HÜSEYİN SU’NUN ESERLERİNİN SANAT FELSEFESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu makalede, Türk yazar ve düşünür Hüseyin Su’nun eserleri sanat felsefesi açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Hüseyin Su’nun eserlerinin batıcı kabuller dışında nasıl ele alınması gerektiği hususuna bir giriş denemesidir. Sanatçının yazmış olduğu eserler incelenerek, batılı kuramlarla mukayeseye gidilmiş ve eserlerine bir ad konulmuştur. Bu çalışma, onun eserlerini bir kalıba sokmak ya da araçsallaştırmak değildir, tersine onun eserlerinin amacını ya da amaçlarını daha iyi kavrayabilmek için ortaya konulmaya çalışılmış bir fikirden ibarettir. Hüseyin Su’nun edebi eserlerinin sanat felsefesi açısından değerlendirilmesi, bu hususta yapılmış bir ilk deneme olması sebebiyle, bir giriş mesabesindedir. Bu değerlendirme yapılırken, Batıda sanatın nasıl tasnif edildiği ve ele alındığı mukayeseli bir şekilde göz önünde bulundurularak, Batının kendi edebiyatımızı nesneleştirmesinden öte, bizim kendi edebiyatımızı özneleştirme çabası güdülmüştür. Sanayi Devrimi sonrası tüm dünyada ortaya çıkan sosyo kültürel dönüşümler, toplumların kendine has edebiyat anlayışlarını da etkilemiştir. Bu emperyal etkinin coğrafyamızı ve irfan dünyamızı etkisi altına almasıyla ortaya çıkan kültürel sorunlara eserleriyle karşı duran Hüseyin Su’nun edebî etkinliği göz önünde bulundurularak, onun eserlerinin durduğu yere, bilinen akımların dışında bir ad konması gerekli görülmüştür. Bu zaruriyetten yola çıkarak Batılılaşma maceramızda, başımıza gelenlere ve geleceklere eserleriyle karşı durmuş bir çevrenin içinde yer almış olan Hüseyin Su’nun düşünce dünyası, edebî değeri ve sanatı felsefî olarak ele alınmıştır.

THE EVALUATION OF HÜSEYİN SU’S WORKS IN THE CONTEXT OF ART PHILOSOPHY

In this article, the works of Turkish writer and philosopher Huseyin Su were tried to be evaluated in terms of the philosophy of art. This study is an attempt to make an introduction to how the works of Hüseyin Su should be handled in addition to western values. The works written by the artist have been examined and compared with the western theories. It is not an attempt to put his works into a mold or to instrumentalize his works, but rather to put forward an idea that is intended to better understand the purpose or purposes of his works. The evaluation of the literary works of Hüseyin Su from the point of view of the philosophy of art is in a way that it is an introduction in this regard. In this evaluation, considering how art in the West is classified and discussed in a comparative manner, the West philosophies objectivity in our own literature is more than the subjectification of our own literature is an effort to attribute. The socio-cultural transformations that emerged all over the world after the Industrial Revolution also influenced the societies’ specific literary understanding. Considering the literary activity of Hüseyin Su, who stands against the cultural problems that emerged with the effect of this imperial effect on our geography and our world of wisdom, it is seen that it is necessary to place a name outside the known currents in the place where his works stopped. Based on this necessity, in our Westernization adventure, Hüseyin Su’s thought world, literary value and art were considered as philosophical.

Kaynakça

Berger, J. (2007). Sanat ve Devrim, Ernst Neizvestny / Dayanıklılık ve Sanatın Rolü. İstanbul: Agora Kitaplığı.

Direk, Z. (2010). Heidegger'in Sanat Anlayışı. Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 132-147.

Fischer, E. (1990). Sanatın Gerekliliği. Ankara: İmge Kitabevi.

Heidegger, M. (2007). Sanat Eserinin Kökeni. Ankara: De Ki Basım Yayım.

Hilav, S. (2008). Entelektüeller ve Eylem, Düşünceler-Tartışmalar-Söyleşiler. İstanbul: YKY.

Johnson, P. (2008). Entelektüeller. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Kierkegaard, S. (2002). Korku ve Titreme. İstanbul: Anka Yayınları.

May, R. (2013). Yaratma Cesareti. İstanbul: Metis Yayınları.

Sartre, J.-P. (1968). Sanat, Felsefe ve Politika Üstüne Konuşmalar. İstanbul: Çan Yayınları.

Su, H. (2014). Kalemin Yükü. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2014b). Yazı ve Yazgı. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2015). Keklik Vurmak. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2018). Entelektüel Öfke: Nuri Pakdil. İstanbul: Şule Yayınları.

Kaynak Göster