Medulla spinalis yaralanmalı erkeklerde cinsel fonksiyonlar

Medulla spinalis yaralanması sıklıkla belirgin bir cinsel fonksiyon bozukluğu ile beraberdir ve cinsellik tüm yönleriyle etkilenir. Cinsel fonksiyon bozukluklarının tanımlanması bu alana yönelik uygun rehabilitasyon programı için gereklidir. Bu çalışmada, medulla spinalis yaralanmalı erkek hastalarda oluşan cinsel fonksiyon bozukluklarını belirlemek amacıyla yaş ortalaması 32.8 yıl, hastalık süresi ortalaması 27.1 ay olan 65 tetra-paraplejik erkek hasta nörolojik inceleme ve anket formuyla değerlendirilmiştir. Medulla spinalis yaralanması sonrasında 63 hasta (% 96.9) cinsel yaşamlarının olumsuz şekilde etkilendiğini bildirmiş, yaralanma sonrası yeniden kazanılan ereksiyon oranı % 92.3, ejakülasyon oranı % 20, ereksiyonların koitus için yeterlilik oranı ise % 40 olarak bulunmuştur. Yaralanma sonrasında 42 hasta (% 64.6) partnerle ilişki bildirmiştir. Otuz yaş altındaki hastalarda ereksiyon varlığı (p< 0.05), inkomplet yaralı hastalarda ejakülasyon (p< 0.001) ve orgazm (p< 0.05) varlığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, medulla spinalis yaralanmalı erkeklerde cinsel fonksiyonlar önemli ölçüde bozulmaktadır, bu nedenle rehabilitasyon programları cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisini de kapsamalı ve bu programlar fonksiyon bozukluklarının belirlenmesiyle başlamalıdır.

Sexual function in men with spinal cord injury

Spinal cord injury is usually accompanied by evident sexual dysfunction and sexuality is affected in all aspects. Identification of sexual dysfunction is necessary for a convenient rehabilitation program. In this study, 65 male tetra- paraplegic patients due to spinal cord injury were evaluated with neurological examination and a questionnaire to identify sexual dysfunction. The mean patient age and the mean duration of injury were 32.8 years and 27.1 months, respectively. Sixty-three patients (96.9 %) reported that their sexual life was deterioated with the spinal cord injury. The rates of regained functions after injury with regard to erections, ejaculation and adequacy of erection for coitus were 92.3 %, 20 % and 40 %, respectively. Sexual intercourse with partners after injury was reported in 42 out of 65 patients (64.6 %). The frequency of erections among patients below 30 years of age (p< 0.05); the frequencies of ejaculations (p< 0.001) and orgasms (p< 0.05) among incomplete injury patients were found to be significantly higher. In conclusion, spinal cord injury has a considerable impact on sexual function. Treatment of sexual problems must be an integral part of rehabilitation programs and identification of the sexual dysfunction should be undertaken as the first step.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

815

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sakral sinir nöromodülasyonu: Türkiye' de ilk deneyim

Ali ERGEN, Ömer ÖGE, HASSAN S. SHAKER, MEHMET NECMETTİN ATSÜ, Cenk Y. BİLEN

Renal ven ve vena kava inferiora uzanan renal hücreli karsinom: Sekiz hastadaki deneyim

Sinan EKİCİ, Ali TEKİN, Metin DEMİRCİN, Haluk A. ÖZEN

Renal hücreli karsinomda multisentrisite

Cenk Y. BİLEN, Kamran MAHALATİ, Haluk ÖZEN, F. Tuncay AKI, Can İLYAS, Sezer KENDİ

Stres inkontinans tedavisinde pubovajinal sling

Bülent SOYUPAK, Yıldırım BAYAZIT, İ. Atilla ARIDOĞAN, Sinan ZEREN, Şaban DORAN

Yüzeysel mesane tümörlerinde kısa süreli-yüksek doz interferon alfa-2a profilaksisinin etkinliği

Cengiz MİROĞLU, Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Haydar KARADAĞ, Leon SAPORTA, Gürol BAŞARAN

Üretra darlıklı 373 olgunun multifaktöriyel analizi

Yusuf Z. MÜFTÜOĞLU, Erol ÖZDİLER, Kadir TÜRKÖLMEZ, Murat BOZLU, Orhan GÖĞÜŞ

Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi ile kırılamayan orta ve üst üreter taşlarında üreteroskopi ve pnömatik litotripsinin yeri

Kanatlılardaki kloakal yapının sigmoidorektal poş ile karşılaştırılması

Eyüp GÜMÜŞ, Rıfat MUTUŞ, İhsan ÇÖREKÇİ, Kaya HORASANLI, Suzan DAĞLIOĞLU, Cengiz MİROĞLU

Prostat kanserli olguların ilk biyopsisinde gleason skoru 9 ve 10 saptanmasının evre ile ilişkisi

Serdar GÖKTAŞ, M. Özgür TAN, Yaşar ÖZGÖK, İbrahim YILDIRIM, A. Fuat PEKER, Doğan ERDURAN

Medulla spinalis yaralanmalı erkeklerde cinsel fonksiyonlar

Kenan DİNÇER, Müfit AKYÜZ, Murat İNANIR, Ali ATAN, Aytül ÇAKCI