Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız

Öz

Kaynakça

Abdülkahir el-Bağdadî, el-Fark beyne'l-fırak: Mezhepler Arasındaki Farklar (trc. Ethem Ruhi Fığlalı), Ankara 1991.

Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybani Ahmed b. Hanbel, Müsned (thk. Sıdki Muhammed Cemil Attar), Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1991, I-X.

Akyüz, Vecdi, İbadet İlkeleri, İstanbul: İlke Yay., 2002.

Ali el-Kârî, İbtâlü'l-kavl bi-vahdeti'l-vücûd (nşr. Ahmed b. İbrahim), Dimyat 2006.

Aydın, Mehmet, "Hristiyanlıkta Teslis Doktrini ve Hristiyan İtizalleri", İslam İlimleri Ens- titüsü Dergisi, V, Ankara 1982, s. 141-156.

Beyâzîzâde Ahmed Efendi, Kemâlüddin Ahmed b. Hasan b. Sennânüddîn, Usûlü'l-münîfe li'l-İmam Ebî Hanîfe (nşr. İlyas Çelebi), İstanbul 1416/1996.

Buharî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail Buharî, Sahih-i Buharî, İstanbul: Dârü't- tıbâati'l-âmire, 1315, "Rekâik", "Fiten", “Savm”, “İman”.

Çolak, Abdullah, "Allah'a Karşı Derin Sevgi ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû", Bilimname, XVI, 2009/1, s. 183-206.

Daryal, Ali Murat, Kurban Kesmenin Psikolojik Temelleri, İstanbul: MÜİF Vakfı Yay., Demirli, Ekrem, "İbnü'l-Arabî ve Takipçilerinin Tanrı Anlayışı: Tenzih ve Teşbih Hü- kümlerinin Birleştirilmesi", İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 19, 2008, s. 25-44. ---------, "Vahdet-i Vücud", DİA, İstanbul 2012, XLII, 431-435.

Doğrul, Ömer Rıza, Kur'an ve İslam Üzerine, Ağaç Yayınları, İstanbul 2006.

Ebû Davud, Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi Ebû Davud es-Sicistani, Kitâbü’s-Sünen (thk. Muhammed Avvame), Cidde: Dârü’l-Kıble li’s-Sekâfeti İslâmiyye, /1419, "Salat".

Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (sad. İsmail Karaçam vd.), Azim Dağıtım, İstanbul ts., IV. Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hasan, İslam İnancının Ana Konuları: Meâlimü Usûlüddîn (trc. Nadim Macit), Erzurum 1996. ---------, Mefâtühü'l-Gayb, Beyrut-Lübnan, 1426/2005, V.

Fazlıoğlu, İhsan, Işk İmiş Her Ne Var Âlemde, İstanbul 2011.

Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, Hakikat Bil- gisine Yükseliş: Meâricü'l-kuds (trc. Serkan Özburun), İstanbul 1995.

Gezgin Ali Galip, "Kur'an Meallerinde Takva Kelimesinin Türkçeye Tercümesi Sorunu", Kur'an Mealleri Sempozyumu, II, Ankara 2007, s. 295-315.

Güç, Ahmet, Çeşitli Dinlerde ve İslâm'da Kurban, Bursa 2003.

Güngör, Erol, İslam Tasavvufunun Meseleleri, İstanbul 2004.

Hamidullah, Muhammed, İslama Giriş (trc. Cemal Aydın), Ankara 2010. ---------, İslâm Peygamberi (trc. Salih Tuğ), İstanbul 1993/1414, I-II.

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebei el-Kazvinî, Sünenu İbn Mace (thk. Halil Me'mun Şiha), Beyrut: Dârü’l-Ma'rife, 1996/1416, "Fiten", “Edeb”, “Dua”, "Menâsik".

İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Cemaleddin Muhammed b. Mükrim b. Manzûr, Lisânü'l-‘Arab, Beyrut 2000.

İbn Miskeveyh, "Risâle fi'l-lezzât ve'l-âlâm" (nşr. Abdurrahman Bedevî), Dirasât ve'n- nusûs fi'l-felsefe ve'l-ulûm inde'l-Arab içinde, Beyrut 1981.

