Metilen mavisi ile in vivo boyanmanın mesane tümörünün sistoskopik tanısındaki değeri

Mesane tümörünün tanısında kullanışlı bir yöntem olup olmadığını saptamak amacıyla mesane tümörlü ve/veya hematüri etyolojisi araştırılan 43 olguda sistoskopi ve biyopsi öncesinde % 0.1'lik metilen mavisi ile boyama yapıldı. Malign lezyonların, sistitler (p< 0.05) ve normal mesane mukozasından (p< 0.0001) ve sistitlerin de normal mesane mukozasından (p< 0.05) daha fazla metilen mavisi ile boyandığı saptandı. Boyalı sahalardan alınan biyopsilerde anormal mesane mukozası saptama oranı % 65.3 iken, boyasjz sahalardan alınanlarda % 33.3 idi. Yöntemin yalancı pozitiflik oranı % 49, yalancı negatiflik oranı % 22, sensitivitesi % 78, spesifisitesi ise % 51 olarak bulundu. Bu çalışmanın bulgularına göre metilen mavisi ile boyama yöntemi mesanedeki malign lezyonların saptanmasnda oldukça başarılı, basit ve ucuz bir tekniktir.

Value of cystoscopic diagnosis of bladder tumors by in vivo staining with methylene blue

Value of Cystoscopic Diagnosis of Bladder Tumors by In Vivo Staining With Methylene Blue- To determine the feasibility of in vivo staining with methylene blue in the diagnosis of bladder tumors, staining with 0.1 % methylene blue was performed before cystoscopy and biopsy on 43 patients who had bladder tumors or who were under investigation for the etiology ofhematuria. It was determined that malignant lesions were stained with methylene blue more than cystitis (p< 0.05) and normal bladder mucosa (p< 0.001) and also cystitis was stained more than normal bladder mucosa (p< 0.05). While the ratio of abnormal bladder mucosa detection in the biopsies obtained from stained areas was 65.3 %, it was 33.3 % when biopsies were taken from the unstained areas. With this method the false positive and false negative rates were found as 49 % and 22 %, respectively, while 78 % sensitivity and 51% specificity rates were obtained. According to the findings of the present study, methylene blue staining is a quite successful, easy and cost-effective procedure in the diagnosis of malignant lesions in the bladder.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

30258

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metilen mavisi ile in vivo boyanmanın mesane tümörünün sistoskopik tanısındaki değeri

FATİH TARHAN, Uğur KUYUMCUOĞLU, Sibel ŞENSU, Mahir TÜRKMEN, Aydın ÖZGÜL, Önder CANGÜVEN

Distal hipospadyas olgularında TIPU ( Tubularized, Incised Plate Urethroplasty )

Mainz II poş olgularında rektodinami bulguları

Cengiz MİROĞLU, Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Leon SAPORTA, Ferhat KILINÇ, Muammer KENDİRCİ, Gürol BAŞARAN

Uzun süreli oturarak çalışmanın serum prostat spesifik antijen düzeyi üzerindeki etkisi

Cengiz MİROĞLU, Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Mehmet EKİNCİ, Leon SAPORTA, Ferhat KILINÇ

Kadın ürogenital fistül onarımı deneyimlerimiz

RAMAZAN AŞCI, ŞABAN SARIKAYA, Recep BÜYÜKALPELLİ, Ali Faik YILMAZ, Sacit YILDIZ

Bard BTA testinin mesane kanseri tanısındaki güvenilirliği

Tahir KARADENİZ, Medih TOPSAKAL, Serhat DÖNMEZER, Doğan BAŞAK

Benign prostat hiperplazili olgularda doksazosin ve prazosin etkinliğinin karşılaştırılması: Plasebo kontrollü bir çalışma

Hasan BİRİ, Doğan ÜNAL, Zafer SINIK, Bülent AKDUMAN, Kani KARACA, İbrahim BOZKIRLI

Renal hücreli karsinomda prognostik göstergeler

Hasan BİRİ, DOĞAN ÜNAL, Zafer SINIK, Bülent AKDUMAN, Haluk TOKUÇOĞLU, İbrahim BOZKIRLI

Testisin büyük hücreli kalsifiye sertoli hücre tümörü

Serhan TUNÇAY, M. Murat YILDIZ, Salih DEVECİ

Ksantogranülomatöz piyelonefrit: 23 olguda tanı ve tedavi

Medih TOPSAKAL, Tahir KARADENİZ, Serhat DÖNMEZER, Mustafa ANAÇ