Tescil İlkesi ve İstisnaları

Tescil ilkesi, Medeni Kanun'un tapu sicili düzenine hâkim olan bir ilke olup, taşınmazlar üzerindeki ayni hakların tapu siciline tescil ile doğmasını öngörür. Bu yönüyle hak sahibinin tescili talep etmesi bir tasarruf işlemi olup, taşınmaz üzerindeki mülkiyet veya diğer bir ayni hakkın ilgilinin malvarlığının aktifinden çıkarak başka birinin aktifine girmesini sağlar. Aynı işlevi taşınırlarda zilyetliğin devri sağlamaktadır. Bununla birlikte Medeni Kanun Alman Medeni Kanunu'nun aksine mutlak tescil ilkesini değil; nisbi tescil ilkesini benimser. Yani, ayni haklar kural olarak tapu kütüğüne tescil ile doğmakla birlikte, Kanunda bunun birçok istisnası bulunmaktadır. Bu istisnaların bir bölümü doğrudan doğruya Medeni Kanun'dan kaynaklanan kendine özgü kazanımlar iken diğer bölümü ise külli halefiyet yoluyla, son olarak da mahkeme kararı ile elde edilen kazanımlardır. Tescilsiz kazanım hallerinde mülkiyetin devri tescilden önce gerçekleşmiş olmakla birlikte yine de sicil dışı ayni hak kazanan kimsenin bu hak üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için açıklayıcı nitelikteki tescilin yapılması gerekmektedir. Nisbi tescil ilkesi irtifaklar ve taşınmaz yükleri için de geçerli olmaktayken, taşınmaz rehinlerinde mutlak tescil ilkesine yaklaşıldığı söylenebilir. Nisbi tescil ilkesinin sakıncası, sicildeki görünüm dışında ayni hak devrini mümkün kıldığı için, sicilin gerçeği yansıtmama olasılığını artırmasıdır. Bu durumda, üçüncü kişinin sicile güvenin korunduğu hallerde gerçek hak sahibinin hak kaybı yaşaması söz konusu olabilmektedir.

Registration Principal and its Exceptions

Turkish Civil Code provides the "Principal of Registration" for the acquisition of the ownership or any other real right on immovable property. However, the Turkish Civil Code does not provide an absolute registration principal as in the German Civil Code. In Turkish Civil Code and some other codes there are some provisions which envisage the exceptions. If there is an exception, the real rights are transferred to the other party before the registration. In case of transfer before the registration, an entry (registration) should be done, too; but it has only a declarative function. Because of the probabilities of transfer of real rights before the entry, this Swiss-Turkish system is called "relative registration system". The declarative entry is necessary for the owner of the real right in order to dispose on his/her right. Without an entry it cannot be possible to dispose it. The servitudes and immovable burdens are also under the relative registration system. However, the hypotek rights are mainly considered to be under the absolute registration system. In the relative registration system, the title deed may not indicate the acquisition before registration and this can cause acquisition of real rights by third parties through "bona fides".

Kaynakça

Acemoğlu, Kevork: Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Hukuki Durumu, İstanbul 1967.

Akev, Talat: Türk Hususi Hukukunda Kumar ve Bahis, İstanbul 1964.

Akipek, Jale Güral: Türk Eşya Hukuku, C. I, 2. Bası, Ankara 1972.

Antalya, O. Gökhan: "Geçerlilik Şekline Aykırılığın Yaptırımı ve Sınırları", YD, C.: 18, S.: 3, 1992, s. 365-395.

Antalya, O. Gökhan: Miras Hukuku, İstanbul 2003.

Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 13. Baskı, Ankara 2016.

Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku II, Mülkiyet, 9. Bası, Ankara 2016.

Ayiter, Kudret: Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953.

Bertan, Suat: Ayni Haklar, Medeni Kanunun 618 - 764. Maddelerinin Şerhi, C. II., Ankara 1976.

Brückner, Christian: "Ausserbuchlicher Eigentumserwerb an Grundstücken", ZBGR, Heft 4, 2000, s. 217-230.

Ceylan, Ebru: "Yeni Tapu Sicil Tüzüğü'nün Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 88, Sayı: 1, İstanbul, 2014, s. 115-143.

Dural, Mustafa/Öğüz, M. Tufan: Türk Özel Hukuku Cilt II: Kişiler Hukuku, 17. Bası, İstanbul 2016.

Dural, Mustafa: Miras Sözleşmeleri, İstanbul 1980.

Erdoğmuş, Belgin: Roma Eşya Hukuku, İstanbul 1989.

Eren, Fikret: Toprak Hukuku, Ankara 1991.

Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, 13. Bası, İzmir 2016.

Giritlioğlu, Necla: Dürüstlük Kuralları, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Özellikle Şekil Eksikliğinden Dolayı Geçersizliğin Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ile Sınırlandırılması, İstanbul 1989.

Gürsoy, Kemal Tahir/Eren, Fikret/Cansel, Erol: Türk Eşya Hukuku, II. Bası, Ankara 1984.

Haenseler, Peter/Hochstrasser, Daniel: Real Estate in Switzerland, Basel 1996.

Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992.

Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

Hatemi, Hüseyin: "Consideration Sur la Forme de L'acte de Fondation en Droit Turc", Travaux de la 5 eme semaine Juridique Turco-Suisse, Journees d'Istanbul, 13-20 avril 1975, Ankara 1975.

