Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu

Pregabalin glutamat, noradrenalin ve P maddesi gibi nörotransmitterle- rin salınımını azaltarak etki eden yeni kuşak bir antiepileptiktir. Ülke- mizde periferik nöropatik ağrı, yaygın anksiyete bozukluğu, fibromi- yalji ve parsiyel epilepsili yetişkin hastalarda ek tedavi olarak 150-600 mg/gün dozunda kullanımı onaylanmıştır. Bağımlılık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde benzodiyazepin bağımlılığı ile yoksun- luğunda ve alkol bağımlılığında relapsları önlemede faydalı olduğuna dair deneysel çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Ancak son dönemde pregabalinin kötüye kullanım potansiyeli olduğuna dair olgu sunumları artmaktadır. Bu yazıda, pregabalin bağımlısı bir olgu bildiril- miştir. Altta yatan alkol ve çoklu madde bağımlılığı ile yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinin pregabalin bağımlılığı gelişimini kolaylaştır- dığı düşünülmüştür. Pregabalin kullanımını sonlandırdığında şiddetli yoksunluk belirtileri yaşadığını ifade eden olgunun, kliniğimize başvur- duğunda mevcut olan paroksetin tedavisine, bupropion ve düşük doz ketiapin eklenmiş, pregabalin kademeli olarak azaltılıp kesilmiştir. Bu tedaviyle pregabalin kullanım bozukluğu açısından bir aydır remisyon- dadır. Farklı psikiyatrik hastalıklarda kullanımı açısından umut vadeden pregabalin, özellikle madde kullanım bozukluğu öyküsü olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Pregabalin Dependence: A Case Report

Pregabalin is a new generation antiepileptic that exerts its effect by decreasing the release of such neurotransmitters as glutamate, noradrenaline, and substance P. Pregabalin can be prescribed in Turkey at 150-600 mg to treat neuropathic pain, generalized anxiety disorder, and fibromyalgia, and as concomitant therapy in adult patients with partial epilepsy. Experimental studies have shown that pregabalin could be beneficial in the treatment of benzodiazepine dependence and withdrawal, as well as for relapse prevention in patients with alcohol dependence. Nonetheless, the number of case reports on the abuse potential of pregabalin has increased. Herein we present a patient with pregabalin dependence. The patient’s underlying alcohol and polysubstance dependence, and symptoms of generalized anxiety were thought to contribute to the development of pregabalin dependence. The patient reported that he had experienced severe withdrawal symptoms when he tried to stop using pregabalin. Bupropion and low- dose quetiapine were added to his paroxetine treatment, and pregabalin was discontinued gradually. Following this treatment the patient had not exhibited any signs of pregabalin dependence for one month. Although pregabalin is a promising drug for various psychiatric disorders, it should be used carefully in patients with a history of substance dependence.

___

  • KAYNAKLAR Baldwin DS, Ajel K, Masdrakis VG ve ark. (2013) Pregabalin for the treatment of generalized anxiety disorder: an update. Neuropsychiatr Dis Treat 9:883– 92. Beck AT, Epstein N, Brown G ve ark. (1988) An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol 56:893-7. Beck AT, Ward CD, Mendelson M ve ark. (1961) Mock JE, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 4:561-71. Bobes J, Rubio G, Teran A ve ark. (2012) Pregabalin for the discontinuation of long-term benzodiazepines use: an assessment of its effectiveness in daily clinical practice. Eur Psychiatry 27:301–7. Carrus D, Schifano F (2012) Pregabalin misuse-related ıssues; ıntake of large dosages, drug-smoking allegations, and possible association with myositis: Two case reports. J Clin Psychopharmacol 32:839-40. Filipetto F, Zipp C, Coren J (2010) Potential for pregabalin abuse or diversion after past drug-seeking behavior. J Am Osteopath Assoc 110:605–7. Gahr M, Franke B, Freudenmann RW ve ark. (2013b) Concerns about pregabalin: further experience with its potential of causing addictive behaviors. J Addict Med. 7:147-9. Gahr M, Freudenmann RW, Hiemke C ve ark. (2013a) Pregabalin abuse and dependence in Germany: results from a database query. Eur J Clin Pharmacol 69:1335–42. Grosshans M, Mutschler J, Hermann D ve ark. (2010) Pregabalin abuse, dependence, and withdrawal: a case report. Am J Psychiatry 167:869. Guglielmo R, Martinotti G, Clerici M ve ark. (2012) Pregabalin for alcohol dependence: a critical review of the literature. Adv Ther 29:947–57. Hadley SJ, Mandel FS, Schweizer E (2012) Switching from long-term benzodiazepine therapy to pregabalin in patients with generalized anxiety disorder: a double-blind, placebo-controlled trial. J Psychopharmacol 26:461–70. Hisli N (1989) Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenilirliği. Psikoloji Dergisi 7:3-13. Oulis P, Masdrakis VG, Karakatsanis NA ve ark. (2008) Pregabalin in the discontinuation of long-term benzodiazepine use: a case-series. Int Clin Psychopharmacol 23:110–2. Schifano F, D’Offizi S, Piccione M ve ark. (2011) Is there a recreational misuse potential for pregabalin? Analysis of anecdotal online reports in comparison with related gabapentin and clonazepam data. Psychother Psychosom 80: 118–22. Schwan S, Sundström A, Stjernberg E ve ark. (2010) A signal for an abuse liability for pregabalin–results from the Swedish spontaneous drug reaction reporting system. Eur J Clin Psychopharmacol 66:947–53. Stahl SM (2012) Stahl’ın Temel Psikofarmakolojisi (Çev. Ed. İT Uzbay). İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2012. Ulusoy M, Şahin N, Erkman H (1988) Turkish version of the Beck anxiety inventory: psychometric properties. J Cogn Psychother 12:28-35. Yargic I, Alyanak Ozdemiroglu F (2011) Pregabalin abuse: Case report. Klinik Psikofarmakol Bülteni 21:64-6.

