İŞLETME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR YENİLİKÇİ YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI OLARAK BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

İşletme performansının ölçülmesinde son yıllarda klasik ölçütler olarak isimlendirilen finansal ölçütlerin yanı sıra, daha bütüncül ve finansal olmayan verilere de ağırlık veren yöntemlerin kullanılması yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşmada finansal ölçütlerin tek başına kullanımının yetersizliği yanında, performans değerlemeden beklentilerin değişmesi de etkili olmuştur. Bu çalışmada Balanced Scorecard Yöntemiyle Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir işletmenin kurumsal karnesi oluşturulmaya ve performansı değerlendirilmeye çalışılmıştır

İşletme Performansının Değerlendirilmesinde Bir Yenilikçi Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Balanced Scorecard Uygulaması

Although financial measurements called as classical measurements were used, but also using some methods that giving importance non-financial and more totalitarian data has become widespread in the measurement of firm's performance in recent years. However an inadequacy of usage of just financial measurement, and also the change of expectations from evaluation of performance has been effective in this widespreadness. In this study, a corporate report card of one firm from the Manisa Organized Industrial Zone has been tried to be formed by the method Balanced Score Card and by evaluated its performance
Keywords:

-,

___

 • 1. AĞCA, Veysel ve Ender Tunçer (2006), “Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Sscorecard Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8 (1), s:.173-193.
 • 2. AHN, Heinz (2001), “Applying the balanced Scorecard concept: An experience report”, Long Range Planning, Vol:34, No: 4, s.:441-461.
 • 3. AMARATUNGA, Dilanthi, Richard Haigh, Marjan Sarshar ve David Baldry (2002) "Application of The Balanced Score-Card Concept to Develop A Conceptual Framework to Measure Facilities Management Performance Within NHS Facilities", International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 15 Iss: 4, s.141 – 151.
 • 4. ARORA, Ravi (2002), "Implementing KM – A Balanced Scorecard Approach", Journal of Knowledge Management, Vol. 6 Iss: 3, s.240 – 249.
 • 5. BAXENDALE, Sidney J ve Donavan D. Hornsby (2001), “Building A Balanced Scorecard for Entrepreneurs”, Journal of Cost Management, ISSN 1092-8057, Vol. 15, Nº 6, s. 33-38.
 • 6. BEKDEMİR, Gülay (2005), Stratejik insan kaynakları yönetiminde Balanced Scorecard ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • 7. BOURNE, Mike, John Milss, Mark Wilcox, Andy Neely ve Ken Platts (2000), “Designing, Implementing and Updating Performance Measurement Systems”, International Journal of Operations and Production Management 20 (7), s. 754-771.
 • 8. BREWER, Peter. C ve Thomas W. Speh (2000), “Using The Balance Scorecard to Measure Supply Chain Performance”, Journal of Business Logistics, Vol.21, No.1, s.75-93.
 • 9. BROWN, Jackie B. ve Brenda McDonnell (1995), "The Balanced ScoreCard: Short-Term Guest or Long Term Resident?", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 7 Iss: 2/3, s.7 – 11.
 • 10. DENTON, Gregory A. ve Bruce White (2000), “Implementing A Balanced- Scorecard Approach to Managing Hotel Operations, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol.41, No.1, s. 94-107.
 • 11. EPSTEIN, Mark J. ve Jean François Manzoni (1998), “Implementing Corporate Strategy: From Tableau De Bord to Balanced Scorecard”, European Management Journal, 16(2), s.190–203.
 • 12. HENDRICKS, Kevin, Larry Menor, Christine Wiedman (2004), “The Balanced Scorecard: To Adopt or Not to Adopt?”, Ivey Business Journal. November/December, s. 1-7.
 • 13. HORNGREN, Charles T., Datar, Srikant M. Ve George Foster (2003). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. New Jersey: Prentice Hall.
 • 14. KAPLAN, Robert S. ve David P. Norton (1992), “The Balanced Score Card Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, January-February, s. 71-79.
 • 15. KAPLAN, Robert S. ve David P. Norton (1996), “Using The Balanced Scorecard as A Strategic Management System”, Harvard Business Review, Vol.74, No.1, January/February, s. 1-13..
 • 16. KAYGUSUZ, Sait (2005), “Yönetim Muhasebesinin Performans Yönetimi Fonksiyonunda Geldiği Son Nokta: Balanced Scorecard (Ölçüm Kartı Tekniği)”, İşgüç-Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1, s. 82-100.
 • 17. NEELY, A., Bourne ve Mike Kennerley (2000), “Performance Measurement System Design: Developing and Testing A Process-based Approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 10, 1119-1145.
 • 18. NIVEN, Paul. R (2002), Balanced Scorecard Step- by- Step, John Wiley & Sons, Inc. New York.
 • 19. ORDU, Güllü (2004). Stratejik Yönetim Aracı Olarak Dengelenmiş Hedefler Tablosu (Balanced Scorecard) ve Farklı Sektörlerde Araştırmalar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
 • 20. POWELL Sarah (2004), “The challenges of performance measurement”, Management Decision Journal, Volume: 42, Issue: 8, Page: 1017 – 1023.
 • 21. UYGUR, Akyay (2009), “Çok Boyutlu Performans Değerleme Modeli Olarak Dengeli Başarı Göstergesi Uygulaması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10, (1), s. 148-159.
 • 22. ÜLGEN, Erkan (2006), Isıtma Sektöründe Yer Alan Bir Firmada ISO 14.000 ÇYS Performansının Dengelenmiş Skor Kartı Aracılığıyla Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

