İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun TTK 54 2 . maddesinde aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamaların, haksız rekabet oluşturması gerekçesiyle hukuka aykırı olduğu hükme bağlanmıştır. TTK’nın 55. maddesinde örnek niteliğinde sayılan haksız rekabet hallerinden birisi de “kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymamak”tır. Bu kapsamda yargı kararlarında haksız rekabet olarak nitelendirilen bir iş şartlarına uymama hali de mal ve hizmetler için kamu kuruluşları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerinin bulunması durumunda ilgili tarifedeki fiyatlara uyulmamasıdır. Normal şartlar altında mal ve hizmetlerin düşük fiyatlarla satılması rekabetin en önemli getirisi ve gereği olsa da, ilgili tarifeye uygun düşmeyen fiyatlama politikalarının iş şartlarına uymama olarak değerlendirilmesi durumunda haksız rekabete vücut verme riski bulunmaktadır. Bu makalede, tarifeye uymayıp fiyat rekabeti yapmanın dürüstlük kuralıyla ilişkilendirilmesinin, rekabet olgusunun gerekleriyle ters düşeceği ileri sürülmekte ve fiyat tarifelerine aykırılığın iş şartlarına uymama kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği savunulmaktadır

Non-Compliance with Price Tariffs As An Example of Unfair Competition On the Grounds of Non-Compliance with Working Conditions

Pursuant to Article 54 2 of the Turkish Commercial Code no: 6102 TCC , any behaviour or business practice that is deceptive or in any other way infringes the principle of good faith shall be deemed as unfair and unlawful. One example that is exhaustively articulated in Article 55 of the TCC is non-compliance with statutory or contractual working conditions which are laid down on competitors or which are customary in a certain field of profession or locality. In this respect, an example of non-compliance with working conditions that is treated as unfair competition in court judgments is non-compliance with price tariffs which are prepared by public authorities for certain goods or services. Although a decrease in the price of goods or services is normally the most important benefit and the essence of competition, pricing policies that are not in line with the relevant price tariff risk being condemned as unfair competition when interpreted as non-compliance with working conditions. This article argues that associating price competition with the principle of good faith contradicts with the very essence of competition and advocates that noncompliance with price tariffs should not be treated as non-compliance with working conditions

___

Aksoy Mehmet Ali,“Haksız Rekabet Halleri ve Haksız Rekabetin Tespiti”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

Amstutz Marc / Roberto Vito / Trüeb Hans Rudolf, Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse: FusG, UWG, PauRG und KKG, 3. Auflage, Schulthess Juristische Medien, Zürih, 2016

Ardıyok Şahin, Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye İçin Düzenleyici Kurum Modeli, Rekabet Kurumu Yayınları Lisansüstü Tez Serisi No: 9, Ankara, 2002

Arkan Sabih, “Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Arasındaki İlişki”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003, s.3-12

Arkan Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 24. Bası, BTHAE Yayınları, Ankara, 2018

Aslan İ. Yılmaz, Ticaret Hukuku Dersleri, 12. Bası, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018

Ateş Mustafa, Rekabet Hukukuna Giriş, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013

Ayhan Rıza / Çağlar Hayrettin,Ticari İşletme Hukuku,11. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018

Badur Emel, Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sinirlayici Anlaşmalar, Rekabet Kurumu Yayınları Lisansüstü Tez Serisi No: 6, Ankara, 2001

Bahtiyar Mehmet, Ticari İşletme Hukuku,19. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2018

Bakır Ayhan, Türk Haksiz Rekabet Hukukunda Dürüstlük Kuralina Aykiri Genel İşlem Şartı Kullanimi ve Yaptırimi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017

Bayram Selahattin, “Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilâtı ve Esnaf Loncaları”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sa. 21, s.81-115

Berzek Ayşe Nur, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 11. Bası, Beta Kitabevi, İstanbul, 2016

Bilgili Fatih / Demirkapı Ertan,Ticaret Hukuku Bilgisi, 11. Bası, Dora Yayınevi, Bursa, 2017

Bozer Ali / Göle Celal, Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, BTHAE Yayınları, Ankara, 2017

Bozkurt Tamer, Ticari İşletme Hukuku, Legem Yayıncılık, Ankara, 2017

Bühler Roland, “Das Wettbewerbsrecht In Der Schweiz”, http://www. jusfind.ch/de/wettbewerbsrecht.html Erişim tarihi: 13.06.2018

Çetiner Selma / Bozkurt Yüksel Armağan Ebru, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, 4. Bası, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2017

Çınar Nihal, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Haksiz Rekabet ve Yaptırimlari, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2015

Çokgezen Murat / Toksoy Fevzi,“Profesyonel Mesleklerde Regülasyon, Deregülasyon ve Rekabet Hukuku”, Rekabet Dergisi, C. 14, Sa. 3, s.3-38

Demirkapı Ertan, “Ticari İşletmenin Tespiti Açısından Esnaf İşletmesi Kavramının Değerlendirilmesi”, GÜHFD, C. 17, Sa. 1-2, s.371-441

