AR-GE'ye Yönelik Vergisel Bir Teşvik: Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası

Mevcut bilgi ve teknoloji çağında yaşanan büyük devinimlere paralel olarak ülkeler arasındakirekabeti belirleyen temel faktörler de değişim göstermiştir. Bilginin hammadde, Ar-Ge merkezlerinin ise birer modern fabrika olduğu bir üretim süreci hasıl olmaya başlarken Ar-Ge merkezlerinin önemi her geçen gün daha da artmış, uluslararası rekabetten geri kalmak istemeyenülkeler teşviklerini bu alanlara kaydırmışlardır. Türkiye de Ar-Ge'ye yönelik teşviklerine 5520sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 6518 Sayılı Kanunla dahil edilen ''Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası'' ile bir halka daha eklemiştir. Eklenen madde ile araştırma, geliştirme, yenilik ile yazılımfaaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar karşılığı elde edilen kazanç ve iratlar belli koşullardahilinde kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

A Tax Incentive for R&D: Industrial Property Rights Exception

Basic factors those determine the level of international competition have been changed in linewith significant actions experienced in the present information and technology age. The significance of R&D centers gradually increased, and consequently, countries which do not want tolose their international competitiveness have moved their incentives to this field as a new manufacturing process that requires information used as a raw material, and where R&D centers operated like modern manufacturing plants emerges. With "Industrial Property Rights Exception"a new line has been added to the R&D incentives laid down in Corporation Tax Code 5520 asper Law 6518, also in Turkey. This new article will enable a tax-exemption in corporate tax onthe earnings and revenues from inventions resulted from the application of research and development activities, innovations, and software development under certain conditions.

Kaynakça

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Biçer Özçelik,Zeynep, Özçelik Cenk, Türkiye'de Sınai Mülkiyet Hakları,http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/7f1320d73ab21c0_ek.pdf?dergi=1265 (Erişim Tarihi:30.03.2016)

Dericioğlu, M.Kaan , Fikir Ürünlerinin Tanımı ve Örnekleri, Hacettepe Teknokent ve İnovent Teknoloji Transferi ve Ticaretleştirme Konferansı,Slayt,70,72, www.tip.hacettepe.edu.tr/ekler/ppt/sunu-4.ppt, (Erişim Tarihi: 30.03.2016)

Yalçın, İsmail, Etcf - Eu Traınıng Programme 2009, v2.etcf.org.tr/EN/doc/kasim_2009_etcf/Module%20VI/ IsmailYalcin.doc(Erişim Tarihi: 30.03.2016)

http://www.tpe.gov.tr/turkpatentenstitusu/res o u r c e s/t emp / a f 9 6 4 1 9 3 - c 9 f 5 - 4 b 2 7 - 9 4 d 8 - 0cf5354eba1d.pdf(Erişim Tarihi: 30.03.3016)

http://www.optimumpa t ent. com/bulusbasamagi.html(Erişim Tarihi: 30.03.2016)

Kaynak Göster