ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM

Öz Birlikte mülkiyetin paylı mülkiyete nazaran istisnaî türü elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların önceden belirlenmiş payları yoktur. Her bir ortağın hakkı ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Paylı mülkiyetteki detaylı hükümlerden farklı olarak, elbirliği mülkiyetinde yönetim 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Eşya Hukuku Kitabı’nda sadece bir maddede (TMK. m. 702) düzenlenmektedir. Buna göre, kural olarak elbirliği mülkiyetinde yönetim için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri aranmaktadır. Elbirliği mülkiyetine temel oluşturan hukukî ilişkiler bakımından ise nispeten daha ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur. Elbirliği mülkiyetine temel oluşturan hukukî ilişkiler sınırlı sayıdadır. Bunlar, mal ortaklığı, aile malları ortaklığı, miras ortaklığı ve adi ortaklıktır. Bu çalışmada bahse konu ortaklık türleri esas alınarak elbirliği mülkiyetinde yönetim incelenmiştir.

Kaynakça

BİBLİYOGRAFYA Akıntürk, Turgut / Ateş Karaman, Derya, Medenî Hukuk, 18. Baskı, İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: Akıntürk / Ateş Karaman, Medenî). ---------- : Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, C. 2, 13. Baskı, İstanbul 2011 (Kısaltılmışı: Akıntürk / Ateş Karaman, Aile). Akipek, Jale G. / Akıntürk, Turgut : Eşya Hukuku, İstanbul 2009. Ansay, Tuğrul : Adi Şirket, 1967. Antalya, O. Gökhan : Miras Hukuku, İstanbul 2009. Aybay, Aydın : Miras Hukuku Dersleri, 3. Baskı, İstanbul 2002. Ayiter, Nûşin : Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları (İştirak Halinde Mülkiyet), Ankara 1961. Ayiter, Nûşin / Kılıçoğlu, Ahmet M. : Miras Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1991. Bahtiyar, Mehmet : Ortaklıklar Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2019. Barlas, Nami : Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 3. Baskı, İstanbul 2012. Başpınar, Veysel : Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara 2004. Berki, Şakir : Aynî Haklar, Ankara 1965 (Kısaltılmışı: Berki, Aynî). ---------- : Miras Hukuku, Ankara 1975 (Kısaltılmışı: Berki, Miras). Bertan, Suad : Aynî Haklar, C. 1, Ankara 1976. Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan : Şirketler Hukuku,9. Baskı, Bursa 2013. Bozkurt, Tamer : Şirketler Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2019. Brox, Hans : Erbrecht, 16. Auf., Köln-Berlin-Bonn-München 1996. Çelik, Aytekin : Ticaret Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2014. Doğanay, Y. Ümit : Adî Şirket Akdi, İstanbul 1968. Domaniç, Hayri : Şirketler Hukuku I, 2. Baskı, İstanbul 1968. Druey, Jean Nicola : Grundriss des Erbrechts, 5. Auf., Bern 2002. Dural, Mustafa : Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981. Elbirliği Mülkiyetinde Yönetim Hakemli Makale 247 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 Dural, Mustafa / Öğüz, Tufan / Gümüş, Mustafa Alper : Türk Özel Hukuku, C. 3, Aile Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2015. Erdem, Mehmet : Aile Hukuku, Ankara 2018. Eren, Fikret : Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011. Eren, Fikret / Yücer Aktürk, İpek : Türk Miras Hukuku, Ankara 2019. Erman, Hasan : Eşya Hukuku Dersleri, 6. Baskı, İstanbul 2016. Ertaş, Şeref : Eşya Hukuku, 10. Baskı, İzmir 2012. Esener, Turhan / Güven, Kudret : Eşya Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012. Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin : Aile Hukuku Dersleri, İstanbul 1971. Friedrich, Von Walther J. : Testament und Erbrecht, 16. Auf., München 1991. Gençcan, Ömer Uğur : Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2016. Gursky, Karl-Heinz : Erbrecht, 2. Auf., Heidelberg 1994. Güman, Nihat : Elbirliği Mülkiyeti ile Kollektif ve Komandit Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi, İstanbul 2010. Gümüş, M. Alper : Türk – İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul 2001 (Kısaltılmışı: Gümüş, Özen Borcu). ---------- : Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri (TMK. 185-281), İstanbul 2008 (Kısaltılmışı: Gümüş, Mal Rejimleri). Gürsoy, Kemal T. / Eren, Fikret / Cansel, Erol : Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978. Hatemi, Hüseyin : Aile Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2019 (Kısaltılmışı: Hatemi, Aile). ---------- : Miras Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2004 (Kısaltılmışı: Hatemi, Miras). Hausheer, Heinz / Reusser, Ruth / Geiser, Thomas : Berner Kommentar, Das Familienrecht, Bd. II, 2. Unterteilband, Die Gütergemeinschaft, Die Gütertrennung, Bern 1996. Hegnauer, Cyril / Breitschmid, Peter : Grundriss des Eherechts, 4. Auf., Bern 2000. Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Geiser, Thomas : Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, 2. Auf., Basel 2003. 248 Mehmet AKÇAAL SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 İmre, Zahit / Erman, Hasan : Miras Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2013. İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref / Albaş, Hakan : Türk Medenî Hukuku, Miras Hukuku, 8. Baskı, İzmir 2012. Kayaoğlu, Ahmet Ziya : Müşterek Mülkiyet, İştirak Halinde Mülkiyet, Ankara 1946. Kılıçoğlu, Ahmet M. : Aile Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2017 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Aile). ---------- : Miras Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2012 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Miras). Kocayusufpaşaoğlu, Necip : Miras Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 1978. Köprülü, Bülent : Miras Hukuku Dersleri I, İstanbul 1975. Köprülü, Bülent / Kaneti, Selim : Aile Hukuku, İstanbul 1985. Oğuzman, M. Kemal : Miras Hukuku Dersleri, 2. Baskı, İstanbul 1978. Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Oktay-Özdemir, Saibe : Eşya Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2015. Oğuzoğlu, Cahit : Medenî Hukuk, Şahsın Hukuku- Aile Hukuku, 5. Baskı, Ankara 1963. Öktem, İmran : Kolekitf Mülkiyette İştirak Halinde Mülkiyet, İstanbul 1946. Öztan, Bilge : Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2015 (Kısaltılmışı: Öztan, Aile). ---------- : Miras Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012 (Kısaltılmışı: Öztan, Miras). Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin : Ortaklıklar Hukuku I, 14. Baskı, İstanbul 2019. Pulaşlı, Hasan : Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, 3. Baskı, Ankara 2018. Rey, Heinz : Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bd. 1, 3. Auf., Bern 2007. Saymen, Ferit H. / Elbir, Halid K. : Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963. Schlüter, Wilfried : Erbrecht, 13. Auf., München 1996. Schmid, Jörg / Hürlimann-Kaup, Bettina : Sachenrecht, 2. Auf., Zürich- Basel-Genf 2003. Elbirliği Mülkiyetinde Yönetim Hakemli Makale 249 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 Schwab, Karl Heinz / Prütting, Hanns : Sachenrecht, 26. Auf., München 1996. Serozan, Rona / Engin, Baki İlkay : Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2012. Sirmen, A. Lâle : Eşya Hukuku, Ankara 2013. Şener, Oruç Hami : Adi Ortaklık, Ankara 2008 (Kısaltılmışı: Şener, AO). ---------- : Ortaklıklar Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2017 (Kısaltılmışı: Şener, Ortaklık). Tekinay, Selâhattin S. : Eşya Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1978. Tuor, Peter / Schnyder, Bernhard / Schmid, Jörg / Rumo-Jungo, Alexandra : Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. Auf., Zürich-Basel-Genf 2002. Winkler, Von Karl : Erbrecht von A-Z, 5. Auf., München 1995. Yıldırım, Abdülkerim : Türk Aile Hukuku, Ankara 2014. Zevkliler, Aydın / Ertaş, Şeref / Havutçu, Ayşe, Gürpınar / Damla : Medenî Hukuk, Temel Bilgiler, 7. Baskı, Ankara 2012. Zeytin, Zafer / Ergün, Ömer : Türk Medeni Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2013.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669167, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {211 - 249}, doi = {}, title = {ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM}, key = {cite}, author = {Akçaal, Mehmet} }
APA Akçaal, M . (2020). ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 211-249 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669167
MLA Akçaal, M . "ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 211-249 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669167>
Chicago Akçaal, M . "ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 211-249
RIS TY - JOUR T1 - ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM AU - Mehmet Akçaal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 249 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM %A Mehmet Akçaal %T ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Akçaal, Mehmet . "ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 211-249 .
AMA Akçaal M . ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM. sduhfd. 2020; 9(2): 211-249.
Vancouver Akçaal M . ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 211-249.
IEEE M. Akçaal , "ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE YÖNETİM", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 211-249, Oca. 2020