EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaların deniz alanlarının sınırlandırılmasındaki etkisi, Ege gibi üzerinde yüzlerce adanın bulunduğu bir denizden kaynaklanan sorunlar dikkate alındığında, özellikle incelenmesi gereken bir meseledir. Bu çalışmada, öncelikle, uluslararası hukukta adaların karasularının sınırlandırılmasındaki etkisi genel olarak değerlendirilmiş, ardından Ege Denizi karasuları sorunu adalar çerçevesinde ele alınmıştır.

The Effect of Islands on Delimitation of Agean Territorial Sea with respect to International Law

The impact of islands on maritime delimitation requires a special analysis considering the delimitation problems arising from the islands situated in the Aegean Sea. This study evaluates the effects of islands on territorial sea delimitation and examines the Aegean territorial sea issue with respect to islands.

___

ACER, Yücel, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Rolü ve Devletlerarası Uygulama”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 4, No: 16, Yıl, 2008, 1-18.

AHNISH, Faraj Abdullah, The International Law of Maritime Boundaries and the Practice of States in the Mediteranean Sea, Clarendon Press, Oxford, 1993.

AKKUTAY, Berat Lale, “1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Çekinceler ve İhtiyari İstisnalar”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 31, Sayı 1, 2011, 1-27.

AKKUTAY, Berat Lale, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Ankara, Adalet, 2012.

BAŞEREN, Sertaç Hami, “Ege’de Ada, Adacık ve Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla Tayin Edilen Hukuki Statüsü” içinde Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ali Kurumahmut ed., Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1998, 82-130.

BAŞEREN, Sertaç Hami, “Eritre Yemen Kararı’nın Ege Kıta Sahanlığı Sınırlandırmasına Tesirleri”, içinde Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Aslan Gündüz; Hüseyin Öztürk ed., İstanbul, TÜDAV, 2002; 81-103.

BAŞEREN, Sertaç Hami, Ege Sorunları, Ankara, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2006.

BAYILLIOĞLU, Uğur, Uluslararası Hukuk Açısından Ege Karasuları Sınırlandırması, Ankara, Turhan, 2011.

BAYKAL, Ferit Hakan, “Karasularının Genişliği Konusunda Türk Uygulaması”, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1-3, 1994, 193-222.

BOTHE, Michael, “International Obligations, Means to Secure Performance”, in Rudolph Bernhardt ed., Encyclopedia of Public International Law, Settlement of Disputes, Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1981, 101-106.

CİN, Turgay, Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege’de Karasuları Genişliği Sorunu, Seçkin, Ankara, 2000.

EVANS, Malcolm D., Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Oxford, Clarendon Press, 1989.

FIETTA, Stephen; CLEVERLY, Robin, Practitioner’s Guide to Maritime Boundary Delimitation, Oxford, Oxford University Press, 2016.

GÖKALP, İbrahim, Milletlerarası Adalet Divanı’nın Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler, İstanbul, Beta, 2008.

GÜNDÜZ, Aslan, “A Tentative Proposal forDealing with the Aegean Disputes” in B. Öztürk ed., The Aegean Sea 2000 Proceedings of the International Law Symposium on the Aegean Sea, 5-7 May 2000, Bodrum-Turkey, İstanbul, TÜDAV, 141-154.

GÜNEYSU, Gökhan, Katar ve Bahreyn Arasındaki Deniz Sınırlandırması ve Bölgesel Meselelere Dair Dava” içinde Tütüncü et al. ed. Milletlerarası Adalet Divanı Kararları,1990-2007, İstanbul, Beta, 2008, 187-195.

KURUMAHMUT, Ali, “Ege’de Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorununun Ortaya Çıkışı” içinde Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ali Kurumahmut ed., Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1998, 1-32.

KURUMAHMUT, Ali, “Ege Denizi’nde Ülkesel Sorunların İzlediği Süreç” içinde Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Aslan Gündüz; Hüseyin Öztürk ed., İstanbul, TÜDAV, 2002, 36-43.

KURUMAHMUT Ali; BAŞEREN, Sertaç Hami, Ege’de Gri Bölgeler, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2004.

MENGİLER, Özgür, Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü, Ankara, Platin, 2005.

