ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) akademik başarıya olan etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Nomofobi ölçeği, günlük akıllı telefon kullanım sureleri ve demografik veriler Malatya’daki akıllı telefon ve mobil internet kullanan üniversite öğrencilerine (N=312) uygulanan bir anket vasıtasıyla toplanmıştır. Öğrencilerin akademik başarıları verileri ise üniversite yönetiminin izniyle temin edilmiştir. Öğrencilerin %55’inin nomofobik olduğu ve günde ortalama 6,43 saat akıllı telefonla zaman geçirdikleri bulunmuştur. Öğrencilerin nomofobik olma seviyesi ile günlük akıllı telefon kullanım süreleri pozitif yönlü, akademik başarıları ise negatif yönlü ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca yapısal eşitlik modeli ile yapılan analizler neticesinde öğrencilerin nomofobik olma seviyelerinin (dört boyutuyla birlikte) akademik başarılarını negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın bulgularına göre nomofobi üniversite öğrencileri arasında önemli bir sorun teşkil etmektedir ve bu yönde eğitim yöneticileri ve ebeveynler açısından yapılacak önemli hususlar olduğu düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Nomofobi, akademik başarı, üniversite öğrencileriJel Kodu: C2, O330, I120, I230, I310ABSTRACTThis study aims to explore the impact of (no mobile phone phobia) nomophobia on the academic success of undergraduate students. Nomophobia scale, daily smart phone use periods and demographics data is collected using a questionnaire which is conducted to undergraduate students who are smart phone and mobile internet users (N=312) in Malatya. We found that 55% of the students are nomophobia and average smart daily smart phone use period is 6.43 hours, there is a positive and significant association between nomophobia scores and daily smart phone use periods and negative and significant association between nomophobia scores and academic success. We employed structural equation modelling to explore the relationship between nomophobia (with four dimensions) and academic success and saw that nomophobia significantly decrease academic success in this sample of undergraduate students. Our findings show that nomophobia is an enormous problem for the academic accomplishments of undergraduate students, which should be dealt by education managers, parents and students themselves. Keywords: Nomophobia, academic performance, university studentsJel Codes: C2, O330, I120, I230, I310

___

APA Erdem, H. , Kalkın, G. , Türen, U. & Deniz, M. (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 0-0 .