İbn Teymiyye, Ebü'l-Abbas Ahmed, el-İstiğâse fi'r-red ale'l-Bekrî (nşr. Abdullah b. Düceyn es-Sühelî), Mektebetü Dâri'l-Minhâc, Riyad 1425. ---------, Muhtasar-ı Minhâcü's-sünne (nşr. Abdullah el-Gunyemân), Dâr-ı İbnü'l-Cevzî, Beyrut 1433. ---------, Der'ü Teâruzi’l Akl ve’n-Nakl (nşr. Abdullatif Abdurrahman), Beyrut 1997, II. ---------, en-Nübüvvât, Medine 1403.

İbnü'l-Cevzî, Ebü'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Telbîsü İblîs, Kahire /1928.

İrfan Abdülhamid, İslamda İtikadî Mezhepler ve Akaid Esasları (trc. M. Saim Yeprem), İstanbul 1994.

Kâşânî, Abdürrezzak Tasavvuf Sözlüğü (trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2004.

Kılıç, Sadık "'Takva Giysisi' Bilimle El Ele", Ekev Akademi Dergisi, II, sy. 3 (Kasım 2000), s. 7-12.

Koca, Ferhat, "İbadet; İslâmda İbadet", DİA, İstanbul 1999, XIX, 240-247.

Kuşeyrî, Ebü'l-Kasım Abdülkerim, er-Risâletü'l-Kuşeyriyye, Kahire 1385/1966, I-II.

Mâtürîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed, Kitabü't-Tevhîd (nşr. Bekir Topa- loğlu, Muhammed Aruçî), Ankara 2003.

Muhammed el-Behiy, İslam Düşüncesinin İlahî Yönü (trc. Sabri Hizmetli), Ankara 1992.

Müslim, Ebü'l-Hüseyin el-Kuşeyrî en-Nisaburi Müslim b. el-Haccac, Sahih-i Müslim, (nşr. Muhammed Fuad Abdülbaki), Kahire: Dâru İhyai'l-Kütübi'l-Arabiyye, /1374, "Zikir", “Sıyâm”, “Salât”, “Misafirîn”, “İman”.

Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb Nesai, Sünenü'l-kübra (thk. Abdülgaffar Süleyman Bündarî, Ebû Abdullah Seyyid b. Kesrevi b. Hasan), Beyrut: Dârü’l-Kü- tübi'l-İlmiyye, 1991/1411, "Mevâkît", "Nisâ", "Tatbîk", "Da’avât", “Menâsik”.

Nesefî, Ebü'l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mekhûl, Tabsıratü'l-edille (nşr. Hüseyin Atay), Ankara 2003-2004, I-II.

Okumuş, Bünyamin, "İbn Teymiyye’nin Tevhîd Yorumunda Allah Sevgisi: Hakikatin Bil- gisine Erişme ve Mutluluğu Kazanmanın Yolu", Kelam Araştırmaları 7:1 (Ocak ), s.75-96. Râgıb el-Isfahânî, Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal, el-Müfredât fî garîbi'l-Kur'an (nşr. Muhammed Ahmed Halefullah), Kahire 1970.

Sâbûnî, Nureddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekir, el-Bidaye fî usûlü'd-dîn (nşr. Bekir Topaloğlu), Ankara 1995.

Serrâc, Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî, Kitâbü'l-Lüma' (nşr. Abdülhalîm Mahmûd), Kahire Sinanoğlu, Mustafa, "İlhâd" DİA, İstanbul 2000, XXII, 90-92. ---------, "İbadet", DİA, İstanbul 1999, XIX, 233-234.

Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr, Tefsîrü't-Taberî: Câmiu'l-beyân fî te'vîli'l-Kur'an (nşr. Muhammed Ali Beyzûn), Beyrut Lübnan, 1426/2005, II; Bulak 1322-1329, VII.

Tabersî, Ebû Ali Fadl b. Hasan b. Fadl, Mecmeu'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'an, Beyrut-Lübnan /1997, IV.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi Tirmizi, el-Câmiü's-sahih: Sü- nenü't-Tirmizi (thk. Ahmed Muhammed Şakir), [y.y.] : el-Mektebetü'l-İslâmiyye, t.y.], “İman”, “Birr”, Da’avât”. Topaloğlu, Bekir, "Allah", DİA, İstanbul 1989, II, 471-498 .

