YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Halen yürürlükte olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1961 yılında yürürlüğe girmiştir. Hazırlandığı dönemin özelliklerini lafzında ve ruhunda yansıtan kanunda zaman içerisinde birçok sefer değişiklikler yapılmış ek, geçici ve mükerrer maddeleriyle birlikte 210 maddeyi aşmıştır. Bu değişikliklerin beklentileri karşılama noktasında başarıya ulaştıkları söylenemeyecektir. Mevcut yapıdaki uygulamalar, çok sayıda madde olması ve eski dilde kelimeler içermesi, basitlik ve sadelikten uzaklaşmakta kanunun anlaşılabilirliğini güçleştirmektedir. Tüm bu olumsuzluklar ise vergilendirme ilkelerinden uzaklaşılmasına ve çeşitli uyuşmazlıkların doğmasına neden olabilmektedir. Gelir üzerinden alınan vergilerin ikinci kısmını oluşturan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu temel alan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ise 2006 yılında modernleştirilmiş olmasına rağmen sistemdeki aksaklıklardan payını almaktadır. Bu çalışmada aksaklıkları gidermek üzere hazırlanan ve gelir ve kurumlar vergilerini tek kanunda birleştirecek olan gelir vergisi kanun tasarısı getirdiği yenilikler ile olumlu ve olumsuz yanları bakımdan ele alınacaktır.

A CRITICAL LOOK AT THE NEW INCOME TAX BILL

Income Tax Law No. 193, which is still in force, entered into force in 1961. Letter and spirit of the law that reflects the characteristics of the preparation period of time when a lot of changes have been made in addition to the temporary and repeated conjunction with the substance exceeds 210. To meet the expectations of these changes did not achieve success. The existing structure applications contain a large number of words in the material and the ancient languages, simplicity and understandability of the law makes it difficult moving away from simplicity. All these negative divergence from the principles of taxation may lead to the emergence of a wide variety of disputes. Forming the second part of the taxes levied on the income of the Income Tax Act No. 193, based on and Corporation Tax Act 5520, modernized in 2006, although its share of the deficiencies in the system is. This study was prepared to address the deficiencies in the law, and one which will combine the income and corporate taxes, the innovations brought by the new income tax bill will be discussed with the pros and cons of respect.

Kaynak Göster

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • ISSN: 2147-7213
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2013

28338

Sayıdaki Diğer Makaleler

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ: GÖRÜŞ VE ÖNERİLER*

ALİ ÇELİKKAYA

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

ŞİRKETLERİN GELİR VERGİLERİ KARŞISINDA “EŞİTLİĞİ” – ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME –

Engin KARABULUT

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

ERSAN ÖZ

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA “ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ”

Serkan AĞAR

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARININ AÇILMASINDA SÜRE -YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 2007/11-974 E. VE 2007/968 K. SAYILI KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER

Savaş BOZBEL