TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Sağlık hakkı, en temel insan haklarındandır. Sağlık hizmeti verilirken meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan hastanın korunması, olumsuz sonuç ortaya çıkmış ise zararın en aza indirgenmesi ve aynı zamanda sağlık çalışanının hukuki güvenliğinin sağlanması açısından hukuki ve cezai sorumluluk kapsam ve koşullarının incelenmesi gerekmektedir. Çalışmamız özünde disiplinler arası bir çalışmadır. Zira tıp, etik, psikoloji ve hukuk birbirlerini dışlayan değil tamamlayan alanlardır. Tıbbî malpraktis nedeniyle ortaya çıkan sorumluluk, bir yandan hekimin mesleki etkinliklerini gerçekleştirdiği bir hastane organizasyonu içerisinde hastane işletmecisi ile kurduğu iş çalışma ilişkisinin konu, amaç, kapsam ve içeriğine; diğer yandan hastanın hastane karşısındaki hukuksal konumuna göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, ortaya çıkabilecek sorumluluk hukuku sorunlarının çözümlenmesinde, gerek hekim ve hastane arasındaki hukuki bağın, gerek hastanın hastane ve/veya hekim ile kurduğu sözleşmesel borç ilişkilerinin içeriği araştırılıp, buna göre uygulanacak kuralların belirlenmesi gerekmektedir.

Medical Malpractics, Psychological Dimensions Of Medical Malpractice And Physician’s Legal Responsibility

The right to health is the most basic human rights. When the health care service is given, it is necessary to examine the scope and conditions of legal and criminal liability in order to protect the patient from unintended consequences and to minimize the harm if the negative result occurs and at the same time to ensure the legal security of the healthcare worker. Our work is essentially an interdisciplinary work. Because medicine, ethics, psychology and law are complementary but not complementary fields. The responsibility arising from medical malpractice is based on the subject, purpose, scope and content of the work relationship established with the hospital operator within a hospital organization where the physician performs his/her professional activities; on the other hand, there are significant differences according to the legal position of the patient in the face of the hospital. For this reason, it is necessary to investigate the legal relationship between the physician and the hospital, the contents of the contractual debt relations established by the hospital with the hospital and/or the physician, and the rules to be applied accordingly.

