2015 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarının Beyanı

Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 65'inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetindendoğan kazancın, serbest meslek kazancı olduğu hükme bağlanmıştır. Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyetteolmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek erbabı ise serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa eden kişiolarak tanımlanmıştır. GVK'nın 85'inci maddesinde ise serbest meslek erbabının, serbest meslekfaaliyetinden kazanç temin etmemiş olsa bile yıllık beyanname vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bilindiği üzere gelir üzerinden alınan vergi için, elde etme kavramının gerçekleşmiş olması gerekmektedir, serbest meslek kazançlarında elde etme, tahsil esasına bağlanmış olup,serbest meslek kazancı tahsil olunan hasılattan yapılan giderlerin düşülmesi suretiyle gerçekusulde tespit edilmektedir.

Kaynakça

ABA, Cemal "Serbest Meslek Faaliyeti Kapsa- mında 2008 Yılında Elde Edilen Kazançların Beyanı", Vergi Dünyası, Mart 2009, Sayı 331.

"Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2012", Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul 2015.

BOZTAŞ, Hakan; "2009 Yılında Elde Edilen Ser- best Meslek Kazançlarının Beyanı", Vergi Dünyası, Mart 2010, Sayı 343.

DİLBER, Emircan "Serbest Meslek Kazançları- nın Beyanı ve Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden Hususlar", Vergi Dünyası, Aralık 2009, Sayı 340.

ÖZCAN, Nihat, "Serbest Meslek Faaliyeti Kap- samında 2010 Yılında Elde Edilen Kazançların Be- yanı", Vergi Dünyası, Mart 2011, Sayı 331.

Kaynak Göster