Anoreksiya nervozada kişilerarası şemalar

Amaç: Anoreksiya nervozada toplumsal ilişkiler ve aile etkileşimlerinde sorunlar olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Anoreksiya nervozada kişilerarası sorunlar yaygındır ama bunlar ayrıntılı tanımlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı anorektik hastalardaki kişilerarası şemaları belirlemek ve karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada 14 kadın anorektik hasta ve 19 kadın sağlıklı kontrol Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ) yanıtlarına göre karşılaştırıldı. KŞÖ, kişilerarası alandaki örnekleri imgeleyerek önemli diğerlerinin tepkilerine ilişkin kişinin beklentilerini değerlendirir. İstatistiksel incelemeler iki aşamada yapıldı: Birinci aşamada "beklenen tepki" boyutu ve ikinci aşamada "tepkinin istenirliği" boyutunun verileri incelendi. Bulgular: KŞÖ sonuçları önemli farklılıklar gösterdi. Diskriminant analizinde "beklenen tepki" boyutunda iki grup %63,6 oranında doğru ayırd edildi ve "tepkinin istenirliği" boyutunda %75,8 oranında doğru sınıflandırıldı. "Beklenen tepki" boyutunda diskriminant fonksiyonuna arkadaşla ilgili baskınlık durumu girdi. "Tepkinin istenirliği" boyutunda baba ile ilgili iki durum baskınlık ve pasiflik diskriminant fonksiyonuna girdi. Sonuç: Anorektik hastalar için pasiflik ve baskınlık durumlarında babanın tepkisi istenir değildir; fakat bu durumların beklenti boyutunda kontrol grubu ile farklılık göstermez. Anorektik hastaların arkadaştan baskınlık beklentisi daha düşük bulunmuştur. Bu bulgular anorektik hastaların abartılı ve yüzeyel özerklik kurma çabası ile ilişkilidir.

Kaynak Göster