Semptomatik kronik prostatitli hastalarda semptomların NIH (National Institutes of Health) kronik prostatit semptom indeksi ile sorgulanması

Amaç: Semptomatik kronik prostatitli hastalarda semptomların NIH (National Institutes of Health) Kronik Prostatit Semptom İndeksi (KPSİ) ile değerlendirilmesi ve semptom skorları açısından alt gruplar arasında farklılık olup olmadığının araştırılması. Yöntem: NIH prostatit sınıflandırmasına göre kategori II, III-A ve III-B grubunda bulunan 200 Semptomatik hasta değerlen-dirildi. Hastalar NIH-KPSİ ile sorgulandı. Daha sonra Alman prostat spesifik örnekler mikrobiyolojik yöntemlerle incelendi. Bulgular: Klinik ve mikrobiyolojik değerlendirmeler sonucunda 86 hastanın (%43) kategori II, 9 hastanın (%4.5) kategori III-A ve 105 hastanın (% 52.5) kategori III-B grubunda yer aldığı saptandı. Hastaların KPSÎ bulguları kategoriler arasında karşılaştırıldı. Kategoriler arasında KPSİ skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p> 0.05). Evli ve bekar hastalar arasında da semptom skorları açısından anlamlı fark görülmedi (p> 0.05). Kategori II grubunda bulunan hastalardan en çok izole edilen iki bakteri olan S. aureus ve U. urealyticum ile infekte olan hastaların karşılaştırılmasında da semptom skorları açısından anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Sonuç: Semptomatik kronik prostatitli hastaların bütün alt gruplarında benzer klinik semp-tomlar görülmektedir. Alt gruplar arasında KPSİ skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamaktadır.

Evaluation of patients with symptomatic chronic prostatitis by NIH (National Institutes of Health) chronic prostatitis symptom index

Objective: To evaluate patients with symptomatic chronic prostatitis by the NIH Chronic Prostatitis Symptom Index (CPSI) and to compare differences among subgroups with regard to symptom scores. Methods: Two-hundred symptomatic patients within categories II, III-A and III-B according to the NIH prostatitis classification were evaluated. Patients were questioned with NIH-CPSI. The prostate specific specimens were then examined by microbiological methods. Results: After clinical and microbiological evaluation it was found that 86 patients (43%) were in category II, 9 (4.5%) were in category III-A and 105 (52.5%) were in category III-B groups. These categories were compared according to the CPSI scores of the patients. The categories remained comparable (p> 0.05). There were no significant differences between the symptom scores of married and single patients (p> 0.05). Staphylococcus aureus and Ureaplasma urealyticum were the most commonly isolated bacteria in category II patients. The symptom scores of these patients did not show significant difference according to the agents of infection (p> 0.05). Conclusion: Clinical symptoms are similar among the subgroups of patients with chronic prostatitis. CPSI scores are comparable among all subgroups.

Kaynakça

1. Nickel JC, Weidner W. Chronic prostatitis: Current concepts and antimicrobial therapy. Infect Urol, 13: 22, 2000.

2. Moon TD, Hagen L, Heisey DM. Urinary symptomatology in younger men. Urology, 50: 700,1997.

3. Roberts RO, Jacobsen SJ, Rhodes T. A community based study on the prevalence of prostatitis. J Urol, 157: 242,1997.

4. Collins MM, Stafford RS, O'Leary MP, Barry MJ. How common is prostatitis? A national survey of physician visits. J Urol, 159: 1224, 1998.

5. Krieger JN, Nyberg L Jr, Nickel JC. International Prostatitis Collaborative Network. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA, 282: 236,1999.

6. Nickel JC, Nyberg LM, Hennenfent M. Research guidelines for chronic prostatitis: consensus report from the first National Institutes of Health International Prostatitis Collaborative Network. Urology, 54: 229,1999.

7. Litwin MS, McNaughton-Collins M, Fowler FJ Jr. The National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index: development and validation of a new outcome measure. Chronic Prostatitis Collaborative Research Network. J Urol, 162: 369, 1999.

8. Nickel JC, Donwey J, Hunter D, Clark J. Prevalence of prostatitis-like symptoms in a population based study using the National Institutes of Health cronic prostatitis symptom index. J Urol, 165: 842, 2001.