Uludağ, Süleyman, "Aşk", DİA, İstanbul 1991, IV, 11-17. ---------, "İbadet; Tasavvufta İbadet", DİA, İstanbul 1999, XIX, 248-249.

Yaşayan Dünya Dinleri (ed. Şinasi Gündüz), İstanbul 2007, DİB Yay.

Yavuz, Yusuf Şevki, "Hulûl", DİA, İstanbul 1998, XVIII, 341-344.

Manisa Yazma Eser Ktp. No: 1346. -----, Tebyînü’l-mehârim, Amasya Yazma Eser Ktp., No: 381. -----, el-Mecâlisü’s-Sinâniyye, Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, No:570, 571.

Arslantürk, Zeki, Naima’ya Göre XVII. Yüz Yıl Osmanlı Toplum Yapısı, İstanbul: Ayışığı, Bağdâdî, İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve asâru’l-musannifîn, İstanbul: Vekâletü’l-Meârif, 1951. -------,İzâhü'l-meknûn fi'z-zeyl ala Keşfi'z-zünun an esami'l-kütübi ve’l-fünûn, Beyrut:

Daru ihyai’t-türasi’l-arabi, t.y. Bilmen, Ömer Nasuhi, Tabakâtü’l-Müfessirîn, İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1974.

Bizbirlik, Alpay “Kroniklerde Osmanlı Devleti Yöneticilerine Yapılan Eleştiriler Üzerine- Başlangıçtan XVI. yy. Sonuna Kadar-,” Bilig, Sayı:31, 2004, ss.51-69.

Buhari, Ebu Abdillah M. b. İsmail b. İbrahim el-Cu’fi, el-Cami‘u’s-sahih= Sahih-i Buhari, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.

Bursalı Mehmet Tahir b. Rifat, Osmanlı Müellifleri, (Hz. Mustafa Tatcı-Cemal Kurnaz), Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2009.

Çelebi, Kâtib, Mustafa b. Abdillah, Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabiyye, 1941. -----, Süllemü’l-vusûl ilâ tabakâti’l-fuhûl, haz. Mahmûd Abdulkadir el-Arnaût v.dğr., (İs- tanbul: İRCİCA, 2010), III, 441.

Demir, Ziya, XIII.-XVI. y.y. Osmanlı Müfessirleri, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006.

Gazâlî, Ebu Muhammed b. Muhammed, İhyâu Ulûmi’d-dîn, thk. Ebu’l-Fazl Ziyaüddin Abdürrahim b. Hüseyin Iraki, Beyrut: Dâru’l-hayr, 1997.

İbn Manzur, Cemalüddin Ebu’l-Fadl M. B. Mükrim el-İfrikı el-Mısri, Lisânü’l-arab, A- r-b Md., Beyrut, Dâru Sadr,1414.

Karataş, Hasan, The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the Cty of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, (doktora tezi, University of California), 2011.

Müslim, el-İmam, Ebü’l-Huseyn Müslim b. Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi, el-Cami‘s-sa- hih=Sahih-i müslim, İstanbul: Çağırı, 1992.

Olcay, Osman Fevzi, Amasya Şehri, (Hz. Kurtuluş Altunbaş-Harun Küççük), Amasya: Amasya Belediyesi Yayınları, 2010. ------, Amasya Ünlüleri, (Hz.Turan Böcekçi), Amasya: Amasya Belediyesi Yay., 2002.

Ömer b. Rıza b. Muhammed Râğıb b. Abdü’l-ğani el-Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifîn, Bey- rut: Dâru İhyâu’t-Türâsi’l-Arabî, ts. Özel, Ahmet, Hanefi Fıkhı Âlimleri, Ankara: TDV, 2006.

Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: MEB, Süreyya, Mehmet, Sicill-i Osmânî, (Hz. Nuri Akbayar), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayın- ları,1996.

Taşköprîzâde, eş-Şakâıku’n-nu‘mâniyye fî ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, Beyrut: Dâru’l- Kitâbi’l-Arabî, ts. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kitabeler, İstanbul: Milli Matbaa, 1927.