___

 • Andrew A. White, Thomas H. Gallagher, “Medical Error and Disclosure”, Handbook of Clinical Neurology, Chapter 8, 2013, Volume 118, s. 107-117.
 • Anupam B. Jena, Seth Seabury, Darius Lakdawalla, Amitabh Chandra, “Malpractice Risk According to Physician Specialty”, The New England Journal Of Medicine”, 2011, 365, s. 629-636.
 • Cahid Doğan, Sosyal Politika Ekseninde Hasta Hakları, Türkiye Barolar Birliği / Turavak İleri Eğitim Programları Sağlık Hukuku Eğitim Notları, Ankara, 2012.
 • Carol B. Liebman, “Medical Malpractice Mediation: Benefits Gained, Opportunities Lost”, Law And Contemporary Problems, 2011, Vol. 74, s. 135-149.
 • Chris Stern Hyman, “Mediation and Medical Malpractice”, Dispute Resolution Journal, 2011, s. 33-37
 • Chris Stern Hyman, Carol B. Liebman, “Dispute Resolution: Mediating Medical Malpractice Lawsuits”, GP Solo Published by: American Bar Association, 2010, Vol. 27, No. 6, s. 30-31.
 • Christos Daramilas, Rusi Jaspal, “Measuring Patient Satisfaction: Insights from Social Psychology”, Social Psychological Review, 2017, Vol. 19, No. 1, s. 20-35.
 • Daniel A. Krauss, James R. Ratner, Bruce D. Sales, “The Antitrust, Discrimination, and Malpractice Implications of Specialization”, Applied and Preventive Psychology, Volume 6, Issue 1, 1997, s. 15-33.
 • Elizabeth Kübler-Ross, On Grief and Grieving: Finding The Meaning of Grief Through The Five Stages of Loss, New York: Scribner, 2005.
 • Erdem Aydın, “Tıp Etiğinde Temel İlkeler”, I. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Kitabı, 2001, ODTÜ Ankara, s. 1-5
 • Fadime Çınar, Erol Eren, “Innovative Approach to the Ethics in Health Care Organizations: Health Staff Perspective”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, Volume 99, s. 719-725.
 • Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2002, s.32.
 • Hafize Öztürk Türkmen, “Hekim - Hasta İlişkisinde Haklar ve Sorumluluklar”, Bulletin of Thoracic Surgery / Toraks Cerrahisi Bülteni, 2014, Vol. 5, Issue 1, s. 1-13.
 • Hatice Sarıtaş, Hasta Hakları, Türkiye Barolar Birliği / Turavak İleri Eğitim Programları Sağlık Hukuku Eğitim Notları, Ankara, 2012.
 • Howard S. Friedman, M. Robin DiMatteo, Health Psychology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1989.
 • Ilene R. Brenner, How to Survive A Medical Malpractice Lawsuit: The Physician’s Road Map for Success, Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2010.
 • James T. Reason, Human Error, Cambridge University Press, New York, 1990.
 • Jeffrey R. Wilbert, Solomon M. Fulero, “Impact of Malpractice Litigation on Professional Psychology: Survey of Practitioners”, Professional Psychology: Research and Practice, 1988, Vol. 19. No. 4, s. 379-382.
 • John D. Mayer, Richard D. Roberts, Sigal G. Barsade, “Human Abilities: Emotional Intelligence”, Annual Reviews Psychology, 2008, 59, s.507-536
 • John J. Brownfain, “The APA Professional Liability Insurance Program”, The American Psychologist, 1971, Vol. 26 (7), s. 648-652.
 • Joseph L. Scarpaci, “Help-Seeking Behavior, Use, and Satisfaction Among Frequent Primary Care Users in Santiago de Chile”, Journal of Health and Social Behavior, Vol. 29, No. 3, 1988, s.199-213
 • Keith J. Holyoak, Robert G. Morrison, The Oxford Handbook of Thinking and Reasoning, Oxford University Press, New York, 2012.
 • Luigi Buzzacchi, Giuseppe Scellato, Elisa Ughetto, “Frequency of Medical Malpractice Claims: The Effects of Volumes and Specialties”, Social Science & Medicine, 2016, Volume 170, s. 152-160.
 • Mehmet Demir, Hastane Hukuku ve Hastanelerin Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği / Turavak İleri Eğitim Programları Sağlık Hukuku Eğitim Notları, Ankara, 2012.
 • Meng You, Xu Wang, Di Lu, Haidong Zhang, Shengli Di, Fengqin Zhang, Zhaoming Guo, Li Yuan, Lin Chang, Jian Xiang, Lili Yu, Yingkai Yang, Tiantong Yang, “Analyses of Medical Malpractice in Judicial Appraisal: 505 Cases”, Journal of Forensic Science and Medicine, 2015, Volume. 1, Issue. 1, s. 21-25.
 • Michelle M. Mello, David Hemenway, “Medical Malpractice as an Epidemiological Problem”, Social Science & Medicine, 2004, 59, s. 39–46.
 • Mustafa Yağbasan, Fatih Çakar, “Hekim Hasta İlişkisinde Dile ve Davranışa Dayalı İletişimsel Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, s. 609-629.
 • Nikki R. Adler, Kimberley A. Adler, Jane M. Grant-Kels, “Doctors’ Mental Health, Burnout, and Suicidality: Professional and Ethical Issues in The Workplace”, Journal of the American Academy of Dermatology, 2017, Volume 77, Issue 6, s. 1191-1193.
