Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet

Aile ve toplum yapısının değişmesi, kadın ve erkek eşitliğinin gerek yasalar gerekse anayasalarda açıkça düzenlenmesi, çocuk haklarının kabul edilmesi velâyet kavramında Ebeveynlerin çocuklarının üzerinde sadece hakkı olmadığı; velâyetin ebeveynlere aynı zamanda yükümlülükler de yüklediği ve çocuğun üstün yararının ön planda tutulması gerektiği kabul edilmektedir. Toplumun en temel yapı taşı olan ailenin eşitlik ilkesine dayandığı ve evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerin velâyeti ortak kullanacağı gerek Türk hukukunda gerekse pek çok ülke hukukunda düzenlenmiştir. Son yıllarda özellikle boşanmanın velâyete etkisi ve evlilik birliği içinde doğmamış olan kullanılıp kullanılmayacağı gibi hususlar tartışılmaya başlanmıştır. Söz konusu bu konu AİHM’ye kadar götürülmüş ve birçok ülkede boşanmanın velâyete etkisiyle evlilik içinde doğmayan çocuğun velâyeti hususunda düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Türk hukukunda ise evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde velâyetin ortak kullanılıp kullanılmayacağı hususunda doktrinde tartışmalar olsa da özellikle mahkeme kararlarında velâyet hükümlerinin emredici olduğu ve evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde birlikte velâyetin ve bu yöndeki yabancı mahkeme kararlarının kamu düzeni nedeniyle tanınmasının kabul edilmediği görülmektedir.Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2017 yılında birlikte velâyetin tanınmasına ilişkin olarak vermiş olduğu karar, boşanmanın velâyete olan etkisini ve velâyetin ortak kullanılıp kullanılmayacağı hususunu tekrar gündeme getirmiştir. Bu çalışmada Almanya, İsviçre gibi ülkelerde boşanmanın birlikte velâyete etkisi incelenerek konunun Türk hukuku açısından nasıl olması gerektiği ele alınacaktır

___

ABİK, Yıldız:“ Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı“ Prof. Dr. Şenel Akyol’a Armağan, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2011.

AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ: Derya, Aile Hukuku, 18. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.

AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku Yeni Medeni Kanunu’na göre uyarlanmış Aile Hukuku, 8. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2003.

AKYÜZ, Emine: Çocuk Hukuku. Çocukların Hakları ve Korunması, Pegem Akademi, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Ankara, 2015.

BAKTIR ÇETİNER, Selma: Velâyet Hukuku, 1. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

BALLOFF, Rainer/ WALTER, Eginhard: “Gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall? Einige theoretische und empirische Grundannahme“, FamRZ 1990, s. 445-454.

BALLOFF, Rainer: “Die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung des Kindes“ FPR 2005, s. 210-213.

BAYGIN, Cem: Soybağı Hukuku, 1. Basım, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2010.

BELCHAUS, Günter: Elterliche Sorgerecht, Kommentar zum Gesetz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge, Otto Schmidt, Köln, 1980.

BİRİNCİ UZUN, Tuba: ”Türk Medeni Kanunu’na göre Velâyetin Kullanılması ve Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı İlkesi Doğrultusunda Boşanmada ve Evlilik Dışı İlişkide Birlikte Velâyet Modeli”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (1), 2016, s. 135-166.

BOELE-WOELKI, Katharina/ BRAAT, Bente/ CURRY-SUMNER, Lan (Ed.): European Family Law in Action Volume III Parental Responsibilities) Intersentia EFL, Antwerp- Oxford, 2005.

BORN, Winfried: “Gemeinsames Sorgerecht: Ende der „modernen Zeiten“? Besprechung von BGH, Urteil v. 29. 9. 1999- XII ZB 3/99-, FamRZ 1999, 1646“, FamRZ 2000, s. 396-399.

BRUNS, Rudolf: “Elterlichen Sorge. Klarstellungen“, FamRZ 1979, s. 279-282.

BÜRGE, Alfons: Römisches Privatrecht, Rechtsdenken und gesellschaftliche Verankerung, WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt, 1999.

CANTIENI, Linus: Gemeinsame elterliche Sorge nach Scheidung: Eine empirische Untersuchung Schriftenreihe zum Familienrecht, 1. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern, 2007.

CEYLAN, Ebru: Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006.

COESTER, Micheal: “Neue Aspekte zur gemeinsamen elterlichen Verantwortung nach der Trennung und Scheidung“, FuR 1991, s. 70-74.

