Calgary Depresyon Ölçeği'nin şizofreni hastalarında geçerlik ve güvenirlik çalışması

Amaç: Şizofrenide depresyonun klinik önemi son yıllarda vurgulanmıştır. Şizofrenide depresyonun değerlendirilmesi, depresif semptomlar pozitif, negatif ve ekstrapiramidal belirtiler karışabileceği için güçtür. Calgary Depresyon Ölçeği (CDÖ) 1990 yılında Addington ve arkadaşları tarafından, şizofren hastalarda depresyonun varlığını ve şiddetini ekstrapiramidal ve psikotik belirtilerden ayrı olarak ölçmek üzere geliştirilmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formunda bir ölçektir. Bu çalışmada CDÖ Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirliğini sunmak amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konan 73 hasta araştırmaya alınmıştır. Hastalara Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Calgary Depresyon Ölçeği (CDÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan faktör analizinde, özdeğeri 1'den büyük olan (5.2) tek bir faktör saptanmıştır. Bu tek faktörlü yapı, toplam varyansın %58'ini açıklamaktadır. Yapısal geçerliğine bakıldığında, CDÖ ile HDDÖ toplam puanları arasında (r= 0.78 p

Validity and reliability of the Turkish version of Calgary Depression Scale in schizophrenic patients

Objective: The importance of depression in schizophrenia has become clear in recent decades. Assessing depression in schizophrenia has some difficulties, because depressive symptoms may overlap with extrapyramidal, positive and negative symptoms. The Calgary Depression Scale is a semi-structured, goal directed observer scale, developed by Addington et al. in 1990. It is designed to assess depressive symptoms separately from positive, negative and extrapyramidal symptoms in people with schizophrenia. The aim of this study was to examine the validity and reliability of the Turkish version of Calgary Depression Scale. Method: Seventy-three patients who met the DSM-IV criteria for schizophrenia were assessed by the Brief Psychiatric Rating Scale, the Hamilton Depression Rating Scale, and Calgary Depression Scale. Results: Calgary Depression Scale was found to comprise one factor with a variance coefficient (5.2), which explains 58%, of the total variance. CDS showed a significant correlation with the Hamilton Depression Rating Scale (r= 0.87 p<0.001) and Brief Psychiatric Rating Scale for items related to depression and guilt (r= 0.84, p<0.001 and r= 0.76 p<0.001). Internal consistency was found to be high by Cronbach alpha (a= 0.90). Interrater reliability (kappa= 0.87-1, p<0.01) and test-retest reliability (r= 0.95-1, p<0.01) were significant. Conclusion: It can be concluded that the Turkish version of CDS is a valid and reliable for use in evaluating Turkish schizophrenia patients.

Kaynak Göster