Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey

Amaç: Bu çalışmada Türkiye genelinde 2008 yılında üst üriner sistem taş hastalığında tercih edilen tedavi yaklaşımlarını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu’una bağlı olarak sağlık hizmeti sunan kurumlar tıbbi istek kayıtlarını dijital olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol edilen ve toplumun %70’ini kapsayan bir veri havuzuna gönderirler. Bu veriler sağlık politikalarının oluşturulmasını hızlandırmak için ulusal sağlık otoritelerince analiz edilirler. Bu çalışmada, bu havuzdan seçilmiş verileri kullanarak 2008 yılında belirli bir zaman dilimi içinde (10 ay) üriner taş hastalığına tedavi yaklaşımlarını değerlendirdik. Ülke geneline ait 1 yıllık verileri tahmin etmek için, elde edilen veriler tüm popülasyona yansıtılmıştır. Üst üriner sistem taş hastalığı tedavisinde açık cerrahi, perkütan nefrolitotomi (PCNL), üreteroskopi (URS) ve şok dalga litotripsi (ESWL) üzerine kantitatif veriler tahmin edilmiştir. Veriler hasta sayısından çok işlem sayısını ifade etmektedir. Bulgular: Bir yıl içinde 751,844 ürolojik girişim gerçekleştirilmiş, bunların %6.2’si üriner sistem taş hastalığı ile ilişkili olmuştur. Üst üriner sistem taş hastalığı nedeniyle toplam 87,302 hastaya bir yıl içinde cerrahi tedavi ya da ESWL tedavisi uygulanmıştır. Cerrahi tedavi ve ESWL tedavisi sırasıyla 46,619 (%53.3) ve 40,683 (%46.7) hastaya yapılmıştır. Üst üriner sistem taş hastalığı için tedavi yaklaşımları arasında açık renal (%11) ya da üretral cerrahi (%6), PCNL (%17) ve üreterorenoskopik litotripsi (%66) farklı oranlarda uygulanmıştır. Sonuç: Türkiye’de üriner sistem taş hastalığı için uygulanan prosedürler tüm ürolojik işlemler arasında önemli yer oluşturmaktadır. Tüm üst üriner taş tedavisinde ESWL oranı yaklaşık %50’dir. Açık böbrek cerrahisi %39 oranıyla hala sık uygulanan bir işlemdir. Diğer ülkelerden bildirilen verilerdeki güncel eğilime benzer olarak, Türkiye’de ilk tedavi seçeneği URS’dir.

Türkiye’de üst üriner sistem taş hastalığı için tedavi yaklaşımları

Objective: In this study, we aim to determine the preferred treatment modalities in upper urinary system stone disease throughout Turkey in 2008. Materials and methods: In our country, all healthcare providers who are subjected to Social Security Institution send their medical claims digitally to a data pool controlled by Social Security Institution which covers 70% of the population. Data sets were analyzed by national health authorities to facilitate policy making. In this study, we have analyzed the treatment approaches to urinary stone disease for a certain period of time (10 months) in 2008 by using selected data sets from this warehouse. To estimate the countrywide figures within a year, the obtained data is projected for the whole population. The quantitative data on open surgery, percutaneous nephrolithotomy (PCNL), ureteroscopy (URS) and shock wave lithotripsy (ESWL) in the treatment of upper urinary system stone disease have been estimated. The figures represent the number of procedures rather than the number of patients. Results: Within a year 751,844 urological interventions were performed, 6.2% of which were related to urinary system stone disease. Totally 87,302 patients underwent surgical treatment or ESWL therapy within a year because of upper urinary system stone disease. Surgical treatment and ESWL was applied for 46,619 (53.3%) and 40,683 (46.7%) patients, respectively. Among management modalities applied for upper urinary system stone disease, open renal (11%) or ureteral surgery (6%), PCNL (17%), and ureterorenoscopic lithotripsy (66%) have been employed at various incidences. Conclusion: Procedures performed for the treatment of urinary system stone disease in Turkey were relatively high among all urological procedures. The percentage of ESWL in all upper urinary stone treatment is almost 50%. Open kidney surgery is still a common procedure with a rate of 39%. As is the recent trend in the reported data from other countries URS is the primary choice of treatment for ureteral stones in Turkey.