DIECKMEIS, Franz: “Die gemeinsame Sorge- engagiertes Plädoyer. Die Bewältigung der Scheidungskrise, Hilfe durch Gerichte und Jugendämter?“, ZBIJugR 1989, s. 57-60.

DITTMANN, Karl: “Sonderfragen zur Regelungen elterliche Gewalt während und nach der Ehescheidung unter Berücksichtigung des neuen Ehescheidungsrechts“, ZBIJugR 1977, s. 187-199.

DÖLL, Yves/WANITYEK, Ulrike:” Rechtsprechungsübersicht zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs” FamRZ 2017, s. 1195-1206.

DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku, C. III Aile Hukuku, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2013.

ELL, Ernst: “Wie ist das mit der “Hauptbezugsperson“?“, ZBIJugR 1982, s. 76- 82.

FEHMEL, Hans-Werner: “Ist das Verbot des gemeinsamen elterlichen Sorgerechts nach der Scheidung (§ 1671 Abs. IV. S. 1 BGB) verfassungswidrig?“ FamRZ 1980, s. 758-761.

FELDER, Wilhelm/HAUSHEER, Heinz/ AEBI-MÜLLER, Regina/ DESCH, E. Erica: “Gemeinsame elterliche Sorge und Kindeswohl“, ZBJV 150/2014, s. 892-916.

FURSTENBERG, Frank F./CHERLIN, Andrew J.: Geteilten Familien (Divided Families), Hardvard University Press, Cambridge mass& London England, 1991.

GENÇCAN, Ömer Uğur: “Ortak velâyet”, İzmir Barosu Bülten 8 Mart 2017 Özel Sayısı, s. 24-30.

GEISER, Thomas: “Besprechung neuerer Entscheidungen auf dem Gebiet des Eherechts“, AJP 2015, s. 1719-1726.

GEISER, Thomas: “Wann ist Alleinsorge anzuordnen und wie ist diese zu regeln?” ZKE 2015, s. 226-244.

GRÜNDEL, Matthias: Gemeinsames Sorgerecht, Lambertus Verlag, Born, 1995.

GRÜNDLER Bettina: Die Obsorge nach der Scheidung und Trennung der Eltern im europäischen Rechtsvergleich, Peter lang, Frankfurt am Main, 2002.

GÖTSCHE, Frank: ”Kindschaftsrechtliche Angelegenheiten von alltäglicher oder erheblicher Bedeutung”, FuR 2017, s. 418-423.

HAMMER, Stephan: “Die rechtliche Verbindlichkeit von Elternvereinbarungen“, FamRZ 2005, s. 1209-1217.

HARKE, Jan Dirk: Römisches Recht 2. Auflage, C. H. Beck, München, 2016.

HAUSHERR, Heinz: “Gemeinsame elterliche Sorge als Regeltatbestand in der Schweiz“, FamRZ 2014, s. 1520-1523.

HATEMİ, Hüseyin/KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu: Aile Hukuku, 2. Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.

HEILIGER, Anita: “Zur Problematik einer Konzeption nachehelicher gemeinsamer elterlicher Sorge als Regelfall im Kontext einer geplanten Reform des Kindschaftsrechts“, FamRZ 1992, s. 1006-1013.

HOLZHAUER, Heinz: “Verwandtschaftliches Elternstellung, verfassungsmäßiges Elternrecht und elterliche Sorge“, FamRZ 1982, s. 109-118.

HONSELL, Heinrich: Römisches Recht, 8. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2015.

HORNDASCH, Peter: ”Das Wechselmodell und seine Folgen” FuR 2016, s. 558- 564

JESTAEDT, Matthias: ”Kindesrecht zwischen Elternverantwortung und Staatsverantwortung. Herausforderungen des Eltern-Kind- Verhältnisses aus verfassungsrechtlicher Perspektive“ s. 65-98 in 21. Deutscher Familiengerichtstag vom 21. Bis 24. Oktober 2015 in Brühl, Gieseking Verlag, Bielefeld, 2016.

JOPT, Uwe-Jörg: “Nacheheliche Elternschaft und Kinderwohl –Plädoyer für das gemeinsame Sorgerecht als anzustrebender Regelfall“, FamRZ 1987, s. 875-885.

KAISER, Dagmar: ”Gemeinsame elterliche Sorge und Wechselmodell“, FPR 2008, s. 143-148.