NORDQUIST, Myron H. ed., United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.

ÖZMAN, Aydoğan, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul Deniz Ticaret Odası, 1984.

ÖZMAN, Aydoğan, “Ege’de Karasuları Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 3, 1988, 173-182.

ÖZMAN, Aydoğan, Deniz Hukuku I: Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Ulusal Deniz Alanları, Ankara, Turhan, 2006.

PAZARCI, Hüseyin, “Lozan Antlaşması’ndan 1974’e Kadar Ege’ye İlişkin Gelişmeler ve Yunanistan’ın Ege Politikası”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri: Türk-Yunan İlişkileri, Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1986, 19-34.

PAZARCI, Hüseyin, Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statüsü, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1986.

PAZARCI, Hüseyin, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukuki Açıdan”, Ege’de Deniz Sorunları Semineri, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1986, 79-93.

PAZARCI, Hüseyin, “Ege Denizindeki Türk –Yunan Sorunlarının Hukuki Yönü” içinde Türk Yunan Uyuşmazlığı, Semih Vaner ed., İstanbul, Metis, 1990, 106- 126.

PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Ankara, Turhan, 2014.

PAZARCI, Hüseyin, Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları, Ankara, Turhan, 2015.

SINAGRA, Augusto, “The Problem of Delimiting the Territorial Waters Between Greece and Turkey in the Aegean Sea” in B. Öztürk ed., The Aegean Sea 2000 Proceedings of the International Law Symposium on the Aegean Sea, 5-7 May 2000, Bodrum-Turkey, İstanbul, TÜDAV, 174-182.

TOLUNER, Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri: Devletin Yetkisi, İstanbul, Beta, 1996.

VAN DYKE, John M., “Aegean Sea”, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2011. www.mpepil.com

YAVUZ, Celalettin, Andlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıkların Hukuki Statüleri de Dahil Menteşe Adaları (Onikiada)’nın Tarihi, İstanbul, Deniz Harp Okulu Basım Evi, 2003.

Mavrommatis Palestine Concessions, PCIJ Series A No. 22, August 30th, 1924.

Case of the Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, PCIJ Series A-No.22.Order of August 19th, 1929.

Fisheries Case (United Kingdom v. Norway) Judgment, ICJ Reports 1951, p. 116.

North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands) Judgment, ICJ Reports 1969, p. 3. Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18

February 1977, Reports of International Arbitral Awards, Volume XXI, 53-264.

Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, (Canada v. United States of America) Judgment, ICJ Reports 1984, p. 246.

Award of the Arbitral Tribunal in the second stage of the proceedings between Eritrea and Yemen (Maritime Delimitation) Decision of 17 December 1999, Reports of International Arbitral Awards, VOLUME XXII pp. 335-410.

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment, ICJ Reports 2001, p. 40.

Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007.

Delimitation of the maritime boundary in the Bay of Bengal (Bangladesh/ Myanmar), Judgment, ITLOS Reports 2012, p. 4.

Yearbook of the International Law Commission, 1956, Volume II, Documents of the Eighth Session Including the Report of the Commission to the General Assembly, United Nations, New York, 1957.

T.B.M.M. Genel Kurul Tutanağı, 19. Dönem, 4. Yasama Yılı, 121. Birleşim, 08/06/1995 Perşembe.

___

Bibtex @ { taad693676, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {33}, pages = {193 - 210}, title = {EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Akkutay, Berat Lale} }
APA Akkutay, B. L. (2018). EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (33) , 193-210 .
MLA Akkutay, B. L. "EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 193-210 <
Chicago Akkutay, B. L. "EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 193-210
RIS TY - JOUR T1 - EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Berat Lale Akkutay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 210 VL - IS - 33 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Berat Lale Akkutay %T EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 33 %R %U
ISNAD Akkutay, Berat Lale . "EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 33 (Ocak 2018): 193-210 .
AMA Akkutay B. L. EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. TAAD. 2018; (33): 193-210.
Vancouver Akkutay B. L. EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (33): 193-210.
IEEE B. L. Akkutay , "EGE KARASULARI SINIRLANDIRMASINDA ADALARIN ETKİSİNİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 33, ss. 193-210, Oca. 2018