Şiddetli atopik dermatitin siklosporin-A ile tedavisi

Son yıllarda, siklosporinin atopik dermatitde (AD) son derece etkili ve iyi tolere edilen kısa süreli bir tedavi olduğu gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı, şiddetli atopik dermatitli olgularda Siklosporinin etkinliğini, güvenilirliğini ve tolerabilitesini belirlemektir. Siklosporin-A tedavisi başlangıçta 8 hafta süreyle 3 mg/kg/gün dozda kullanılmış, ve daha sonra doz, klinik yanıta göre ayarlanmıştır. Hastalık aktivitesi SCORAD skoru yardımıyla değerlendirilmiştir. Tedavinin sonunda hastalar 2 aya kadar varan bir süre daha izlenmiştir. Araştırmaya 13 AD'li olgu alındı,olguların yedisi yan etkiler (3 olgu), protokol uyumsuzluğu (3 olgu) ve yanıt alınamaması (1 olgu) nedeniyle çalışma kapsamından çıkarıldı. Sekiz haftalık tedavi süresini tamamlayan 6 olgunun beşinde belirgin iyileşme, birinde ise kısmi iyileşme gözlenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar, şiddetli atopik dermatit tedavisinde kısa süreli düşük doz Siklosporin tedavisinin güvenilir ve etkili olduğunu göstermektedir. Ancak, çift-kör, plasebo kontrollü ve uzun süreli çalışmalar sonuçlarımızın desteklenmesi için gereklidir.

The treatment of severe atopic dermatitis with cyclosporin-A

Recently, cyclosporin has been shown to be a highly effective and well tolerated short-term treatment in severe atopic dermatitis (AD). The aim of this study was to determine the efficacy, safety and tolerability of cyclosporin in severe atopic dermatitis. Cyclosporin-A(Cys-A)was initially administered at 3 mg/kg/day for 8 weeks and the dose was then adjusted according to clinical response. Disease activity was followed using SCORAD score. At the end of the treatment, subjects were followed up for 2 months. Thirteen subjects with AD were enrolled to the study. Seven patients were excluded from the study due to side effects (3 patients), no response to the treatment (1 patient) and protocol violations (3 patients). Out of the 6 patients who completed the 8 week treatment, marked improvement was noted in 5 subjects and partial response was observed in one patient. Our results indicate that short-term, low dose Cyc-A is an effective and safe in the treatment of severe cases of atopic dermatitis. However, a double blind, placebo-controlled, long term follow up study would be necessary to confirm these results.

Kaynak Göster