KALTENBORN, Karl-Franz: “ Das Personalen Beziehungen des Scheidungskindes als sorgerechtsrelevantes Entscheidungskriterium“, FamRZ 1987, s. 990-1000.

KALTENBORN, Karl-Franz: “Das Gemeinsame Sorgerecht nach der Scheidung im Spiegel ausländischer Erfahrungen“, FamRZ 1983, s. 964-971.

KARACA, Hilal, Velâyetin Kapsamı ve Hükümleri, 1. Basım, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015.

KASER, Max: Das Römische Privatrecht, Erster Abschnitt 2. Auflage, C.H Beck, München, 1971.

KIRCA, Çiğdem: ”Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulmasi Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion)“, AÜHFD 2001, Cilt. 10, Sayı.1, s. 91-119.

KLUßMANN; Rudolf: “Der Verfassungsgemäße Ausschluss des gemeinsamen Sorgerechts geschiedener Eltern (§ 1671 Abs.4 S.1)“, FamRZ 1982, s. 118-122.

KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz: Boşanmada Birlikte Velâyet ve Yasanın Aşılması, 1. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004

KOSTKA, Kerima: ”Elterliche Sorge und Umgang bei Trennung und Scheidung - unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive des Kindes“, FPR 2005, s. 89-95.

KOVARIK, Karel: Elterliche Sorge- Umgangsrecht Ausgewählte Regelungen des deutschen und tschechischen Rechts im Vergleich, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2010.

KROPHOLLER; Jan: “Gemeinsame elterliche Sorge nach der Ehescheidung im deutschen und im ausländischen Recht“, JR 1984, s. 89-97.

LEMPP, Reinhard: “Die Bindung des Kindes und ihre Bedeutung für das Wohl des Kindes gemäß § 1671 BGB“, FamRZ 1984, s. 741-744.

LIEBTHAL, Julia, Die gemeinsame Sorge geschiedener Eltern nach der Reform des Kindschaftsrechts, 1. Auflage, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt am Main, 2004.

LIMBACH, Jutta: Die gemeinsame Sorge geschiedener Eltern - Eine Rechtstatsachenstudie, Bundesanzeiger, Köln, 1989.

LUTHIN Horst: Gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung, Gieseking Verlag, Bielefeld, 1987.

MARINOPOULOS, Alisko: Entscheidungsrecht bei gemeinsamer elterlicher Sorge getrennt lebender Ehegatten in Deutschland und Australien, Peter lang, Frankfurt am Main, 2003.

MATTHIESSEN, Stephanie: Gemeinsame elterliche Sorge in scheidungssoziologischer Perspektive, Peter lang, Frankfurt am Main, 2004.

MECKLING, Sarah: Die gemeinsame Trennungssorge, Duncker & Humblot, Berlin, 2009.

MICHALSKI, LUTZ: “Gemeinsames Sorgerecht geschiedener Eltern“, FamRZ 1992, s. 128-137.

MOTZER, Stefan: “Die neueste Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung auf de Gebiet von Sorgerecht und Umgangsrecht”, FamRZ 2001, s. 1034-1044.

MÜLLER, Karen: Die elterliche Sorge im international-privatrechtlichen Kontext aus konsularrechtlicher Sicht, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 2016.

OELKERS, Harald/KARSTEN, Hartwig: “Zehn Jahre gemeinsame Sorge nach der Scheidung“, FamRZ 1993, s. 18-21.

OELKERS, Harald: “Das neue Sorgerecht in der Familienrechtlichen Praxis“, FuR 1999, s. 349-355.

OELKERS, Harald: “Anmerkung zum BGH-Beschluss vom 29.9.1999“, MDR 2000, s. 32- 33.

OĞUZMAN, Kemal/DURAL, Mustafa: Aile Hukuku, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998.

OLLMANN, Rainer: ”Das gemeinsame Sorgerecht nach der Scheidung und das KJHG” FamRZ 1993, s. 869-874.

ÖZDAMAR, Demet: CEDAW Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme ve Ek İhtiyari Protokol’ün İç Hukukumuza, Özellikle Yeni Aile Hukukumuza Etkisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009.

ÖZTAN, Bilge, “Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velâyet Sorunu”, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, 1. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 249-260.

ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015.

PLANITZ, Hans/ECKHARDT, Karl August: Deutsche Rechtsgeschichte, Böhlau Verlag, 4. Auflage, Graz/Köln/Wien, 1991.

