Renal hücreli karsinomda prognostik göstergeler

— Böbrek kanserinde erken ve geç müdahale arasında sağkalım açısından kesin bir fark olduğundan, prognostik faktörleri önceden bilmek çok önemlidir. Bu çalışmada, renal hücreli karsinomda on iki adet prognostik özelliğin önemi ve bunların sağkalım oranlarına etkileri incelenmiştir. Kırk yedi hasta 12 ile 61 ay arasında izlendi. Cinsiyet, yaş, tümör lateralizasyonu ve histolojik paterninin prognozu önemli oranda değiştir-mediği gözlendi (sırasıyla, p= 0.8151, p= 0.4920, p= 0.2834, p= 0.0811). Tersine, klinik ve patolojik grade (p< 0.0001), lenf nodu (p= 0.0002), renal ven (p= 0.0008), renal kapsül (p= 0.0009), perinefrik yağ (p= 0.0031), vena kava (p= 0.0040) invazyonları ve tümör boyutunun (p= 0.0044) prognostik önemi vardı. İstatistiksel olarak önemli bulunan faktörlerin çoklu varyans analizinde en önemli prognostik faktörün klinik evre olduğu saptandı. Bu serideki yıllık sağkalım oranı % 53.19 olarak bulundu.

Prognostic indicators in renal cell carcinoma

&#8212; Prognostic Indicators In Renal Cell Carcinoma-Since the survival rates are significantly affected by the time of curative intervention in renal cell carcinoma, it is very important to predict the prognostic factors. In this study, we investigated the significance of twelve prognostic features, and their impact on survival rates in renal cell carcinoma. Forty-seven patients were followed up for 12 to 61 months. We observed that sex, age, lateralisation and histologic pattern of the tumor did not significantly alter the prognosis (p= 0.8151, p= 0.4920, p= 0.2834, p= 0.0811, respectively). On contrary, clinical stage, pathological grade (p< 0.0001), lymph node (p= 0.0002), renal vein (p= 0.0008), renal capsule (p= 0.0009), perinephric fat (p- 0.0031), vena cava (p= 0.0040) invasions and tumor size (p= 0.0044) had prognostic value. The most important prognostic factor appeared as the clinical stage when multivariate analysis of statistically significant factors was done. The 5-year survival rate was found to be 53.19 % in this series.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

14624

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mainz II poş olgularında rektodinami bulguları

Cengiz MİROĞLU, Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Leon SAPORTA, Ferhat KILINÇ, Muammer KENDİRCİ, Gürol BAŞARAN

Deneysel varikosel oluşturulan sıçanlarda gelişen testiküler hasarda serbest oksijen radikallerinin rolü

Zafer AYBEK, Mehmet KÖSEOĞLU, Ender DÜZCAN, Nurten SAYDAM, Diler ASLAN, Gül GÜNER

Renal hücreli karsinomda prognostik göstergeler

Hasan BİRİ, DOĞAN ÜNAL, Zafer SINIK, Bülent AKDUMAN, Haluk TOKUÇOĞLU, İbrahim BOZKIRLI

Distal hipospadyas olgularında TIPU ( Tubularized, Incised Plate Urethroplasty )

Uzun süreli oturarak çalışmanın serum prostat spesifik antijen düzeyi üzerindeki etkisi

Cengiz MİROĞLU, Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Mehmet EKİNCİ, Leon SAPORTA, Ferhat KILINÇ

Ksantogranülomatöz piyelonefrit: 23 olguda tanı ve tedavi

Medih TOPSAKAL, Tahir KARADENİZ, Serhat DÖNMEZER, Mustafa ANAÇ

Bard BTA testinin mesane kanseri tanısındaki güvenilirliği

Tahir KARADENİZ, Medih TOPSAKAL, Serhat DÖNMEZER, Doğan BAŞAK

Metilen mavisi ile in vivo boyanmanın mesane tümörünün sistoskopik tanısındaki değeri

FATİH TARHAN, Uğur KUYUMCUOĞLU, Sibel ŞENSU, Mahir TÜRKMEN, Aydın ÖZGÜL, Önder CANGÜVEN

Testisin büyük hücreli kalsifiye sertoli hücre tümörü

Serhan TUNÇAY, M. Murat YILDIZ, Salih DEVECİ

Benign prostat hiperplazili olgularda doksazosin ve prazosin etkinliğinin karşılaştırılması: Plasebo kontrollü bir çalışma

Hasan BİRİ, Doğan ÜNAL, Zafer SINIK, Bülent AKDUMAN, Kani KARACA, İbrahim BOZKIRLI