Şizofreninin eşlik ettiği obsesif kompulsif bozuklukta klinik özellikler

Amaç: Bu çalışmada şizofreninin eşlik ettiği ve etmediği obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarından oluşan iki grubun, sosyodemografik ve klinik özellikler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya alınan 65 OKB hastası şizofreninin eşlik edip etmemesine göre iki gruba ayrıldı. Şizofreninin eşlik ettiği OKB grubu 20, şizofreninin eşlik etmediği OKB grubu ise 45 hastadan oluşmaktaydı. Tüm hastalara yarı-yapılandırılmış klinik görüşme formu, DSM-III-R için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi (SCID), Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Beck Depresyon Envanteri, Aşırı Değer Verilmiş Düşünce Ölçeği, Sheehan Yetiyitimi Ölçeği uygulandı. İki grup, demografik değişkenler ve ölçeklerden alınan puanlar açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Şizofreni ile birlikte OKB grubunda erkek ve bekar olanların oranı anlamlı olarak daha yüksek bulundu. İki grup arasında, obsesyon ve kompulsiyonların dağılımı ve obsesif kompulsif belirti şiddeti açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Şizofreninin eşlik ettiği grupta, obsesif kompulsif belirtilere yönelik içgörü, anlamlı düzeyde daha iyi bulundu. Distimi, şizofreni olmaksızın OKB grubunda anlamlı olarak daha fazla sıklıkta görülürken, diğer birinci eksen bozuklukların sıklığı iki grup arasında farklı bulunmadı. Sonuç: Sonuçlarımız, OKB ve şizofreninin birlikte görüldüğü hastalarda, obsesif kompulsif belirti özelliklerinin şizofreni olmaksızın OKB'si olan hastalardakinden farklı olmadığını, aynı zamanda obsesif kompulsif belirtilere yönelik içgörünün korunduğunu ortaya koymaktadır.

Clinical characteristics in obsessive compulsive disorder with schizophrenia

Objective: The objective of this study was to compare two groups of patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) with and without accompanying schizophrenia in terms of sociodemographic and clinical features. Method: A total of 65 patients who had been diagnosed with OCD were divided into two groups, one comprising 20 patients with schizophrenia and the other comprising 45 patients without schizophrenia. A semistructured interview form, Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID), Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, State-Trait Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Overvalued Ideas Scale and Sheehan Disability Scale were applied to each patient. The two groups were compared in terms of the demographic variables and the scores obtained from the scales. Results: The OCD patients with schizophrenia were predominantly male and single. The two groups were similar in terms of the frequency and severity of obsessive-compulsive symptoms. Insight into obsessive-compulsive symptoms was significantly better in the group with schizophrenia. While dysthymia was significantly more frequent in the OCD patients without schizophrenia, the frequency of other axis I diagnoses did not differ between the groups. Conclusion: Our findings suggest that the characteristics of obsessive- compulsive symptoms in patients with both OCD and schizophrenia are similar to those of non-schizophrenic OCD patients and insight to obsessive compulsive symptoms is preserved in this group.

Kaynak Göster