Dost Süleyman, Ticaret Hukuku Bilgisi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2008

Erdem Ercüment, “Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet İlişkisi”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağani, C. 1, Beta Kitabevi, İstanbul, 2002, s.377-398

Gürel Murat, “İstenmeyen Ticari Elektronik İletiler ve Haksız Rekabet”, AÜHF 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 560, Ankara, 2017, s. 149-182

Güven Şirin, Haksiz Rekabet Hukukunun Amaci ve Koruduğu Menfaatler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012

Heizmann Reto / Loacker Leander D., Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG): Kommentar, Dike Verlag, Zürih/St.Gallen, 2017

Hilty Reto M. / Arpagaus Reto,Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG): Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2013

İmregün Oğuz, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Yasa Yayıncılık, İstanbul, 1989

İnan Nurkut, “Rekabet Hukukunun Diğer Disiplinlerle İlişkisi”, Perşembe Konferansları Rekabet Kurumu Yayınları Sa. 1, Ankara, 1999

Jung Peter / Spitz Philippe, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2. Auflage, Stämpfli Verlag,Bern, 2016

Kayar İsmail, Ticari İşletme Hukuku, 10. Bası, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2015

Nomer Ertan N. Füsun, Haksiz Rekabet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016 Oesch Matthias / Weber Rolf H. / Zäch Roger, Wettbewerbsrecht II: Kommentar VKU,SVKG, VertBek, PüG, BöB, UWG, BGBM und THG, Orell Füssli Verlag, Zürih, 2011

Özdemir Necdet, “Türk Hukukunda Haksız Yarışma (Rekabet)”, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C.1, Sa.2, s. 1 vd.

Özden Mehmet,Profesyonel Meslek Birlikleri, Rekabet Kurumu Yayınları Uzmanlık Tezleri Serisi No: 60, Ankara, 2004

Özkan Ahmet Fatih, “Türk Rekabet Hukuku Uygulamasında Kamu Teşebbüsleri ve Kamu Kuruluşlarının Rekabeti Bozucu Davranışları”, Rekabet Dergisi, C. 10, Sa. 3, s.115-209

Pınar Hamdi, “Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi”, Rekabet Dergisi, C. 15, Sa. 2, s.59-87

Poroy Reha / Yasaman Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, 18. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018

Poyraz Zeynelabidin, İş Şartlarina Uymamak Suretiyle Haksiz Rekabet Hali, Legal Yayınları, İstanbul, 2011

Sanlı Kerem Cem, Rekabetin Korunmasi Hakkindaki Kanun’da Öngörülen Yasaklayici Hükümler ve Bu Hükümlere Aykiri Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarinin Geçersizliği, Rekabet Kurumu Yayınları Lisansüstü Tez Serisi No: 3, Ankara, 2000

Suluk Cahit /Karasu Rauf / Nal Temel,Fikri Mülkiyet Hukuku, 2. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018

Sumer Ayşe,Ticaret Hukuku Ders Kitabi, Beta Kitabevi, İstanbul, 2015

Tabakoğlu Ahmet,“Osmanlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuasi, C. 43, s.111-150

Tan Turgut, “Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargisi, Sa. 7, s.161-178

Tan Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku, 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015

Topçuoğlu Metin, Rekabeti Kisitlayan Teşebbüsler Arasi İşbirliği Davranişlari ve Hukuki Sonuçlari, Rekabet Kurumu Yayınları Lisansüstü Tez Serisi No: 7, Ankara

Türkkan Erdal, Nasil Bir Rekabet Vizyonu?,C. II, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, 2009

Ülgen Hüseyin / Helvacı Mehmet / Kendigelen Abuzer / Kaya Arslan / Nomer Ertan N. Füsun,Ticari İşletme Hukuku,4. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015

___

Bibtex @ { taad693566, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2019}, number = {37}, pages = {133 - 180}, title = {İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK}, key = {cite}, author = {Özkan, Ahmet Fatih} }
APA Özkan, A. F. (2019). İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (37) , 133-180 .
MLA Özkan, A. F. "İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2019 ): 133-180 <
Chicago Özkan, A. F. "İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2019 ): 133-180
RIS TY - JOUR T1 - İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK AU - Ahmet Fatih Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 180 VL - IS - 37 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK %A Ahmet Fatih Özkan %T İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK %D 2019 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 37 %R %U
ISNAD Özkan, Ahmet Fatih . "İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 37 (Ocak 2019): 133-180 .
AMA Özkan A. F. İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK. TAAD. 2019; (37): 133-180.
Vancouver Özkan A. F. İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2019; (37): 133-180.
IEEE A. F. Özkan , "İŞ ŞARTLARINA UYMAMA NEDENİYLE HAKSIZ REKABET HALİ OLARAK FİYAT TARİFELERİNE AYKIRILIK", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 37, ss. 133-180, Oca. 2019