Behçet hastalarında stresli yaşam olayları ve başa çıkma yöntemleri ile hastalık belirtileri arasındaki ilişkinin araştırılması

Amaç: Behçet hastalarında stres etkenleri ve sorunlarla başa çıkma yöntemleri ile hastalığın fiziksel ve ruhsal belirtileri ile arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: 36 Behçet hastası Sosyodemografik Veri Toplama Formu, Kısa Semptom Tarama Envanteri (KSE), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Spielberger Durumluk/Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI I-II) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hastalığın akut başladığını belirten hastalarda KSE-depresyon (p

The relationships between stressful life events, coping mechanisms and symptoms in patients with Behçet's disease

Aim: To investigate the relationship between Stressful life events, coping mechanisms and physi-cal and psychological symptoms in patients with Behçet's disease (BD). Method: Thirty-six BD pa-tients were evaluated with using Sociodemographic Data Collection Form, Brief Symptom Inventory (BSI), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI I-II). Results: Patients in whom the disease had an acute beginning had significantly higher (p<0.05) scores for BSI-depression, STAI-II (p<0.05), BSl-psychoticism (p<0.01). Ocular Behçet's patients with visual problems had significantly higher (p<0.05) BDI scores. Significantly higher (p<0.05) scores for BSI-depression, BSI-Severity of Illness lndex and BSI-General Severity Index were present in patients with BD who have difficulties in dealing with health problems. BDI scores were significantly higher (p<0.05) in patients who have difficulties in performing their daily activities. Significantly higher (p<0.05) sco-res for BSI-anxiety were obtained in those patients who have difficulties in performing their social roles Patients who have economic difficulties had significantly higher scores for BSI-hostility (p<0.01), BSl-obsessive-compulsiveness (p<0.01), BSI-Severity of Illness index and BSI-General Severity Index (p<0.05). Conclusion: Stressful life events seem to be important both in the appearing process of the disease and in chronic period by revealing secondary problems.

Kaynakça

merikan Psikiyatri Birliği (1995) Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. Ed: E. Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s. 36-38.

Aslan SH, Soylu MB, Alpaslan ZN ve ark. (1996) Behçet hastalığından psikososyal etkenler ve ruhsal bulgular. Türk Psikiyatri Dergisi, 7(3):215-221.

Behçet’s disease Research Committee of Japan. Behçet’s disease (Guide to diagnosis of Behçet’s disease. Jpn J Ophthalmol, 18:291-294.

Behçet H (1937) Uber rezidivivierende aphthose, durch ein virus verursachte geschwure am mund, am auge und an den genitalien. Dermatol Wochenschr, 105:1152-7.

Cengiz K, Özkan A (1986) Recent advances in Behçet’s disease. Royal Society of Medicine Services International Congress and Symposium Series No: 103. Lehner T, Barnes C (eds), Royal Society of Medicine Services Limited.

Chajek T, Fainaru M (1975) Behçet’s disease: report of 41 cases and a review of literature. Medicine, 54:179-96.

Coşkun A (1986) Bir grup Behçet hastasının psikiyatrik yönden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, s:16-17.

Dilşen G, Şendil G, Önk A ve ark. (1993) IV. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi Özet Kitabı., İstanbul, s:20.

Epstein RS, Cummings NA, Sherwood EB ve ark. (1970) Psychiatric aspects of Behçet’s syndrome. J Psychosom Res 14:864-7.

International Study Group of Behçet’s disease (1990) Criteria for diagnosis of Behçet’s disease. Psychother Psychosom, 40:263-71.

Namir S, Wolcott DL, Fawzy FI ve ark. (1987) Coping with AIDS: Psychological and health implications. J Appl Psychol, 17:309.

Orsucci F (1996) Behçet’s disease and psychosomatic patterns of thinking. A single case study. Psychother and Psychosom., 65:112-114.

Özkan S, Aytar G, İmre H ve ark. (1988) Behçet hastalığına psikosomatik yaklaşım. Nöropsikiyatri Arşivi, 25:75-79.

Sim M (1983) Behçet’s syndrome as a psychiatric disorder. Am J Psychiatry, 140:816.

Şahin NH, Durak A (1994) Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikolojisi Dergisi, 9:44-56.

Teğin B (1980) Depresyonda Bilişsel Bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Doktora tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi.

Ulusoy M (1993) Beck Anksiyete Envanteri: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul.

Ünal S (1990) Beyin, davranış ve bağışıklık sistemi. Türk Psikiyatri Dergisi, 1:255-260.

Wayne W (1987) Biostatistics; John Wiley &Sons New York, s:598-610.

Kaynak Göster