7104 Sayılı Kanun Sonrası Değersiz Alacaklara İlişkin Katma Değer Vergisi Uygulaması

Bu çalışmanın nihai amacı 06.04.2018 tarihinde yayımlanan 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 ve 30’uncu maddelerine eklenen hükümlere ilişkin değersiz alacaklarda KDV hususunun değerlendirilmesi ve açıklanmasına yöneliktir.

Kaynakça

-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

-7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

-535 Sıra Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

-05.05.2004 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 334 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

-Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27575268- 105[322-2017-125]-E.416541 Sayılı ve 25.10.2018 Tarihli Özelgesi

Kaynak Göster