KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ

Son yılların en önemli kavramlarından biri olarak karşımıza çıkan kurumsal yönetim konusunda ilkeler oluşturulduktan sonra bu ilkelere uyumun değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarını ölçen ve bir nota bağlayan kurumsal yönetim derecelendirme şirketleri sermaye piyasasındaki yerini almıştır. Bu makalede, kurumsal yönetim derecelendirme şirketlerinin özellikleri, taşımaları gerekli şartlar, çalışma şekilleri ve yükümlülükleri incelenmiştir.

CORPORATE GOVERNANCE RATING AGENCIES AND THE PLACE OF TURKISH LAW

Which seems to be one of the most important concepts of recent years in the corporate governance principles required to assess compliance with these principles have emerged after it is created. To this end, companies that measure their adaptation to the principles of corporate governance and corporate governance rating agencies that connects to a note in the capital market has taken its place. This article describes features of corporate governance rating companies, bear the necessary conditions, and obligations of operating modes were investigated

Kaynakça

Kitaplar: AKGÜL, A., Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.

AKTAY, A. N, ARICI, K., KAPLAN/SENYEN, E.T., İş Hukuku, Seçkin Yayınevi, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2009.

AKYİĞİT, E., İş Kanunu Şerhi, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, 1. Cilt, Ankara, 2008.

AYAN, M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınevi, 5. Baskı, Konya, 2007.

ÇELİK, A., Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.

EREN, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, 5. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 1994.

GÜRBÜZ USLUEL, A. E., Türk Hukukunda Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırrın Korunması, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009.

HELVACI, M., Ticari İşletme Hukuku, Birinci Basıdan Üçüncü Tıpkı Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009.

KÖKSAL, A., Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı Açısından ve Karşılaştırmalı Olarak Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.

LEVICH, M.R., MAJNONI, G., REINHART, C., Rating, Rating Agencies and The Global Financial System, Kluwer Academic Publishers, The Newyork Universty Salomon Center Series on Financial Markets and İnstitutions, 2002.

LANGOHR, H., LANGOHR, P., The Rating Agencies and Their Credit Rating, A John Willey and Sons, Ltd. Publication, England, 2008.

MOLLAMAHMUTOĞLU, H., İş Hukuku, Turhan Kitabevi, 3. Bası, Ankara, 2008.

OĞUZMAN K., ÖZ, T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, İstanbul, 2010.

POROY, R., TEKİNALP, Ü., ÇAMOĞLU, E., Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Güncelleştirilmiş 11. Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009. PULAŞLI, H., Şirketler Hukuku, Geliştirilmiş 4. Baskı, Karahan Kitapevi, 2004.

REİSOĞLU, S., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2000.

SINCLAIR, T. J., The New Masters of Capital: American Bond Rating Agencies and The Politics of Creditworthiness, Cornell University Press, USA, 2008.

SÜMER, A., Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, Alfa Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 1999.

SÜZEK, S., İş Hukuku, Beta Yayınevi, 5. Baskı, İstanbul, 2009.

ŞENOCAK, K., Mesleki Sorumluluk Sigortası, Turhan Kitabevi, Birinci baskı, Ankara, 2000.

TUNÇOMAĞ, K., CENTEL, T., İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.

UYGUR, T., Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri, Cilt 5, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1990.

ÜNAL, O. K., Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.

YAVUZ, C., Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Yayınevi, 1. Bası, Mayıs 2000, İstanbul.

ZEVKLİLER, A., Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Yenilenmiş 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004.

Makaleler ÇALIŞKAN, Ö.V., “Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Değerlendirme Kriterleri”, www.web.sakarya.edu.tr (16.04.2010).

DONKER, H. and ZAHIR, S., “Towards An Impertial and Effective Corporate Governance Rating System”, Emerald Group Publishing Limited, www.emeraldinsight.com. s. 83-93,(10.06.2010).

KHANCHEL, I., “Corporate Governance: Measurement and Determinant Analysis”, www.emeraldinsight.com/0268-6902.htm.vol.22., No.8, 2007, s.740-760, (26.05.2010).

SYLLA R., “An Historical Primer on The Business of Credit Rating”, www.emerald.com.tr , 2002, s.20 (10.06.2002)

TEKİL, M., “Anonim Ortaklık Yöneticileri ile Denetçileri İçin Sorumluluk Sigortası”, Prof. Dr. Fehiman Tekil’in Anısına Armağan, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003, s.115-144.

YÜKSEL, M., Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, İyi Şirket Danışmanlık A.Ş Y.K Üyesi, (21.06.2010), s. 1-3, www.gidasanayii.com. Etüdler ve Tezler

MUTLUCAN SAYIN, S., Türk Hukukunda Kurumsal Yönetim Şirketleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstutüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2010

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri- www.spk.gov.tr.

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245823, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {105 - 133}, doi = {}, title = {KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ}, key = {cite}, author = {Önder, M Fahrettin and Mutlucan Sayın, Sibel} }
APA Önder, M , Mutlucan Sayın, S . (2016). KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 105-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22981/245823
MLA Önder, M , Mutlucan Sayın, S . "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 105-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22981/245823>
Chicago Önder, M , Mutlucan Sayın, S . "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 105-133
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ AU - M Fahrettin Önder , Sibel Mutlucan Sayın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 133 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ %A M Fahrettin Önder , Sibel Mutlucan Sayın %T KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Önder, M Fahrettin , Mutlucan Sayın, Sibel . "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2016): 105-133 .
AMA Önder M , Mutlucan Sayın S . KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ. sduhfd. 2016; 1(2): 105-133.
Vancouver Önder M , Mutlucan Sayın S . KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 1(2): 105-133.
IEEE M. Önder ve S. Mutlucan Sayın , "KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 105-133, Ağu. 2016