9. Ku JH, Kim ME, Lee NK, Park YH. The prevalence of chronic prostatitis-like symptoms in youngmen: a community-based survey. Urol Res, 29: 108,2001.

10. McNaughton Collins M, Fowler FJ Jr, Elliott DB. Diagnosing and treating chronic prostatitis: do urologists use the four-glass test? Urology, 55: 403, 2000.

11. Strohmaier WL, Bichler KH. Comparison of symptoms, morphological, microbiological and urodinamic findings in patients with chronic prostatitis/pelvic pain syndrome. Is it possible to differentiate separate categories? Urol Int, 65: 112, 2000.

12. Nickel JC, Downey J, Johnston B. Predictors of patient response to antibiotic therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective multicenter clinical trial. J Urol, 165: 1539, 2001.

13. Villanueva-Diaz CA, Flores-Reyes GA, Beltran-Zuniga M. Bacteriospermia and male infertility: a method for increasing the sensitivity of semen culture. Int J Fertil Womens Med, 44: 198, 1999.

14. Mardh PA, Ripa KT, Colleen S et al. Role of Clamydia trachomatis in non-acute prostatitis. Br J Vener Dis, 54: 330,1978.

15. Doble A, Thomas BJ, Walker MM et al. The role of Clamydia trachomatis in chronic abacterial prostatitis. A study using ultrasound guided biopsy. J Urol, 141: 332,1989. 16. Shortliffe L, Elliott KM, Sellers RG et al. Measurement of clamydial and ureaplasmal antibodies in serum and prostatic fluid of men with nonbacterial prostatitis. J Urol, 133: 276,1985.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

795

Sayıdaki Diğer Makaleler

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda semptomların NIH (National Institutes of Health) kronik prostatit semptom indeksi ile sorgulanması

Musa SARAÇOĞLU, Aydın AYDINLI

Yüzeyel mesane tümörlerinde ortalama mikrodamar sayısının tümör rekürrensi ve prognozunun belirlenmesindeki rolü

A. Kenan KARADEMİR, Temuçin ŞENKUL, Nihat TÜRKMEN, Kadir BAYKAL, Cüneyid İŞERİ, Doğan ERDEN

Progresif üriner obstrüksiyona yol açan dev üreteral fibroepitelyal polip

Zafer AYBEK, Zafer SINIK, Ender DÜZCAN, Tahir TURAN, Levent TUNCAY

Üreter alt uç taşlarında ekstrakorporeal şok dalga litotripsinin başarısını artırmak üzere kullanılabilecek medikal yardımcı tedaviler

Erdal YILMAZ, Ertan BATİSLAM, Mehmet FERHAT, Murat BAŞAR, DEVRİM TUĞLU, Halil BAŞAR

Ürologların akut idrar retansiyonunda uygulanan kateterizasyon yöntemlerine yaklaşım farklılıkları

Mesut GÜRDAL, Cevdet KAYA, Sinan KİREÇÇİ, Murat TÜKEN, E. Veli KÜÇÜK, M. İhsan KARAMAN

Vücut şok dalga litotripsi sonrası taşsızlık tanısında ultrasonografi ve spinal bilgisayarlı tomografinin yeri

Serhat GÜROCAK, Bora KÜPELİ, Çağrı ŞENOCAK, Lütfi TUNÇ, İbrahim BOZKIRLI

Gossipiboma (Unutulmuş cerrahi gazlı bez): Olgu sunumu

Sezgin GÜVEL, Ferhat KILINÇ, MEHMET TULGA EĞİLMEZ

Obstrüksiyona neden olmamış dev distal üreteral benign fibroepitelyal polip: Olgu sunumu

Cem GÜLER, M. Murat ŞAMLI, Murat DEMİRBAŞ, Çetin DİNÇEL

Radikal sistoprostatektomi sonrasında gelişen cinsel işlev bozuklukları

FATİH TARHAN, Murat GÖNEN, Gökhan GÜRBÜZ, Uğur KUYUMCUOĞLU, Güven SEVİN

Transplante böbrekte perkütan nefrolitotomi: Olgu sunumu

Mustafa SOFİKERİM, Ahmet ŞAHİN, Serkan DOĞAN, Mert GÜNAY, Mehmet BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN, Sezer KENDİ