Kaynakça

1. Demir M. Unpublished data obtained from the Progression Report of Ministry of Health by Mehmet Demir MD, Advisor to the Minister. 2009.

2. Pearle MS, Calhoun, EA, Curhan GC. Urological Disease in America Project: urolithiasis. J Urol 2005;173:848-57. doi:10.1097/01.ju.0000152082.14384.d7 PMid:15711292

3. Matlaga BR. Contemporary surgical management of upper urinary tract calculi. J Urol 2009;181:2152-6. doi:10.1016/j.juro.2009.01.023 PMid:19296977

4. Bandi G, Best SL, Nakada SY. Current practice patterns in the management of upper urinary tract calculi in the north central United States. J Endourol 2008;22:631-6. doi:10.1089/end.2007.0186 PMid:18366318

5. Kerbl K, Rehman J, Landman J, Lee D, Sundaram C, Clayman RV. Current management of urolithiasis: progress or regress? J Endourol 2002;16:281-8. doi:10.1089/089277902760102758 PMid:12184077 

Kaynak Göster

Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
  • ISSN: 1300-5804
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1975
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

9.8b4.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yirmi yaş sonrası sünnetsizlerin benlik algısı ve benlik saygısı özelliklerinin çocukluk çağında sünnet olan erişkinlerle karşılaştırılması

Mehmet KALKAN, Coşkun ŞAHİN, Ahmet Ruhi TORAMAN, Sadi TURKAN

Perkütan nefrolitotominin taşra hastanelerinde uygulanabilirliği: Muş Devlet Hastanesi’nin ilk 100 vakadaki deneyimi

Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Ayten KAR, Murat ÇİLOĞLU

The importance of gray scale and color Doppler ultrasonography in the diagnosis of spontaneous renal pelvis rupture: case report

Sinan TAN, Meral ARİFOĞLU, Ali İPEK, Efe ÖNEN, Hasan ÖZTÜRK

Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey

Numan Doğu GÜNER, Turgut ALP, Ali AYDIN, Mehmet DEMİR, Sabahattin AYDIN

Prostat kanserinde iğne biyopsi ve radikal prostatektomi örneklerinin Gleason skorları arasındaki uyum üzerine modifiye Gleason derecelendirme sisteminin etkisi

HAKKI UĞUR ÖZOK, Murat OKTAY, Levent SAĞNAK, AHMET NİHAT KARAKOYUNLU, Hamit ERSOY, Murat ALPER

Mesane tümörü ve eozinofilik sistit

Orhan KOCA, Zülfü SARIKAYA, Selahattin ÇALIŞKAN, Metin ÖZTÜRK, Mustafa GÜNEŞ, Muhammet İhsan KARAMAN

Retroperitoneal liposarcoma presenting as inguinoscrotal mass

Nisar A. WANI, Tasleem KOSAR, Manfit MALİK, Abdul QUAYUM

Nefroptozlu olguda laparoskopik nefropeksi

Mustafa SOFİKERİM, Abdullah DEMİRTAŞ, Emrecan AKINSAL, İbrahim GÜLMEZ, Mustafa KARACAGİL

Ureteroscopic lithotripsy using Swiss Lithoclast for the management of ureteral stones: Our experience in 200 patients

Syed Abeer HUSSAİN, Nisar A. WANI, Baldev SINGH, Arif HAMEED

Medical management of benign prostatic hyperplasia in the light of available evidence

Zahoor Ahmed NAIKOO, Mohammed Saleem WANI, Arif Hamid BAHT