Yasar, Abdî-zâde Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Tarihi, Amasya: Amasya Belediyesi Kül- tür Yayınları, 2007.

Yücer, Hür Mahmut, “Sünbül Sinan”, DİA, İstanbul: TDV. Ziriklî, Hayruddin b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Faris, el-A’lâm, yy.: Dâru’l-İlm, Ahmed Cevdet Paşa, Hülasâtü’l-Beyan fi Te’lifi’l-Kur’ân, İstanbul, Karabet ve Kasbar Matbaası, h.1303/m.1886. ------- Lâhika-i Şerife, 2. bs., İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1928. ------- Tarih-i Cevdet, C: I, sdl: Dündar Günday, İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1966. ------- Tercüme-i Şerife, y.y., t.y., 2/4. ------- Tezâkir (40 Tetimme), yay. haz: Cavid Baysun, C: IV, 2.bs., Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986.

Armağan, Emine, Ahmed Cevdet Paşa ve Tercüme-i Şerife, (Basılamamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

Bayraktar, Nail, Atatürk Kitaplığı Belediye yazmaları, Cevdet Paşa Yazmaları ve Kur’ân-ı Kerimler Alfabetik Kataloğu, İstanbulBüyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müze- ler Müdürlüğü, 1997.

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Kataloğu II, İstanbulBüyükşe- hir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1995.

Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, haz: Ahmed Kuyaş, Ankara, Bilgi yayınları, Beydâvî, Ebû Saîd Nasırüddin Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Envârü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Te’vil, C: I, Beyrut, Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabî, 1997.

Bursalı Mehmet Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri, C:II, İstanbul, Matbaa-i Âmire, h.1333.

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, 17. bsk., Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Cündioğlu, Dücane, “İnanın Bana, Yarın Yine Kıyamet Kopacak ” Yeni Şafak Gazetesi 9 Şubat 1999. ------- “Müjde Ahmed Cevdet Paşa’nın Kur’ân Çevirisi Bulundu”, Yeni Şafak Gazetesi Şubat 1999. ------- “Ahmed Cevdet Paşa’nın Türkçe Kur’ân Çevirisi”, Yeni Şafak 11 Şubat 1999. ------- “Ahmed Cevdet Paşa’nın Kur’ân Çevirisi Üzerine Birkaç Not”, Yeni Şafak, 13 Şubat 1999.

Ergin, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, C:V, İstanbul, Osmanbey Matbaası, 1943, s.1613.

Gökkır, Necmettin; Yılmaz, Necdet, “Osmanlı Arşivlerinde Kur’ân Ve Tefsir Konulu Belgeler”, Osmanlı Toplumunda Kur’ân Kültürü ve Tefsir Çalışmaları-I-, ed: Bilal Gökkır v.d., İstanbul, İlim Yayma Vakfı Kur’ân ve Tefsir Akademisi, 2011, s.39.

Halaçoğlu, Yusuf; Aydın, M.Akif, “Cevdet Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo- pedisi (DİA), C:VII, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993, s.443-450.

Hamidullah, Muhammed, Kur’ân-ı Kerim Tarihi: Bir Deneme, çev: M. Said Mutlu, İstanbul, Yağmur Yayınevi, 1965. -------Kur’ân-ı Kerim Tarihi, çev: Salih Tuğ, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi Vakfı Yayınları, 1993.

Keskioğlu, Osman, Nüzulünden Günümüze Kur’ân-ı Kerim Bilgileri, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1987. -------Kur’ân Tarihi ve Kur’ân Hakkında Ansiklopedik Bilgiler, 1. bs., İstanbul, Nebioğ- lu Yayınevi, 1953. ------- “Türkiye’de Matbaa Te’sisi ve Mushaf Basımı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi Dergisi, C: XV, 1967, s.131-132.

Kurtubi, Muhammed b. Ahmed, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, C: II, Kahire, Daru’l- Kütübi’l-Mısriyye, 1964.

Öztürk, Mustafa, “Son Dönem Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Kur’ân ve Tefsir Çalışmaları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C:1, S: 1, Bahar 2014, s.16.

Razi, Muhammed b. Ömer Fahreddin, Mefâtihu’l-Gayb, C:IV, Beyrut, Daru İhyai’t- Türasi’l-Arabi, 1999.

