Muhasebe Mesleğinde Etiğin Önemi ve Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algılarının Ölçülmesi Üzerine İstanbul İlinde Bir Araştırma

Bu çalışmada İstanbul ilinde Ticaret Meslek Lisesi, Lise, Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans seviyelerinde eğitim ve öğretimine devam eden muhasebe meslek mensubu adayı öğrencilerin muhasebe meslek etiği algılarını belirlenmesi ve oluşum düzeylerinin tespit edilmesi ve eğitim görülen kademe ve daha önce etik eğitimi alıp almama durumu ile etik algıları arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak bir araştırma yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Meslek, Muhasebe, Etik

A Study in Istanbul on the Importance of Ethics in Accounting Profession and Measuring Ethics Perceptions of Candidate Accountants

In this study, in Istanbul province at Trade Vocational High School, High School, Associate Degree, Bachelor Degree, Graduate Degree levels, a research was carried out using questionnaire technique, one of the quantitative research method, to determine the professional ethical perceptions of candidate students of accountancy attending their education and training, and find out the occurrence levels and determine the state of having or not having ethics classes at education level before and for the time being, and review the relations between their ethical perceptions.

___

 • Armstrong, M. B., Ketz, J. E., & Owsen, D. (2003). Ethics Education İn Accounting: Moving Toward Ethical Motivation And Ethical Behavior. Journal of Accounting education, 21(1), 1-16.
 • Ay, M., & Güler, E. (2011). Öğrencilerin Etik Değerleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. III. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Nevşehir, 14.
 • Civelek, M. A., & Durukan, B. (1998). Günümüz Koşullarında Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı, III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Muhasebe Denetiminde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı, Antalya: İSMMMO Yayını.
 • Cohen, J. R., Pant, L. W., & Sharp, D. J. (2001). An Examination Of Differences İn Ethical Decision-Making Between Canadian Business Students And Accounting Professionals. Journal of Business Ethics, 30(4), 319-336.
 • Cooper, B. J., Leung, P., Dellaportas, S., Jackling, B., & Wong, G. (2008). Ethics Education For Accounting Students—A Toolkit Approach. Accounting Education: An İnternational Journal, 17(4), 405-430.
 • Çiftçi, Y. & Çiftçi, B. (2003). Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi,.923
 • Çubukçu, S. (2012). Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Komitesi Düzenlemeleri Çerçevesinde Etik Eğitimine İlişkin Durum Analizi.
 • Çukacı, Y. (2006). Kamuyu Aydınlatmada Muhasebe Meslek Elemanının Etik Anlayışı ve İzmir İlinde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 89-111
 • Daştan, A. (2009). Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 281-311.
 • Doğan, N. (2009). İş Etiği ve İşletmelerde Etik Çöküş. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 179-200. Fidan E. M. & Subaşı, Ş. (2014). Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 111-130
 • Ghaffari, F., Kyriacou, O., & Brennan, R. (2008). Exploring The İmplementation Of Ethics İn Uk Accounting Programs. Issues in Accounting Education, 23(2), 183-198.
 • Hiltebeitel, K. M., & Jones, S. K. (1992). An Assessment Of Ethics İnstruction in Accounting Education. Journal of Business Ethics, 11(1), 37-46. Hurtt, R. K., & Thomas, C. W. (2008). Implementing A Required Ethics Class For Students İn Accounting: The Texas Experience. Issues İn Accounting Education, 23(1), 31-51.
 • Özbirecikli, M. & Kıymetli Şen, İ. (2018). “Ethics Education And Vocational Training Process of Accountıng and Audıting Professions In Turkey: A Historıcal Perspective”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (20)1, 116-143.
 • Resmî Gazete, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik, 26675, 19.10.2007.
 • Sakarya, Ş. ve Kara, S. (2010), “Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 18, 57-72. Dergisi, 26(2), 91-106.
 • SM ve SMMM ve YMM Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı, 2011
 • Strong, P., Martinov-Bennie, N., & Mladenovic, R. (2007). An Investigation Into The Impact Of Integrated Educational Interventions on First Year Accounting Students' Ethical Sensitivity and Conflict Resolution Processes. In Australasian Centre for Social and Environmental Accounting Research Conference (pp. 1-16). University of Sydney.
 • Topçu, F. (2015). İşletme Stratejisinin Bir Unsuru Olarak Etik: Planlamadan Uygulama. 6.Türkiye Etik Kongresi (s. 3). İstanbul: TÜRMOB Yayınları-488
 • Uçma, T. (2007). Muhasebe Meslek Mensubu Olmak İsteyenlerin Etik Değer Anlayışlarının Belirlenmesi ve Muğla Üniversitesi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi. Muğla.
 • Uyar, S. (2005). Muhasebe Mesleğinde Etik ile İlgili Düzenlemeler.
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi-Cover
 • Başlangıç: 2014
 • Yayıncı: Selim Hilmi ÖZKAN
Sayıdaki Diğer Makaleler

Muallim Orhan Fuad Tarafından İlk Mekteplerin 5. Sınıfları İçin Yazılan “Musâhabât-ı Ahlâkiye ve Malûmât-ı Vataniye”Adlı Ders Kitabının Değerlendirilmesi

Muhammet DEMİRKAYA, Selim SELİMOĞLU, Ahmet Ali GAZEL

Deyimlerin Hikâyesini Bilmenin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımına Etkileri

Selda TEK, Bilal UYSAL

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kavram Öğretimi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi

Enes BODUR, Mürşit AKBULUT

Gazâlî'nin Kimliği Üzerine Klasik ve Modern Tartışmalar

Ramazan GÜNDÜZ

Akademik Erteleme Davranışını Azaltmaya Yönelik Gerçeklik Terapisine Dayalı Grup Rehberliği Programının Etkisi

Suzan ASLAN, Erhan TUNÇ

Üniversite Personelinin Afet Yönetimi Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

Çağlar BULAT, Durmuş ÖZBAŞI

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum ve Sosyal Yeterlik Düzeylerini Etkileyen Yordayıcıların İncelenmesi

Mevlide TÜRKER, Erhan TUNÇ

Muhasebe Mesleğinde Etiğin Önemi ve Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algılarının Ölçülmesi Üzerine İstanbul İlinde Bir Araştırma

Taha Yasin GÜLMEZ, İlker KIYMETLİ ŞEN

Ahilik Sisteminin Sosyal Bilgiler Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Eyyüp KORKMAZ, Mustafa ŞEKER

Sosyal Bilgiler Dersinde Sanal Müze Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri

Ceylan ÇINAR, Ceren UTKUGÜN, Ahmet Ali GAZEL