___

APA Kuğu,  . Y. D. & Kırlı, Y. (2013). İŞLETME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR YENİLİKÇİ YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI OLARAK BALANCED SCORECARD UYGULAMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 301-318 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626

Sayıdaki Diğer Makaleler

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Doç.Dr.Kazim DEVELİOĞLU, Dr.Ömer Akgün TEKİN

YEREL FESTİVALLERİN ETKİNLİĞİNE BAĞLI ZİYARETÇİ KAZANIMLARI: SINDIRGI YAĞCIBEDİR FESTİVALİ ÖRNEĞİ

  Yrd.doç.dr.kudret GÜL, Yrd.doç.dr.barış ERDEM, Öğr.Gör.Melike GÜL

İŞLETME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR YENİLİKÇİ YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI OLARAK BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

  Yrd.doç.dr.tayfun Deniz KUĞU, Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRLI

AZERBAYCAN’DA YEREL YÖNETİŞİM VE BELEDİYE: BAKÜ VE YAKIN HAVZASI ÖRNEĞİ

  Yrd.doç.dr.fikret ELMA

İNSAN ONURUNA DAYALI KAMU YÖNETİMİ: ETKİN İYİ YÖNETİŞİM YOLU

  Dr.said Vakkas GÖZLÜGÖL

MAHALLE YÖNETİMİ VE MAHALLE MUHTARLARININ VATANDAŞLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Doç.dr.mehmet GÖKÜŞ, Yrd.doç.dr.erdal BAYRAKCI, Öğr.gör.hakan ALPTÜRKER

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ DENETİMİNDE SAYIŞTAY’IN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Doç.Dr.Tamer BUDAK, Yrd.Doç.Dr.Onur EROĞLU

KAMU ÇALIŞANLARININ E-DEVLET UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARAMAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.doç.dr.ismail SEVİNÇ, Doç.dr.ali ŞAHİN

OSMANLI DEVLETİNDE PARA VAKIFLARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Yrd.Doç.Dr.İrfan TÜRKOĞLU

BELEDİYE YÖNETİMİNE KATILIM BAKIMINDAN STRATEJİK PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yrd.Doç.Dr.Menaf TURAN, Yrd.Doç.Dr. Seyhan GÜLER, Doç.dr.mahmut GÜLER