Serin, Muhittin, “Şekerzade Seyyid Mehmed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C:XXXVIII, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010, s.489.

Vahidi, Ali b. Ahmed, Esbâb-ı Nüzûli’l-Kur’ân, Rivaye: Bedrettin b. Abdullah el- Ergeyani, Riyad, Daru’l-Meyman, 2005.

Yılmaz, Müslüm, “Osman Nuri Ergin: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri (1883-1961)”, Türki- yat Mecmuası, C: XXIII, 2013, s.146-147.

Zemahşeri, Mahmûd b. Ömer, el-Keşşaf an Hakâikı Gavâmizi’t-Tenzil ve Uyûni'l-Ekâvil fî Vücuhi't-Te’vil, tashih: Mustafa Hüseyin Ahmed, C: I, Kahire, Matbaatü’l- İstikame, 1946. ------- II. Abdülhamid ve Dönemi: Sempozyum Bildirileri, haz: Coşkun Yılmaz, İstanbul, Seha Neşriyat, 1992, s.37. ------- el-Beyan fi Âyâti'l-Kur'ân, haz: Osman Raşid Efendi, Halis Efendi, Mehmed

Zihni Efendi, Faiz Efendi, Aydoslu Tevfik Efendi, 2. bs., İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1928. ------- İBB Taksim Atatürk Kitaplığı, http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi

/index.php?dil=tr&p =1, 20 Mart 2014. ------- “Vekanüvis Cevdet Paşa Evrakı”, Tarih-i Osman-ı Encümeni Mecmuası, No: 46,

Ocak, Ahmet, “Nizamiye Medresesi ve Büyük Selçuklularda İlim”, Türkler, Ankara 2002,

Yeni Türkiye Yayınları. Karadaş, Cağfer, “Nizamiye Medreseleri ve Gazzâlî”, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler –Uluslararası Sempozyum-, Muş Alparslan Üniversitesi, , I, 545-555. Komisyon, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz, Edit. Mehmet Karaca, İstanbul 2012. http://www.arsiv.itu.edu.tr/ek/I.T.U.%20ve%20Muhendislik%20Tarihi- miz.pdf;http://www.arsiv.itu.edu.tr/tarihce/1823.htm; 14.04.2014; 12:22 (Bu bilgi- lerin anılan site tarafından Kazım Çeçen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kısa

Tarihçesi adlı eserden alındığı ifade edilmiştir.) Ekmeleddin, İhsanoğlu, “Daru’l-Fünûn”, Anadolu’da İslam Kültür ve Medeniyeti, DİB Yayınları, Ankara 2007.

Eliot, T.S. Kültür Üzerine Düşünceler, trc. Sevim Kantarcıoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, el-İnsân 76/3. Yahya İbn Adî, Tehzîbü’l-Ahlâk: Ahlâk Eğitimi (Metin-Çeviri) Çev. Harun KUŞLU, Ed. İlhan KUTLUER, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013. LVI+109 s. Hülya GÖNDEŞ1

Fecru’l İslam adlı eser Arapça olup Ahmet Serdaroğlu tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve 1976 yılında Kılıç kitabevi tarafından Ankara’ da basılmıştır.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173735, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2013}, volume = {20}, pages = { - 207}, doi = {}, title = {Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız}, key = {cite}, author = {, Editörden} }
APA , E . (2013). Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız . Usul İslam Araştırmaları , 20 (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16709/173735
MLA , E . "Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız" . Usul İslam Araştırmaları 20 (2013 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16709/173735>
Chicago , E . "Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız". Usul İslam Araştırmaları 20 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız AU - Editörden Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - EP - 207 VL - 20 IS - 20 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız %A Editörden %T Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız %D 2013 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 20 %N 20 %R %U
ISNAD , Editörden . "Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız". Usul İslam Araştırmaları 20 / 20 (Aralık 2013): -207 .
AMA E . Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız. USUL. 2013; 20(20): -207.
Vancouver E . Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız. Usul İslam Araştırmaları. 2013; 20(20): -207.
IEEE E. , "Derginin tümünü pdf olarak okumak için tıklayınız", Usul İslam Araştırmaları, c. 20, sayı. 20, ss. 207, Ara. 2013