BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU

Eser sözleşmesi ile yüklenici iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında bir eser meydana getirmeyi ve meydana getirdiği bu eseri iş sahibine teslim etmeyi üstlenir. Yüklenicinin teslim edeceği eseri sözleşmede kararlaştırıldığı üzere eksiksiz ve ayıpsız olarak tamamlayıp iş sahibine teslim etmesi gerekir. Eserin teslimi açısından tamamlanmış olma şartı varken eserin ayıplı olması kural olarak teslime engel değildir. Teslim edilen eserin ayıplı olması halinde yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu söz konusu olur. İş sahibi ayıptan kaynaklı hakları kanunun aradığı şartları yerine getirmek suretiyle kullanabilir. Çalışmamızda 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınmak suretiyle ayıba karşı tekeffül borcu, iş sahibinin ayıba karşı tekeffülden kaynaklı hakları kullanabilmesinin şartları, iş sahibinin haklarının neler olduğu ve bu hakları kullanmanın tabi olduğu zamanaşımı süreleri üzerinde durulmuştur

CODE OF OBLIGATIONS AND WARRANTY OF THE CONTRACTOR WITHIN THE SCOPE OF TURKISH CODE OF OBLI- GATIONS NUMBERED 6098

The contractor undertakes producing a work in return for the fee that the principal commits, and submission of this work to the principal. The contractor should submit the work to the principal by accomplishing in a complete form and without defect as it is decided in the contract. While there exists completion condition for the work in order to be submitted, being defected of the work is not a handicap for submission as a rule. In the case of the defected work, obligation of warranty of the contractor exists. Principal can use the rights resulted from defect by fulfilling the conditions that the Code seeks. In our study, obligation of warranty; under which conditions principal can use the rights resulted from warranty; what are the rights of the principal; and periods of prescription concerning to using these rights is dealt with by considering the Turkish Code of Obligations numbered 6098

Kaynakça

ALTAŞ, Hüseyin, Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002

ARAL, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2003

BROX, Hans, Besonderes Schuldrecht, München 1999

BUCHER, Eugen, Obligationenrecht Besonderer Teil, Bern 1988

BURCUOĞLU, Haluk, Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s.282-332. CANBOLAT, Ferhat

Tekeffülden Doğan Hakları, Ankara 2009 , İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı

CELAL, Nasır, Türk ve Irak Hukukunda Mukayeseli Olarak İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Teslimden Sonraki Ayıplardan Sorumluluğu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2005

ÇELİK, Selin, İş Sahibinin Eserin Ayıplı Olmasından Doğan Haklarından Onarım Hakkı ve Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zararın Tazmini, EBD, Şubat- Haziran 2007, S.12-13, s.73-86.

DAUNER–Lieb/Heidel/Lepa/Ring, Schuldrecht Anwalt Kommentar, Bonn 2002

DİNÇ Mutlu, Türk Borçlar Kanunu, Ankara 2011

DOĞAN, Cem, İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009

ERDOĞAN, İhsan, İstisna Sözleşmesi ve Bazı İş görme Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması, SÜHFD., C.3, S.1, Y.1990, s.135-172.

EREN, Fikret, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, İnşaat Sözleşmeleri, Ortak Seminer, Ankara , s.63-86. ERGİN, Ayşe Dicle, Borçlar Kanunu’na Göre Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003

GADIENT, Annette L., Mangel und Sicherungsrechte des Bauherrn im Werk- vertrag, Zürich 1994

GAUTSCHI, Georg, Das Obliagationenrecht, Der Werkvertrag, Artikel 363-379 OR, Bern 1967

GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich 1995

GÜLEÇ, Şafak, Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Ankara 2009

GÜNEL, Mustafa Cahit, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni ile Sahip Olduğu Haklar, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s.411-433.

İŞBORA, Tuba, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2009

KAMRAN, Seferli, İstisna Akdinde Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri, Ankara KARAHASAN, M. Reşit, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.II, İstanbul 2002

KARAHASAN, M.Reşit, İnşaat İmar İhale Hukuku, C.I, İstanbul 1997 (İnşaat İmar İhale Hukuku)

KARAYALÇIN, Yaşar, İstisna Akdi-Zamanaşımı, Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, Ankara 1975

KARTAL, Bilal, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 1993 KAYA, Özgür Kâtip , Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, İstanbul

KOSTAKOĞLU, Cengiz, İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, İstanbul 2008

ÖKTEM, Seda, Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıptan Doğan Hakları, İBD, C.80, S.5, Y.2006, s.1947-1965.

ÖZ, M. Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989

PEDRAZZİNİ, Mario, Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht Besonderevertragsverhaltnisse, Werkvertrag, Verlagsvertrag, Lizensvertrag, Basel-Stuttgart 1977

SCHLUEP, TH., Der Nachbesserunganspruch und seine Bedeutunginnerhalb der Mangelhaftung des Schweizerischen Kaufrechts, Diss. Bern 1990

SELİÇİ, Özer, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978

SIRATAŞ, Burcu, İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009

ŞENOCAK, Zarife, Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Ankara 2002

TANDOĞAN, Haluk , Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.II, Ankara TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, C.II, Özel Borç İlişkileri, İstanbul TURANBOY, Asuman, Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden Sonra İnşaatdaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti, AÜHFD., C.41, S.1-4, Y.1989-1990, s.151- 189.

UÇAR, Ayhan, İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003

UYGUR, Turgut, İnşaat Hukuku, Sözleşmeden Doğan Borçlar ve Eser Sözleşmesi, C.1, Ankara 1997

ÜNSAL, Ayşe Hatipoğlu, Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfa Nedeniyle İş sahibi ve Yüklenicinin Karşılıklı Sorumlulukları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009

YAKUPPUR, Sendi, Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, İstanbul 2009

YAVUZ, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2009

YENER, Mehmet Deniz, Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve İş Sahibinin Hakları, EÜHFD., C.IV, S.1, Y.2009, s.155-176. www.kazanci.com.tr

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245827, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {135 - 157}, doi = {}, title = {BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU}, key = {cite}, author = {Şahin, Turan} }
APA Şahin, T . (2016). BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 135-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22981/245827
MLA Şahin, T . "BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 135-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22981/245827>
Chicago Şahin, T . "BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 135-157
RIS TY - JOUR T1 - BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU AU - Turan Şahin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 157 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU %A Turan Şahin %T BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin, Turan . "BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2016): 135-157 .
AMA Şahin T . BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU. sduhfd. 2016; 1(2): 135-157.
Vancouver Şahin T . BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 1(2): 135-157.
IEEE T. Şahin , "BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 135-157, Ağu. 2016