Hatemi, Hüseyin: Miras Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2004.

Hatemi, Hüseyin: Önceki ve Bugünkü Türk Hukuku'nda Vakıf Kurma Muamelesi, İstanbul 1969.

Homberger, Arthur: Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV. 3.

Sachenrecht, Besitz und Grunudbuch, Art. 962, 963, 971, 974, 2. umgearbeitete Aufl., Bern 1938.

Honsell, Heinrich: Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 9. Aufl., Bern 2010.

İmre, Zahit: "Türk Miras Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar", Medeni Kanunun 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 189-205.

Jauernig, Othmar: Bürgerliches Gesetzbuch, § 928, München 1991.

Kaneti, Selim: "Yargıtay İçtihatlarına Göre Taşınmazlara İlişkin İşlemlerde Şekil Sorunu", Medeni Kanunun 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 291-344.

Karahasan, Mustafa Reşit: Mülkiyet Hukuku, İstanbul 1975.

Karahasan, Mustafa Reşit: Mülkiyet ve Kat Mülkiyeti Hukuku, C. II İstanbul 1999.

Karahasan, Mustafa Reşit: Türk Eşya Hukuku, Cilt II, İstanbul 1991.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Türk Medeni Hukukunda gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959.

Krenger, Andreas: Die Grundbuchberichtigungsklage, Basel 1987.

Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2016.

Meier-Hayoz, Arthur: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV. Sachenrecht, Art. 656 ZGB, Bern 1974.

Meier-Hayoz, Arthur: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV. Sachenrecht, Art. 657 ZGB, Bern 1974.

Moroğlu, Nazan: Medeni Kanun'da Mal Rejimleri, İstanbul 2002.

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, Yenilenmiş ve Mevzuata Uyarlanmış 19. Bası, İstanbul 2016.

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku, 16. Bası, İstanbul 2016.

Oğuzman, M. Kemal: Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul 1995.

Oktay, Saibe: Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımı ile Kazanılması, İstanbul 1990.

Öğüz, Tufan: Taşınmazlar Üzerinde Ayni Hak İktisabında İyiniyetin Korunmadığı Haller (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı 1988.

Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972.

Öz, Kerem: Tadil Sözleşmesi, İstanbul 2016.

Öz, Turgut: Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990.

Palandt, Otto: Bürgerliches Gesetzbuch, § 928, 55. Aufl., München 1996.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, 13. Bası, İstanbul 2014.

Postacıoğlu, İlhan E.: Gayrimenkullerin Ferağına Müteallik Akitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti, İstanbul 1945.

Reisoğlu, Safa: Eşya Hukuku (Zilyetlik-Tapu Sicili-Kadastro), 7. Baskı, Ankara 1984.

Reisoğlu, Safa: La Prescription extraordinaire et le tranfert des immeubles non immatriculés en droit suisse et en droit turc, Lausanne 1956.

Schiller, Max: Die Unrichtigkeit des Grundbuches nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürich 1928.

Serozan, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 2. Bası, İstanbul 2006.

Stark, Emil W.: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bd., IV., Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, 1. Teilband, Der Besitz, Art. 937 ZGB, 2. Aufl., Bern 1984.

Sungurbey, İsmet: Türk Hukukuna Göre İktisabi Müruruzaman, İstanbul 1956.

Tandoğan, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt: I/1, 4. Bası, Ankara 1988.

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla: Tekinay Eşya Hukuku, Cilt: I, İstanbul 1989.

Tekinay, Selahattin Sulhi: "Noterlik Kanunu m. 89 Hakkında Düşünceler", HUMK'nu De- ğiştiren 1711 sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1976, s. 213-221.

Temperli, Alfred: Die Problematik bei der Aufhebung und Ablösung von Grunddienstbarkeiten (ZGB 736), Zürich 1975.

Ulusan, İlhan: "Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Bakımından Sulh Sözleşmesi", İÜMHAD, C.: 5, S.: 7, 1971, s. 149-166.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet/Esmer, Galip: gayrimenkul Tasarrufları, İstanbul 1956.

Wieland, C.: Kanunu Medenide Ayni Haklar, II. C., (Çev.: İ. Hakkı Karafakıh), 2. Bası, Ankara 1949.

Wolf, Stephan: "Verfügungsrecht und Grundbuchanmeldung - Betrachtungen zu Art. 963 ZGB", ZBGR, Heft 1, 2003, s. 1-16.

Yavuz, Cevdet: "Tapusuz Gayrimenkullerin Devren Kazanılması", Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay'ın Anısına Armağan, İstanbul 1982, s. 383-422.

Yavuz, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Bası, İstanbul 2002.

Yavuz, Cevdet: Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul 1983.

Yavuz, Nihat: "Culpa in Contrahendo ya da Asli Edim Yükümünden Bağımsız Yasal Borç İlişkisi Kuramı (Nazariyesi) Açısından Taşınmazın Haricen Satışı Nedeniyle Alıcının Talep Hakları", YD, C.: 28, S.: 1-2, 1992, s. 61-103.

Zevkliler, Aydın: "Kamulaştırma Satım Sözleşmesinin Özel Bir Çeşidi midir?", Prof. Dr. Osman F. Berki'ye Armağan, Ankara 1977, s. 935-958.

Kaynak Göster