___

APA ALDEMİR E, ALTINTOPRAK A, COŞKUNOL H (2015). Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(3), 217 - 220.
Chicago ALDEMİR EBRU,ALTINTOPRAK AYŞE ENDER,COŞKUNOL Hakan Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi 26, no.3 (2015): 217 - 220.
MLA ALDEMİR EBRU,ALTINTOPRAK AYŞE ENDER,COŞKUNOL Hakan Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.26, no.3, 2015, ss.217 - 220.
AMA ALDEMİR E,ALTINTOPRAK A,COŞKUNOL H Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi. 2015; 26(3): 217 - 220.
Vancouver ALDEMİR E,ALTINTOPRAK A,COŞKUNOL H Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi. 2015; 26(3): 217 - 220.
IEEE ALDEMİR E,ALTINTOPRAK A,COŞKUNOL H "Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu." Türk Psikiyatri Dergisi, 26, ss.217 - 220, 2015.
ISNAD ALDEMİR, EBRU vd. "Pregabalin Bağımlılığı: Olgu Sunumu". Türk Psikiyatri Dergisi 26/3 (2015), 217-220.
Türk Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1300-2163
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1990

80.3b34.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kadınlarda Evlilik Uyumu ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: Stresle Baş Etme Biçimleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumlarının Aracı Rolleri*

Özge YÜKSEL, İHSAN DAĞ

EKSİKLİK SENDROMU OLAN ve OLMAYAN ŞİZOFRENİ TANILI HASTALARDA İÇGÖRÜ ve SOSYAL İŞLEVSELLİK DÜZEYLERİ

ABDULLAH BOLU, Süleyman AKARSU

İz Sürme Testi'nin 20-49 Yaş Aralığında Türkiye İçin Norm Belirleme Çalışması

Nevin TÜRKEŞ, HANDAN CAN, MURAT KURT, Banu ELMASTAŞ DİKEÇ

Psikiyatrik Bulgularla Başlayan Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Olgusu

Adile ÖZKAN, İlknur AYDIN CANTÜRK, Fatma CANDAN, Nihal IŞIK, Handan Işın ÖZIŞIK KARAMAN

Tedavi Amaçlı Olmayan Erkek Çocuk Sünnetinin Etik Değerlendirmesi

Cumhur İZGİ

Klozapin ve Olanzapin ile İlişkili Atriyal Fibrilasyon: Olgu Sunumu

Birmay ÇAM, Leyla GÜLSEREN, Levent METE, Şeref GÜLSEREN

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Tanımanın Dikkat ve Dürtüsellik Belirtileri ile İlişkisi

Zeynep TATAR BARAN, İlhan YARGIÇ, Serap OFLAZ, Deniz BÜYÜKGÖK

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı İçin Psikiyatri Kliniğine Başvuran Transseksüel Bireylerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

ŞENOL TURAN, Cana POYRAZ AKSOY, Ezgi İNCE, Ayşe SAKALLI KANİ, Hacı Murat EMÜL, ALAATTİN DURAN

Çocuklar İçin Anksiyete Duyarlılığı İndeksi'nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Savaş YILMAZ, Emine ZİNNUR KILIÇ

Şizofreni Hastalarında Belirtilerde ve Bilişsel İşlevlerdeki Değişimin Transkraniyal Manyetik Uyarım ile Ölçülen Kortikal İnhibisyon Parametrelerindeki Değişimle İlişkisi: Sekiz Haftalık Bir İzlem Çalışması

Mevhibe İrem YILDIZ, ÇAĞRI MESUT TEMUÇİN, AYGÜN ERTUĞRUL