YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ

Toplumsal yaşamın gerektirdiği tutum ve davranışlara aykırı gerçekleşen eylem ve işlemlerin hukuksal ifadesine suç denilmektedir. Devlete karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan vergi suçları vergi kaçırma fiili ile gerçekleşmektedir. Vergi suçlarına ilişkin yargı mercii de ceza mahkemelerinin yetkisindedir. Vergi cezalarının uygulanmasına ilişkin uyulacak usul ve esaslar ceza hukuku genel prensipleri içinde değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında yargı organları kararlarına göre vergi kaçakçılığı suçları ve önlenmesi bakımından adli vergi cezalarının rolü üzerine değerlendirme ve önerilere yer verilmektedir

The Role of Forensic Exemplary Damages To Prevent Tax Insurance Charges According To Judicial Organization

The legal expression of actions and transactions that are contrary to the attitudes and behaviors required by the social life are called crimes. The tax offences within the scope of offences against the state are realized by the tax evasion act. The judicial authority for tax offences is also the authority of the criminal courts. The procedures and principles to be followed regarding the application of tax penalties are evaluated within the general principles of criminal law. The study includes evaluations and recommendations on the role of judicial tax penalties in terms of tax evasion offences and prevention according to judicial organs' decisions

___

Adalet Bakanlığı, (www.adlisicil.adalet.gov.tr/ISTATISTIKLER/1996/2014- kararozel.pdf) Erişim: 12.07.2016.

ASLANPINAR Y.Burak, Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Ve Ertelenmesi, Yaklaşım Dergisi, Sayı:191, Kasım 2008.

BAĞRIYANIK Canan, Dünyada e-Fatura, GİB Yayını, https://www.innova.com. tr/pdfs/Dunyada-e-Fatura.pdf Erişim:21.05.2016.

BAYKARA Bekir, Vergi Suçu Raporu ve Vergi Ceza Muhakemesindeki Yeri, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs, 2004, Sayı:273, http://www.vergidunyasi.com.tr/git. php?a=1&d=w&id=3334 Erişim: 10.11.2015.

BAYRAKLI Hasan Hüseyin, Vergi Suç ve Kabahatleri, Celepler Matbaacılık, Baskı, Afyonkarahisar, 2011.

BİLİCİ Nurettin, Vergi Hukuku, Seçkin Yay., 31.Baskı, Ankara, Şubat 2013.

CANDAN Turgut, Danıştay Kararlarında Vergi Suçu Algılaması, Vergi Sorunları Dergisi, S.233, Ankara, Şubat 2008.

ÇOMAKLI Şafak Ertan, Ahmet AK, Vergi Ceza Hukukunda Suç ve Kabahatler, Erzurum Barosu, Yayın No:5, 1.Baskı, Erzurum, 2013.

DOĞAN Baran, Ceza İstinaf Kanun Yolu, 2015, https://barandogan.av.tr/ blog/ ceza-hukuku/istinaf-nedir-cmk.html Erişim: 21.06.2016.

ITSO, Vergi Usul Kanunundaki Son Tadilât Hakkında Raporlar ve Matbuattaki Akisler, İstanbul Ticaret Ve Sanayi Odası Gelir Vergisi Komisyonu Tarafından Hazırlanıp TOBB’a Gönderilen Rapor, İstanbul Matbaacılık T.A.O.-1952, http:// www.ito.org.tr/itoyayin/0014285.pdf

KARAARSLAN Mehmet, Suç ve Cezaların Memuriyete Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, C.58 S.1, http://dergiler.ankara. edu.tr/dergiler/38/1500/ 16558.pdf Erişim: 13.08.2014.

KARAKOÇ Yusuf, Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.

KIZILOT Şükrü, Doğan ŞENYÜZ, Metin TAŞ, Recai DÖNMEZ, Vergi Hukuku, Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2007, s.200 aktaran Ş.Ertan Çomaklı ve Ahmet Ak, Vergi Ceza Hukukunda Suç ve Kabahatler, 2013, s.128.

KÖŞŞEKOĞLU Abdullah, Vergi Usul Kanunu’nun 359/B Maddesinde Düzenlenen Vergi Kaçakçılığı Suçu, Adalet Dergisi, Sayı:39, Ocak, 2011, www. yayin.adalet.gov.tr/ dergi/39.sayı/01%20-20ABDULLAH%20 KÖŞŞEKOĞLU.pdf Erişim:16.04.2012

ÖZBEK Veli Özer, Türk – Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf, http://web.e-baro.web.tr/uploads/35/izmir%20barosu/2010-2012/ yay%C4%B1nlar/OZBEK-Ceza%20 istinaf-%20izmir%20Barosu.pdf Erişim: 07.2016.

ÖZEKES Muhammet, Sorularla Medeni Usül Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), Türkiye Barolar Birliği yayınları, Yayın No:134, 1. Baskı, Şubat 2008, http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/sorularla- medeni-usul-hukuku.pdf Erişim:18.06.2016.

ŞENYÜZ Doğan, Vergi Ceza Hukuku-Vergi Kabahatleri ve Suçları, 7.Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2013.

TAŞTAN Mehmet, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Adalet Yayınevi, 2.Baskı, Ankara, TOSUNER Mehmet, Zeynep ARIKAN, Vergi Usul Hukuku, Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı, İzmir, 2007.

URAK, Ersin, Sahte Belge (Fatura) Kullanımını Kim Teşvik Ediyor?, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:130, 2015, (http://www.vmhk.org.tr/sahte-belge-fatura-kullanimini-kim-tesvik- ediyor/) Erişim: 12.07.2016.

YALTI, Soydan Billur, İnsan Haklarının Vergi Hukuku Pratiği: Adil Yargılanma Hakkının Vergi Davalarında Uygulanabilirliği, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim Erişim:25.08.2015.

Yargıtay, (http://emsal.yargitay.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/) Yargıtay, (http://www.yargitay.gov.tr) 2015, 2016, 2017 İşbölümü Kararları

YİĞİT, Uğur, Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, Beta Basım, 1.Baskı, Mart, 2004.

___

Bibtex @ { taad693705, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {33}, pages = {1 - 38}, title = {YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Öz, Ersan and Armağan, Ayşe} }
APA Öz, E. & Armağan, A. (2018). YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (33) , 1-38 .
MLA Öz, E. , Armağan, A. "YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 1-38 <
Chicago Öz, E. , Armağan, A. "YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 1-38
RIS TY - JOUR T1 - YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ AU - Ersan Öz , Ayşe Armağan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 38 VL - IS - 33 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ %A Ersan Öz , Ayşe Armağan %T YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 33 %R %U
ISNAD Öz, Ersan , Armağan, Ayşe . "YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 33 (Ocak 2018): 1-38 .
AMA Öz E. , Armağan A. YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ. TAAD. 2018; (33): 1-38.
Vancouver Öz E. , Armağan A. YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (33): 1-38.
IEEE E. Öz ve A. Armağan , "YARGI ORGANLARI KARARLARINA GÖRE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINI ÖNLEMEDE ADLİ VERGİ CEZALARININ ROLÜ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 33, ss. 1-38, Oca. 2018