Arabuluculuk ve Gizlilik

Arabuluculuk ile ilgili hem Türk Hukuku hem de yabancı ülke hukuk mevzuatında çeşitli hükümler yer almaktadır. Arabuluculuk, tarafların müzakerelerde bulunmak amacıyla biraya geldiği, aralarındaki ihtilafın çözümlenmesini sağlamak için uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir arabulucunun katılımıyla gerçekleştirilen ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculukta gizlilik ilkesi ile arabulucu ve taraflar, işlem süresinde elde ettiği bilgi, belge vb. kayıtları birbirlerinin izni veya açık rızası olmaksızın hiç kimse ile paylaşamayacaklardır. Bu çalışmamızın konusunu da arabuluculuk süresince tarafların edindikleri tüm bilgileri gizlilik ilkesi kapsamında saklamakla yükümlü oldukları ve bunları saklamamaları halinde oluşabilecek hukuki sorumlulukları oluşturmaktadır.

Confidentiality in Mediation

There are various provisions regarding mediation in both Turkish Law and foreign law legislation. Mediation is a discretionary dispute resolution method carried out with the participation of an impartial and independent mediator who has received specialized training in order to resolve the dispute between the parties to the negotiations. In accordance with the principle of confidentiality in mediation, the mediator and the parties agree that they will not be able to share the information and the records with anyone without their mutual consent or explicit consent. Here, the issue of our work constitutes the legal responsibilities that may arise in the event that the parties are obliged to keep all the information they receive during the mediation and within the scope of the confidentiality principle.

Kaynakça

Akıncı, Ziya: Milletlerarası Tahkim, 2. Bası, Ankara 2007.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Ayvaz, Sema Taşpınar: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016.

Brown, Kent L.: "Confidentiality in Mediation: Status and Implications", Journal of Dispute Resolution, Iss. 2, Art. 3, 1991.

Bulur, Alper: "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi", Ankara Barosu Dergisi, C.: 65, S.: 4, 2007.

Carbone, Michael P.: A Primer on Mediation Confidentiality, (Erişim: 04.11.2016, www. mpcdisputeresolution.com/pg28.cfm.).

Carden, David M.: "Confidentiality in Mediation", Presentation to the Arbitrators' and Mediators' Institute of New Zealand Inc. Annual Conference, 2005.

Freedman, Lawrence R./Prigoff, Michael L.: "Confidentiality in Mediation: The Need for Protection", Journal of Dispute Resolution, Iss. 2, Art. 2, 1986.

Gezder, Ümit: Türk/İsviçre Hukukunda Culpa in contrahendo Sorumluluğu, İstanbul 2009.

Gibson, Kevin: "Confidentiality in Mediation: A Moral Reassessment", Journal of Dispute Resolution, Iss. 1, Art. 5, 1992.

Graham, Alice M.: Max Factor III-Better Practice Tip: Recognized Exceptions to Mediation Confidentiality and Remedies That Every Litigator Should Know, (Erişim: 11.11.2016, https://www.mediate.com.).

Güler, Beyhan Kaplan: Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk, İstanbul 2014. Ildır, Gülgün: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003.

Işıktaç, Yasemin: "Türk Arabuluculuğunda Etik Modeli ve Etik İkilemler", Hukuk Uyuş- mazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, İstanbul 2014.

Kandıralıoğlu, Pınar Çağla: Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü, İstanbul 2011.

Kaplan, İbrahim: "Banka Gizliliği-Bankanın Sır Saklama Borcu", BATİDER, C.: XV, Aralık 1990.

Kaplan, Yavuz: "Arabuluculuk ve Türk Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısına Eleştirel Bir Bakış", MHB, C.: 28, S.: 1-2, 2008.

Karasu, Sinem: Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, İstanbul 2009.

Karyağdı, Müjgan: "Amerika Birleşik Devletleri'nde Uygulanmakta Olan Arabuluculuğun Yasal Düzenlemesi ve Türk Hukuku ile Mukayesesi", GÜHFD, C.: XI, S.: 1-2, 2007.

Kekeç, Elif Kısmet: Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Ankara 2011.

Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012.

Kirtley, Alan: "Mediation Privilege's Transition from Theory to Implementation: Designing a Mediation Privilege Standard to Protect Mediation Participants, the Process and the Public Interest", Journal of Dispute Resolution, Iss. 1, Art. 4, 1995.

Konca, Nesibe Kurt: Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2009.

Mcmullen, Andrew: "Mediation and Medical Malpractice Disputes: Potential Obstacles in the Traditional Lawyer's Perspective", Missouri Law Review, Iss. 2, Art. 5, 1990. Muşul, Timuçin: Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, Ankara 2012.

Nolan, Anthony A./O'brien, Michael: Confidentiality in Mediation, (Erişim: 09.11.2016, http://barristers.com.au/wpcontent/uploads/2012/03/confidentialityinmediationjune2010.pdf.).

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 9. Bası, İstanbul 2011.

Özatar, Hakan: "Genel Olarak Arabuluculuk", Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, İstanbul 2014.

Özbay, İbrahim: "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri", EÜHFD, C.: X, S.: 3-4, 2006.

Özbek, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, C. 1, 4. Bası, Ankara 2016.

Özbek, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, C. 2, 4. Bası, Ankara 2016.

Özbek, Mustafa Serdar: "Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 1, S.: 68, 2007.

Özbek, Mustafa Serdar: "Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim", MİHDER, C.: 2, S.: 4, 2006.

Özmumcu, Seda: Uzak Doğu'da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk, İstanbul 2011.

Perçin, Gizem Ersen: "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Arabuluculuğun Hukuksal Düzenlemelerdeki Yeri", MHB, C.: 31, S.: 2, 2011.

Philips, F. Peter: "Oregon Supreme Court on Mediation Confidentiality", (Erişim: 02.11.2016, http://www.mediate.com/articles/PhillipsPbl20160104.cfm.). Polat, Malike: Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2010.

Steffek, Felix: Mediation in the European Union: An Introduction, (Erişim: 02.11.2016, https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=b3e6a432-440d-4105-b9d5- 29a8be95408f.).

Tanrıver, Süha: "Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.: 1, S.: 64, 2006.

Tekin, Kemal Doruk: Banka Sırrı Kavramı Yönünden Bankalarda Sır Saklama Yükümlülü- ğü, Ankara 2010.

Thompson, Rod: Mediation Confidentiality, (Erişim: 09.11.2016, http://www.callawyer. com/2016/06/mediation-confidentiality/.).

Tuğsavul, Melis Taşpolat: Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2012. Wykoff, Andrea: "Mediation & Confidentiality", Bond University Student Law Review, Iss. 1, Art. 3, Vol. 4, 2016.

Yazıcı Tıktık, Çiğdem: Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul 2013.

Yeşilırmak, Ali: Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2011.

Yıldırım, Ferhat: Avusturya Hukukunda Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Federal Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, İstanbul 2015.

Kaynak Göster