GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISININ TERİM KULLANIMI VE LAFZI ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ*

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı mevcut mevzuatı sadeleştirme, kısaltma ve sistematiğini düzeltme hedefi ile hazırlanmış ve 12.06.2013 tarihinde Başbakanlık resmi internet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Tasarının genel gerekçesinde belirtilen mevcut Gelir Vergisi Kanunun sistematiğini kaybettiği, sadelik ve anlaşılırlıktan uzaklaştığı tespiti doğrudur. Ne var ki, doğru tespitlerden yola çıkılarak hazırlanan tasarı da benzeri hataları taşımaktadır. Kullanılan terimler ve anlatım yeterince başarılı değildir. Tasarıda gerekli olmadığı halde özerk terimler yaratılmakta, terimler tasarı metni içerisinde çelişik anlamlarla kullanılmakta, gereksiz uzunlukta ve anlatım zafiyeti bulunan ifadelere yer verilmektedir. Tasarıda dilbilgisi ve sistematik yönünden de hatalara rastlanmaktadır. Bu çalışmada sözü edilen hata ve eksikliklere dikkat çekilerek bunları giderecek önerilerde bulunulmaktadır.

A CRITIQUE ON THE USE OF TERM AND LETTER OF INCOME TAX BILL

The new Income Tax Bill, with the goal of simplification, shortening and correction the systematic of existing legislation, prepared and presented to the public published in the official website of the Prime Ministry on 12.06.2013. As mentioned in the general reasoning part of the bill, it is true that the current Income Tax Law has lost its systematic and moved away from simplicity and intelligibity. However, the bill which is prepared on the basis of determinations also contents of similar errors. Terms and the language used is not successful enough. Although not required, it created autonomous terms, which used in conflicting meanings in the text of the bill, the statements are unnecessarily lengthy and narrative weakness. Grammatic and systematic errors are also encountered. Drawing attention to the deficiencies of the errors mentioned in this study, and offers suggestions to overcome them.

Kaynakça

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf

5020 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pDraftOfBill.aspx

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, Cilt 1 Ekin 2. Baskı Bursa 2009

SABAN, Nihal, Vergi Hukuku, Beta yay. 5. Baskı İstanbul 2009

Kaynak Göster

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • ISSN: 2147-7213
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2013

41357

Sayıdaki Diğer Makaleler

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISININ TERİM KULLANIMI VE LAFZI ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ*

BARIŞ BAHÇECİ

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

ERSAN ÖZ

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ: GÖRÜŞ VE ÖNERİLER*

ALİ ÇELİKKAYA

YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA “ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ”

Serkan AĞAR

VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT İŞLEMLERİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Fethi AYGÜN

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

PROXY-VOTING, REMOTE-VOTING VE ONLINE GENEL KURUL: NAMA YAZILI PAY VE OY HAKKININ KULLANIMIN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDAN (NaStraG) SONRA §134/III, 3 AktG (ANONİM ŞİRKETLER KANUNU)

Stefan HANLOSER

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞU VE YAYININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TEDBİRİ (Terörle Mücadele Kanunu'nda 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Açısından Anayasa Mahkemesi'nin İlgili E. 2006/121, K. 2009/90, T. 18.06.2009 Kararının Değerlendiril

Ali AKKURT

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARININ AÇILMASINDA SÜRE -YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 2007/11-974 E. VE 2007/968 K. SAYILI KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMELER

Savaş BOZBEL