GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ

6762 Sayılı TTK döneminde, cebri icraya ilişkin kurallar ve bu bağlamda geminin ihtiyati haczi; Alman Hukuk'undan ve milletler arası sözleşmelerden kaynaklanan maddi hukuk kuralları ve İsviçre'den iktibas edilen usul hukuku kuralları nedeniyle deniz ticaret hukukunun en tartışmalı kısmını oluşturmakta idi.1 Bu nedenle TTK'nin söz konusu kısmında köklü reforma gidilmiş ve Türkiye'nin taraf olmamasına rağmen TTK düzenlemelerine 1999 Tarihli Sözleşme2 esas alınmıştır.3.

PRECAUTIONARY ARREST OF SHIPS

During the Turkish Commercial Code (TCC) (no. 6762) period, rules on enforcement and in this context precautionary arrest of the ship was the most controversial part of the maritime law. Because of the fact that substantive law rules adapted from German Law and international conventions and the procedural law rules adapted from Swiss Law. For this reason, TCC (6102) provisions were reformed radically and although Turkey is not a participant, the Turkish Commercial Code provisions are excerpted from the Convention on Arrest of Ships, 1999.

Kaynakça

Aksoy Mehmet Ali, Ticaret Hukuku Bilgisi, Detay yayınevi, Akara 2011.

Akyazan Sıtkı, İhtiyati Hacizler ve Hacze İştirak, Kurtulmuş Matbaası, İstanbul 1958.

Atamer Kerim, Süzel Cüneyt, Yeni Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları, C I, XII Levha Yayınları, istanbul 2013.

Atamer Kerim, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Deniz Hukukunda Cebri İcra, Arıkan Yayınları, İstanbul 2006

Atamer Kerim, "Gemilerin İhtiyati Haczinde Seferden Men Önemlinin Uygulanma- sı", İÜHFM, C.55, S. 3/2, İstanbul 1997, Erişim, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/, Tarihi: 15.11.2014.

Çağa Tahir/Kender, Rayegan, Deniz Ticareti Hukuku, C. III. 4. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997.

Çetingil Ergon A./Kender Rayegan/Ünan Samim/Yazıcıoğlu Emine, "TTK Tasarı- sının "Deniz Ticareti" başlıklı 5. Kitabında yer alan hükümler hakkında", DHD Özel Sayı Ocak 2006 1-297.

Değnekli Ahmet, "İİK'NIN 268. Maddesinde 4949 Sayılı Kanun'la Değişiklik Yapıl- dıktan Sonra Alınan İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak Derecesi" TBB Dergisi Sayı 57, 2005 s. 162-180.

Ekşi Nuray, Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi, İstanbul, Beta, 2004.

Kalpsüz Turgut, Gemi Rehni, 4. Bası, Ankara, BTHAE, 2001.

Karaman M./D. Bektaşoğlu/Sanlı/S. Ünsal Aksakal/ E. Demir/F. Kurt, "TTK Tasa- rısı Hakkında Görüş ve Öneriler, TTK Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler", DHD, Özel Sayı, İstanbul 2006, s 369-385, s. 374-375.

Kender Rayegan/Çetingil Ergon, Deniz Ticareti Hukuku, XII Levha, İstanbul 2009

Koyuncu İbrahim Serdar," Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın "Deniz Ticareti" Kita- bındaki Bazı Hükümler Hakkında Değerlendirmeler", DHD, Deniz Hukuku Derneği Yayınları, İstanbul 2006, s 347-368.

Kuru Baki/Arslan Ramazan/Yılmaz Ejder, İcra İflas Hukuku, 25. Bası Ankara, Yetkin Yayınları, 2011.

Kuru Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı II. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

Kuru Sevilay, "TTK Tasarısının Deniz Ticareti Kitabındaki Cebri İcra Hükümlerine İlişkin Görüşler", DHD Özel Sayı, Deniz Hukuku Derneği Yayınları, İstanbul 2006, 385-408

Light Didem Algantürk, "1999 Tarihli Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Cenevre Sözleşmesi Hakkında" DHD Yıl 9 Sayı, 1-4 s 35-48.

Light S. Didem Algantürk, "TTK Tasarısı'nın Deniz Ticareti Başlıklı Besinci Kitabı İle Getirilen Düzenlemeler ve değerlendirmeler" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Sayı:10 İstanbul 2006 s.123-14,5

Önen Ergun, İhtiyati Haczin Kaldırılması Davası, AÜHFD 1980 C. 37 S. 1-4 s. 251-280.

Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Özkan Meral Sungurtekin/Özekes Muhammet, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin, Ankara, 2012.

Peker Barış, "Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi" İstanbul 2010 (Yayımlan- mamış yüksek lisans tezi).

Sözer Bülent, Deniz Ticaret Hukuku, C I. 2. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2013

Tekil Fahiman, Deniz Hukuku, 5. Bası, İstanbul, Alkım Yayınları, 1998.

Tetley William, "Arrest, Attacment and Related Maritime Law Proceduress" Tulane Law Rewiev V 73, p. 1895-1986.

Türkel Doğuş Taylan, Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir, 2008.

Ülgener M. Fehmi, "Gemilerin İİhtiyati Haczine İİlişkin 1999 Tarihli Cenevre Kon- vansiyonuna Bir Bakış" DHD yıl 3 Sayı 3-4, s, 7-16.

Üstündağ Saim, İcra Hukukunun Esasları, Sulhi Garan Matbaası İstanbul 1970.

Postacıoğlu İlhan Emin, İcra Hukuku Esasları İstanbul 1967.

Potacıoğlu İlhan Emin/Altay Sümer, İcra Hukuku Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010.

Özekes Muhammet, İcra İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Seçkin, Ankara 1999.

Özekes Muhammet, İcra ve İflâs Hukuku ders notları - İhtiyati Haciz, Erişim http:// www.law.ankara.edu.tr/files/2014/04/9-%C4%B0cra-ve-%C4%B0fl%C3%A2sHukuku-%C4%B0HT%C4%B0YAT%C4%B0-HAC%C4%B0Z-1.pdf Tarihi: 22.03.2015.

Yılmaz Ejder, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, Yetkin, Ankara, 2001.

Kaynak Göster