Panik ve agorafobi ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği

Amaç: Panik ve Agorafobi Ölçeği gözlemci ve özbildirim formlarının Türkçe geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmaya DSM-III-R tanı ölçütleriyle 119 panik bozukluğu (agorafobili ve agorafobisiz), 15 majör depresyon, 15 genelleşmiş anksiyete bozukluğu tanılı toplam 149 hasta ve 45 sağlık birey alındı. SCID-P ve SCID-NP ile yapılandırılmış görüşme sonrasında tüm çalışma grubuna iki ölçek seti verildi. Gözlemci, Panik ve Agorafobi Ölçeği gözlemci formu, Klinik Global İzlenim Ölçeği ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği'ni; hastalar, Panik ve Agorafobi Ölçeği hasta formu, Ruhsal Belirti Tarama Listesi-90-R fobi ve anksiyete alt ölçekleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçekleri'ni doldurdular. Ölçümler 7-14 gün sonra tekrarlandı. Panik bozukluğu olan hastalar, görüşmeciler arası tutarlığı ölçmek amacıyla iki deneyimli klinisyence değerlendirildi. Bulgular: İç tutarlık (Cronbach's Alpha) gözlemci formu için .88, özbildirim formu için .86 bulunmuştur. Ölçeğin ana bileşenler, varimax rotasyon ve scree test ile dört faktörlü yapıda olduğu görüldü. Bunlar, 1. Fobik kaçınma ve yetiyitimi, 2. Panik atağı, 3. Beklenti anksiyetesi, 4. Bedensel hastalık inancıdır. ROC (Receiver Operating Characteristics) analiziyle özgüllük ve duyarlık eğrisi oluşturularak gözlemci formunun kesme noktası elde edildi. En iyi özgüllük ve duyarlığı 11/12 puanda verdiği görüldü. Değerlendiriciler arası tutarlık .88 idi (p

Kaynak Göster