Uluslararası kriminal polis teşkilatı-ınterpol'ün terörle mücadeleye tarihsel yaklaşımı

Öz Terörizmin uluslararası boyut kazanmasından sonra ulusal seviyedeki mücadelenin yetersiz kalması, ülkelerin bu suça karşı daha kapsamlı bir işbirliği yapmasını zorunlu kılmıştır. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL ise küresel seviyede polisiye işbirliğini geliştirerek, suçlarla daha etkin bir mücadele gerçekleştirebilmek amacıyla 1923 yılında kurulmuştur. Ancak kuruluş Tüzüğünün Teşkilatı politik suçlarla mücadele dışında bırakması, INTERPOL’ün uzun yıllar terörizmle mücadele içerisine girmesine engel olmuştur. Öte yandan, terörizmin her geçen gün daha fazla önem kazanması ve Teşkilatın böyle bir suça kayıtsız kalması kendi mevcudiyetini tehlikeye sokmaya başlamıştır. Bu sebeple INTERPOL politik suç kavramını tekrar yorumlayarak terörizmi politik suç kavramı dışında bırakmıştır. Bu makale INTERPOL’ün terörle mücadelede geçirmiş olduğu süreci göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Anahtar Kelimeler: INTERPOL, Terörizm, Uluslararası İşbirliği

Historical processes ınterpol went through in the fight against terrorism

After terrorism gained global perspective, the failure on national level fight has urged countries to cooperate more closely to tackle this crime. International Criminal Police Organization-INTERPOL was established in 1923 to fight crime on international level by developing police cooperation among member countries. However, its Constitution which banned the Organization to involve in political crimes prevented INTERPOL to fight against terrorism over many years. On the other hand, the facts, terrorism have gained more importance and Organization have remained indeference to this crime, placed the existence of INTERPOL at risk. Therefore, INTERPOL reinterpreted the concept of political crime and left terrorism out of political crime. This article is written to explain the process that INTERPOL went through in the fight against terrorism. Key Words: INTERPOL, Terrorism, International Co-operation

___

Bal, İ. (2003). Terörizm (Tedhişcilik), Liberal Devlet ve Uluslararası İşbirliği. T. Günşen İçli ve F. Karaosmanoğlu (Eds.), Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik, Ankara, Nobel Yayınları, ss. 87-105.

Bal, İ., (2006). Terör, Terörizm ve Tarihsel Süreç. İ. Bal (Ed.), Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, Ankara, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, ss. 7-24.

Bal, İ. ve Laçiner, S. (2003). Küresel Terörle Mücadelede ABD Güvenlik Politikalarının Türkiye’nin İç Güvenliğine Yansımaları. T. Günşen İçli ve F. Karaosmanoğlu (Eds.), Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik, Ankara, Nobel Yayınları, ss. 107-123.

Barnett, M. ve Coleman, L. (2005). Designing Police: INTERPOL and the Study of Change in International Organizations. International Studies Quarterly, 49, 593-619.

Bekik, T. (2011). Küresel Terör ve Mücadele Yolları. Tuiç Akademi.

Bresler, F. (1993). INTERPOL. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Brisard, J. C. ve Guillaume, D. (2002). Forbidden Truth: U.S. Taliban Secret Oil Diplomacy and the Failed Hunt for bin Laden. New York: Thunder’s Mouth Press/Nation Books.

Çağlar, A. (2003). Terör ve Terörizm: Kavramsal Analiz. A. Çağlar (Ed.), Terör ve Türkiye, Ankara, Gazi Kitabevi, ss. 107-123.

Deflem, M. (2005). INTERPOL and the Policing of International Terrorism: Developments and Dynamics since September 11. L. L. Snowden ve B. Whitsel (Eds.), Terrorism: Research, Reading and Realities, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.

Deflem, M. (2006). Global Rule of Law or Global Rule of Law Enforcement? International Police Cooperation and Counter-Terrorism. Annals, AAPSS, 603, 240-251.

Deflem, M. (2007). International Police Cooperation Against Terrorism: INTERPOL and Europol in Comparison. H. Durmaz ve diğ. (Eds.), Understanding and Responding to Terrorism. IOS Press.

Ignacio, S. C. (2008). The Persistence of Nationalist Terrorism: The Case of ETA. K. Mulaj (Ed.), Violent Non-State Actors in Contemporary World Politics, Madrid, ss. 1-27.

