Modern Dönemde İsviçre'de Özel Hukukun Gelişimi ve Kodifikasyonu

Medeni hukuk, İsviçre'nin çoğu kantonunda on dokuzuncu yüzyılın başlarında kodifiye edilmiştir. Cenevre'nin başını çektiği kantonlardaki kodifikasyon hareketleri sırasında Fransız Medeni Kanunu, Bern'in hâkim olduğu kantonlarda ise Avusturya Medeni Kanunu örnek alınırken, Zürih ve çevresindeki kantonların Alman Tarihçi Hukuk Okulu sebebiyle Roma hukukunun etkisini esaslı biçimde hissettiren medeni kanunları vardı. W. Munzinger tarafından hazırlanan 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu'nda kısmen Fransız Medeni Kanunu, kısmen de Alman Tarihçi Hukuk Okulu'nun etkisiyle Roma hukukunun izleri görülmektedir. E. Huber'in hazırladığı 1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu ise, Fransız Medeni Kanunu, Avusturya Medeni Kanunu ve Alman Medeni Kanunu gibi çeşitli medeni hukuk gelenekleri harmanlanarak kaleme alınmıştır.Alman Pandekt Hukukunun en ünlü temsilcisi olan J. C. Bluntschli, Roma hukuku, anayasa hukuku ve aynı zamanda hukuk tarihi uzmanıydı. İsviçre Tarihçi Hukuk Okulu'nun en önde gelen temsilcisi F. L. Keller'in etkisinde kalan Bluntschli, 1853-1855 tarihli Zürih Kantonu Medeni Kanunu'nu hazırlamıştır. Basel'de profesörlük yapan J. J. Bachofen, çalışmalarını Roma hukukunu tarihsel açıdan araştırma üzerine yoğunlaştırmıştır. Bern'de Roma hukuku profesörü olarak çalışan Ph. Lotmar, Brinz'in Pandekt hukukunu konu alan eserini tamamlamıştır. Zürih'teki Roma hukuku profesörü Andreas von Tuhr ise Pandekt hukuku konusunda yazılan son kitabın yazarıdır. İsviçre Medeni Kanunu'nun 1907'de kabul edilmesinin ardından, ilk olarak 1911'de, sonrasında sırasıyla 1936 ve 1984'te İsviçre Borçlar Kanunu revize edilmiş, Pandekt hukuku geleneği etkisindeki Alman Medeni Kanunu ve bu kanunun yorumlanması İsviçre'de medeni hukukun gelişimini muazzam biçimde etkilemiştir.

Development and Codification of Private Law in Switzerland in Modern Ages

The codification of civil law took place in Switzerland in most cantons in the early nineteenth century. While a) in the group of cantons led by Geneva the model of codification was the French Civil Code, b) the group led by Bern followed as a model the Austrian General Civil Code and c) the cantons led by Zurich had civil codes reflecting substantial influence of Roman law through the German Historical School of Law. The Code of Obligations of 1881 drafted by W. Munzinger contains elements of Roman law through the mediation partly of the French Civil Code, partly of the German Historical School of Law. The Swiss Civil Code of 1907 drafted by E. Huber is characterized by a reasonable harmonization of various traditions of civil law such as the French Code civil, the Austrian General Civil Code and the German Civil Code.The most renowned scholar of the German Pandectist Legal Science was J. C. Bluntschli, an expert of Roman and constitutional law, as well as legal history. He compiled the Civil Code of the canton of Zurich of 1853-1855. He was influenced by F. L. Keller, the most outstanding representative of the Swiss Historical School of Law. J. J. Bachofen, professor in Basel, belonged to the historical trend of the research of Roman law. The revision of the Code of Obligations took place after the promulgation of the Civil Code in 1907, first in 1911, then in 1936 and 1984. The German Civil Code and its interpretation, having deep roots in Pandectist legal tradition, had a great impact on the development of civil law in Switzerland. Ph. Lotmar, professor of Roman law in Bern, completed Brinz's textbook on the Law of Pandects. Andreas von Tuhr professor of Roman law in Zurich, was the author of the last textbook on the law of Pandects.

Kaynak Göster