KÖKTÜRK YAZISINA AİT SEMBOLLERİN TÜRKÇE KAVRAM VE EYLEMLERLE EŞLEŞTİRİLMESİ

Batılılar, Köktürk yazısından ilk kez 1675 yılında bahsetmiştir. Ancak bu yazıların Türklere ait olduğunu düşünmedikleri için yazılar uzun yıllar boyunca okunamamıştır. Moğolistan’da 1889 yılında Köl Tigin ve Bilge Kağan’a ait abideler bulununca bu yazının Türklere ait olduğu anlaşılmış ve dört yıl içerisinde alfabe çözülmüştür.Bu alfabe ile yazılan metinler, Türkçe olarak okunmasına rağmen Batılı bilim adamlarının çoğu, alfabenin Türklere ait olmadığını düşünmüştür. Bazı bilim adamları ise alfabenin Türk icadı olduğu görüşünü savunmuştur.Bu çalışma Köktürk yazısının Türk icadı olduğu fikrini desteklemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaca hizmet için önce bilinen ilk alfabelerin oluşum tarzları incelenmiş ve Köktürk yazısının da aynı süreci takip ederek oluştuğu açıklanmıştır. Köktürk yazısındaki bazı şekillerin Türkçe nesne veya eylemlerin resmiyle örtüştüğü görülmektedir. Bu durum, alfabenin Türkler tarafından icat edildiği fikrine destek olmaktadır. Bu çalışmada bugüne kadar Türkçe bazı nesne adlarına ve Türkçe eylemlere benzetilen bazı şekiller (iç, çi / ok, uk, ko, ku / es, se vb.) hakkında destekleyici yeni görüşler eklenecektir. Böylelikle bu alfabenin Türklere ait olduğu fikri desteklenmeye çalışılacaktır. Ayrıca ünlüleri ve ök, ük, kö, kü / ak, ka / ve benzeri heceleri karşılayan şekiller, ilk kez Türkçe bir kavram veya eyleme bağlanarak açıklanıp Türkçe kelimelerle izahı sağlanacaktır.Çalışma, yazıtlarda kullanılan sembollerin Türkçe kavram ve eylemlerle açıklanmasına yeni deliller sunmaktadır. Çalışma bu yönü ile Köktürk yazısının Türk icadı olduğu görüşünü desteklemesi açısından önemlidir.

Kaynakça

Amanov, K., (2015). Türkçe Resmi Yazı Dili Tarihinin Fasılalara Ayrılması, TurkishStudies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/12 Summer 2015, p. 57-68, ISSN: 1308-2140, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8433, ANKARA-TURKEY.

Caferoğlu, A. (1958). Türk Dili Tarihi 1.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Ercilasun, A. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi.Ankara: Akçağ Yayınları.

Guzev, V. G., Klyaştornıy, S.G., (1993). Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk Yazısının Menşei Meselesi. TDAY-Belleten,Ankara 1995, s.27-33.

Koç, R.,(2016). Göktürk Kitabeleri’ndeki Dil Ve Anlatımın Günümüz Öğretim İlke Ve Yöntemleri Açısından İncelenmesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/3 Winter 2016, p. 1555-1568, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 9229 ANKARA-TURKEY.

Uluç, G. (2015). Göktürkçe Öğreniyorum Herkes için Göktürkçe Dersleri.İstanbul: Kutlu Yayınevi.

User, H. Ş. (2006). Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.

Üstün, M. C., (2010), Türk Asıllı Türkologların Orhun Yazıtlarını Okuma Ve Yorumlamalarındaki Farklılıklar Üzerine Notlar, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 5/2 Spring 2010, p. 1383-1404, ANKARA-TURKEY.

http://www.alfabesi.com/sumer-alfabesi/Erişim tarihi 26.01.2018.

http://aygunhoca.com/tarihi-resimler/75-sumer-civi-yazsisi.html(Erişim tarihi 26.01.2018).

http://www.gundemturkiye.com/tarih/uygarlik-tarihi/hitit-donemi/hitit-yazisi.html Erişim tarihi (27.01.2018).

http://aygunhoca.com/sanat-tarihi/220-mezopotomya-uygarliklari-sanati/2324-ibranialfabesi.html(Erişim tarihi 29.01.2018).

Kaynak Göster