INTERPOL Resolution. (1983). Terrorism, (AGN52/RES/9), Adopted by INTERPOL’s General Assembly, Cannes.

INTERPOL Resolution. (1984). Violent Crime Commonly Referred to as Terrorism, (AGN/53/ RES/6), Adopted by INTERPOL’s General Assembly, Luxemburg.

INTERPOL Resolution. (1985). International Terrorism and Unlawful Interference With Civil Aviation, (AGN/54/RES/1), Adopted by INTERPOL’s General Assembly, Washington, DC.

INTERPOL Resolution. (1998). Cairo Declaration Against Terrorism, (AGN/67/RES/12), Adopted by INTERPOL’s General Assembly, Cairo.

INTERPOL Resolution. (1999). The Financing of Terrorism, (AGN/68/RES/2), Adopted by INTERPOL’s General Assembly, Seoul.

INTERPOL Resolution. (2005). Addressing Internet Activities Supporting Terrorism (AG- 2005-RES-10), Adopted by INTERPOL’s General Assembly, Berlin.

INTERPOL Resolution. (2006). Home-Grown Terrorists-Al Qaeda Linked/Al-Qaeda Inspired Terrorism (AG-2006-RES-09), Adopted by INTERPOL’s General Assembly, Rio de Jeneiro.

INTERPOL Article 3. (Tarih belirtilmemiş). INTERPOL Genel Sekreterliği yayınları.

INTERPOL. (2013a). http://www.INTERPOL-int/About-INTERPOL/History, (Erişim tarihi:28 Ağustos 2013).

INTERPOL.a(2013b).ahttp://www.INTERPOL-int/About-INTERPOL/Legal-materials/The- Constitution, (Erişim tarihi:29 Ağustos 2013).

Hurst, J. (2007). Interpol-Providing Support and Assistance to Combat International Terrorism. Hüseyin Durmaz ve diğ. (Eds.), Understanding and Responding to Terrorism, IOS Press.

Jensen, R.B. (1981). The International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the Origins of INTERPOL. Journal of Contemporary History, 16, 323-347.

Önder, R. U. (2011). Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL. Çağın Polisi Dergisi, 118, 24-28.

Önder, R. U. ve Akalın, M. (2013). Uluslararası Polis İşbirliğinin Küresel Kurumsallaşması Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL). A. Çelik ve diğ. (Eds.), Uluslararası Polis İşbirliği ve Türk Polis Teşkilatı, Polis Akademisi Yayınları, ss. 35-48.

Pillar, R. P. (2001). Terrorism and U.S. Foreign Policy. Washington D.C.: Brookings Institution Press.

Rüstemova, S. (2006). Küresel Terörizm, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

Selvi, H. (2011). Terör Eylemlerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Osmanlı Devletinde Ermeni Terör Eylemleri ve Yurtdışı Bağlantıları. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 2 (1), 39-56.

Yılmaz, S. (2007). 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat. İstanbul: Milenyum Yayınları.

Yıldız, M. Z. (2010). Değişen-Dönüşen Toplum ve Mekân Bağlamında Küresel Terörizmi Yeniden Düşünmek. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 1 (2), 1-24.

___

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • ISSN: 1309-2022
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2010

630281

Sayıdaki Diğer Makaleler

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Güvenlik faaliyetlerinde özelleştirme: Paralı askerler mi? özel askeri birlikler mi?

Ümit ERCAN

Türkiye'de yasadışı kenevir ekimi ve mücadele politikaları

Arif AKGÜL

Sri lanka'da ulus inşası ve ayrılıkçı tamil hareketinin anatomisi: Tamil eelam kurtuluş kaplanları örneği

HÜSEYİN KORKMAZ

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Elena VİTELARU

Kimse Duymaz: Türkiye'de İnsan Ticareti Mağdurları Üzerine Bir Araştırma ElifÖZER (2012), Kimse Duymaz: Türkiye'de İnsan Ticareti Mağdurları Üzerine Bir Araştırma, Ayizi Yayınları, ss. 176, ISBN: 978-605-62631-1-8.

SERDAR BULUT

Uluslararası ilişkiler teorileri açısından terörizmle mücadelede işbirliği

İSMAİL ŞAHİN

Uluslararası kriminal polis teşkilatı-ınterpol'ün terörle mücadeleye tarihsel yaklaşımı

Mehmet AKALIN