consider audit risk and relationship between its controllable and uncontrollable component of audit risk when the independent auditor determines appropriate audit procedures. In this article, how the audit risk and its components having effect on the selections of the audit procedures are explained.

Kaynakça

AICPA, Overall Objects of the Independent Au- ditor on the Condact of an Audit, AU-C Section, 14.05.2016, https://www.aicpa.org/Research/Stan- dards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-C- 00200.pdf

Arens, Alvin A.& Loebbecke, Jamer K., 1991, Auditing An Integrated Approach, , Fifth Edition, Prentice-Hall International Editions, USA

Roberston, Jack C., 1996, Auditing, Eight Edi- tion, Irwin Publishing, USA

Türkiye Denetim Standartları, KGK, 2015, An- kara

University of Fribourg; Audit Risk Formula , 05.05.2016, http://www.unifr.ch/controlling/assets/ files/Noesberger2016/3-audit-risk-formula.pdf

Wiley CPA Excel ; Efficent Learning System, CPA Exam Review, 05.05.2016, http://www.efficientlear- ning.com/wileycpaexcel/

Kaynak Göster