 • Nozomu Hirano, “The Latest Developments in The Judicial Practices of Special Departments of Medical Malpractice Litigation in Japanese Courts”, UCLA Pacific Basin Law Journal, 2014, Vol. 32, Issue. 1, s. 55-76.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development, Medical Malpractice, Prevention, Insurance and Coverage Options, Policy Issues in Insurance No. 11, Paris, 2006.
 • Robert D. Goldney, “Suicide by Health Care Professionals”, The Medical Journal of Australia, 2016, 205, s. 257-258.
 • Sami Abd Elwahab, Eva Doherty, “What About Doctors? The Impact of Medical Errors”, The Surgeon, Journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and Ireland, 2014, 12, s. 297-300.
 • Sara C. Charles, “Coping with A Medical Malpractice Suit”, Volume 174, 2001, s. 55-58.
 • Sara C. Charles, Jeffrey R. Wilbert, Kevin J. Franke, “Sued and Nonsued Physicians Self-reported Reactions to Malpractice Litigation”, The American Journal of Psychiatry, 142(4), s. 437-440.
 • Sara C. Charles, Richard B. Warnecke, Jeffrey R. Wilbert, Richard Lichtenberg, Carlos DeJesus, “Sued and Nonsued Physicians: Satisfactions, Dissatisfactions, and Sources of Stress”, Psychosomatics, Volume 28, Issue 9, 1987, s. 462-466.
 • Serge Morand, Claire Lajaunie, “Ethics, Values and Responsibilities”, Biodiversity and Health e-Book, 2018, Chapter 12, s. 189-208.
 • Shelley E. Taylor, “Hospital Patient Behavior: Reactance, Helplessness, or Control?”, Journal of Social Issues, Volume 35, Issue 1, 1979, s. 156–184.
 • Steven E. Raper, Deborah Rose, Mary Ellen Nepps, Jeffrey A. Drebin, “Taking The Initiative: Risk-Reduction Strategies and Decreased Malpractice Costs”, Journal of The American College of Surgeons, Volume 225, Issue 5, 2017, s. 612-621.
 • Steven E. Raper, Johncy Joseph, Wilda G. Seymour, Patricia G. Sullivan, “Tipping The Scales: Educating Surgeons About Medical Malpractice”, Journal of Surgical Research, 2016, 206, s. 206-213.
 • Tacın, Mustafa Hayri, Türk Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Davaları, Ağustos 2016, GÜSBE, Doktora Tezi
 • Tait D. Shanafelt, Sonja Boone, Litjen Tan, Lotte N. Dyrbye, Wayne Sotile, Daniel Satele, Colin P. West, Jeff Sloan, Michael R. Oreskovich, “Burnout and Satisfaction with Work-Life Balance Among US Physicians Relative to The General US Population”, Arch Intern Med., 2012, 172(18), s. 1377-1385.
 • Tomoko Hamasaki, Tadamichi Takehara, Akihito Hagihara, “Physicians’ Communication Skills with Patients and Legal Liability in Decided Medical Malpractice Litigation Cases in Japan”, BMC Family Practice, 2008, 9:43, s. 1-10.
 • Ülgen Okyayüz, Sağlık Psikolojisi: Giriş, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 19, 1. Basım, Ankara, 1999.
 • Vivienne Harpwood, “Law and Ethics in Medicine”, Medicine, 2016, Volume 44, Issue 10, s. 619-622.

___

Bibtex @ { taad693576, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2019}, number = {37}, pages = {107 - 132}, title = {TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU}, key = {cite}, author = {Cengiz, İştar and Küçükay, Alper} }
APA Cengiz, İ. & Küçükay, A. (2019). TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (37) , 107-132 .
MLA Cengiz, İ. , Küçükay, A. "TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2019 ): 107-132 <
Chicago Cengiz, İ. , Küçükay, A. "TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2019 ): 107-132
RIS TY - JOUR T1 - TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU AU - İştarCengiz, AlperKüçükay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 132 VL - IS - 37 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU %A İştar Cengiz , Alper Küçükay %T TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU %D 2019 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 37 %R %U
ISNAD Cengiz, İştar , Küçükay, Alper . "TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 37 (Ocak 2019): 107-132 .
AMA Cengiz İ. , Küçükay A. TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU. TAAD. 2019; (37): 107-132.
Vancouver Cengiz İ. , Küçükay A. TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2019; (37): 107-132.
IEEE İ. Cengiz ve A. Küçükay , "TIBBİ MALPRAKTİS, TIBBİ MALPRAKTİSİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİSTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU", , sayı. 37, ss. 107-132, Oca. 2019