PLANITZ, Hans: Germanische Rechtsgeschichte, Verlag Franz Vahlen, 2. Auflage, Berlin, 1941.

POLAT, Oğuz/GÜLDOĞAN, Evin: “Uzman Görüşünün Boşanma Davalarında Velâyetin Saptanmasındaki Önemi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı.118, 2015, s. 243-254.

REHBERG, Jurgen: “Kindeswohl und Kindschaftsrechtsreformgesetz”, FuR 1998, s. 65-69.

RIECK, J. (Ed.): Ausländisches Familienrecht, Eine Auswahl von Länderdarstellungen, Ausländisches Familienrecht für alle wichtigen Staaten, 15. Auflage, C.H. Beck, München, März 2017.

SALGO, Ludwig: “Zur gemeinsamen elterlichen Sorge nach der Scheidung als Regelfall- ein Zwischenruf“, FamRZ 1996, s. 449-454.

SARRES, Ernst: “Gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall - Verlagerung bei Streitigkeiten auf das Umgangsrecht?“, FPR 2008, s. 131-135.

SCHWAB, Dieter: “Elterliche Sorge bei Trennung und Scheidung der Eltern - Die Neuregelung des Kindschaftsrechtsreformgesetzes“, FamRZ 1998, s. 457- 472.

SERDAR, İlknur: “Birlikte Velâyet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, 2008, s. 155-197.

SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, 2. Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005.

SITTING, Christine/STÖRR, Andre: “Das Ende einer Reform? Anmerkung zum Beschluss vom 29.9.1999 XII ZB 3/99 (FuR 2000,88= FamRZ 1999, 1646)“, FuR 2000, s. 199-201.

SCHLÜTER, Wilfred: BGB-Familienrecht, 13. Auflage, C.F Müller Verlag, Heidelberg, 2009.

SÜNDERHAUF, Hildegund: Wechselmodell: Psychologie- Recht Praxis Abwechselnde Kinderbetreuung durch Eltern nach Trennung und Scheidung, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2013.

ŞİMŞEK, Canan: Türk Hukuku ve Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Boşanmanın Çocuklar Yönünden Hukuki Sonuçları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2012.

TAUCHE, Almut: ”Kindschaftsrecht und Elternvereinbarung. Ist die Forderung nach der Elternvereinbarung bei Trennung und Scheidung eine unverhältnismäßige Einmischung des Staates”, FuR 1996, s. 213-222.

VON DER HEYDE, Irene: Internationalrechtliche Studien Beiträge zum Internationalen Privatrecht zum Einheitsrecht und zur Rechtsvergleichung, Peter lang, Frankfurt am Main, 2004.

WACKE, Andreas: “Elterliche Sorge im Wandel der Jahrtausende- zum Sorgerecht der geschiedenen Mutter nach römischem Recht“, FamRZ 1980, s. 205-210.

WALPER, Sabina: “Arrangements elterlicher Fürsorge nach der Trennung und Scheidung: Das Wechsel Modell im Licht neuer Daten aus Deutschland“, s. 99-145 in 21. Deutscher Familiengerichtstag vom 21. Bis 24. Oktober 2015 in Brühl, Gieseking Verlag, Bielefeld, 2016.

YILDIRIM, Abdulkerim: Türk Aile Hukuku, 1. Basım, Savaş Yayınevi, Ankara, 2014.

ZEYTİN, Zafer: “Fünfzehn Jahre Türkisches Zivilgesetzbuch. Ein Bericht über die Praxis im Familienrecht”, NZFam 2016, s. 450-454.

ZIMMER, Angelika: Das Sorge- und Umgangsrecht im Lichte der Kindschaftsrechtsreform, Lit Verlag, Münster-Berlin, 2011.

___

Bibtex @ { taad693661, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {34}, pages = {189 - 230}, title = {Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet}, key = {cite}, author = {İnce, Nurten} }
APA İnce, N. (2018). Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (34) , 189-230 .
MLA İnce, N. "Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 189-230 <
Chicago İnce, N. "Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 189-230
RIS TY - JOUR T1 - Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet AU - Nurten İnce Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 230 VL - IS - 34 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet %A Nurten İnce %T Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 34 %R %U
ISNAD İnce, Nurten . "Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 34 (Nisan 2018): 189-230 .
AMA İnce N. Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet. TAAD. 2018; (34): 189-230.
Vancouver İnce N. Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (34): 189-230.
IEEE N. İnce , "Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 34, ss. 189-230, Nis. 2018