ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI

Öz Meslek yüksekokulları, alanda gerekli, nitelikli ve üretken işgücü eksikliğinin giderilmesinde önemlidir. Bu bağlamda alelade bir kamu hizmeti olmayan adalet alanındaki kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde adalet meslek yüksekokulları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 1970’li yılların sonunda kurulmaya başlayan ve sınırlı sayıda bulunan adalet meslek yüksekokullarının sayısı farklı sebeplerle her geçen gün artış göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Adalet meslek yüksekokullarının sayısındaki artışın en büyük sebeplerinden birisi tercih edilebilirliğinin yüksek oluşu yanında dikey geçiş sınavı (DGS) ile hukuk fakültesine geçiş imkânının bulunmasıdır. Adalet alanı başta olmak üzere önlisans mezunu olan başarılı öğrencilerin alanında lisans eğitimine devam edebilmesi amacıyla her yıl Temmuz ayı içerisinde dikey geçiş sınavı yapılmaktadır. Adalet meslek yüksekokulları mezunlarının kariyer gelişimi açısından dikey geçiş sınavı diğer yüksekokullardan daha farklı bir öneme sahiptir. Çalışmamızda dikey geçiş sınavının adalet meslek yüksekokulu mezunlarının kariyer gelişiminde ne gibi etkilerinin olduğu farklı açılardan değerlendirilerek bu sınav ile ilgili problemler ortaya konularak, sorunlarına ilişkin çözüm önerileri getirilecektir.

Kaynakça

KAYNAKÇA “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik”, R.G. 28.04.1983, S. 18031. “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik”, R.G. 15.10.1999, S.23847. “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönetmelik, R.G. 19.02.2002, S.24676. 2018 DGS Tercih Kılavuzu ve Tablolar Kılavuzu, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/DGS/TERCIH/TABLO2_06 092018.pdf, 07.06.2019. AYDIN, V., MESCİ, H., ACAR, O. K., Adalet Hizmetlerinin Sunumunda Daha Yetkin Bir Ara Eleman İstihdam Önerisi: Adalet Hizmetleri Uzmanlık Sınavı (AHMUS), Kırıkkale Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (10 Mayıs 2013) Kırıkkale, s. 33-63. AYDIN, V., MESCİ, H., KORKMAZ ÖZCAN, Z., (2016). “Adalet Meslek Yüksekokulu Ders Müfredatı Bazında İstihdama Yönelik Yapılacak Protokoller”, Süleyman Demirel Üniversitesi 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, -Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler- Bildiri Kitabı, 17-18 Mayıs 2016, Isparta, 102-130. DEMİRAĞ, Enes Yılmaz ve TEMİZ Enes, Adalet Meslek Yüksekokullarından Hukuk Fakültelerine Dikey Geçiş Sınavıyla Yerleşen Öğrenci Sayılarının 900 Kod açısından İstatistiki Değerlendirmesi, -Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler Bildiri Kitabı, 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, (17-18 Mayıs 2016), Isparta, 206-217. DÜNDAR, Behcet ve BİÇAKÇI, Celal, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dikey Geçiş Sınavına Bakışı: Osmaniye Meslek Yüksekokulu Örneği, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt: 6, Sayı: 16, (Bahar 2017), s. 237-250. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Gelişiminde Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) İle İlgili Sorunları Hakemli Makale 207 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 GÜNAY, Durmuş, ÖZER, Mahmut, Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının 2000’li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1. s.1-12. HACIMUSTAFAOĞLU, R., ELÇİ, H., ŞENTÜRK, M., “Dikey Geçiş Sınavının (DGS) Mesleki Eğitim Üzerine Etkileri: Doğaltaş Sektörü Örneği”, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt :7, Sayı: 1, (2018), s.20-21. METE, M. E., (2016). Adalet Meslek Yüksekokullarının (Açıköğretim, Uzaktan ve Örgün Eğitim) Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, -Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler-, Bildiri Kitabı, (17-18 Mayıs 2016), Isparta, s.167- 178. UZUNBACAK, H. H., MESCİ, H., UZUNBACAK DENİZ, S., “Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimden Sonuç Beklentileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 18, (2017), s. 41-55. ÖSYM 2017 DGS Değerlendirme Raporu, Y.2018, s. 27. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 24.04.2017 tarihli 86171061-101.07.04-E.3771 sayılı Tavsiye Kararı, https://www.ombudsman.gov.tr/wpcontent/ uploads/2017/04/2016-4666-Adalet-Meslek-Y%C3%BCksekokulu- Mezunlar%C4%B1n%C4%B1n-Dikey-Ge%C3%A7i%C5%9FS% C4%B1nav%C4%B1ndaki-Ma%C4%9Fduriyetleri-Hakk%C4%B1nda.pdf, 29.04.2018. http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/1590/13, 27.04.2018. http://adaletmyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/115/files/ders-icerikleri-2016-vesonrasi- 25052017.pdf, 27.04.2018. http://adaletmyo.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/6-ders-plani-ve-icerikleri, 24.04.2018. http://akademik.adu.edu.tr/myo/yenipazar/default.asp?idx=313939, 27.04.2018. http://aksumyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/112/files/yerel-yonetimler-dersicerikleri- 04082016.pdf, 27.04.2018. 208 Hatice MESCİ/Selcen DENİZ UZUNBACAK SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 http://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/kamu-yonetimi-yeni-dersicerikleri- 13062014.doc, 27.04.2018. http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/# , 21.04.2018. http://ispartamyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/88/files/dis-ticaret-ders-icerikleri- 30012018.pdf, 27.04.2018. http://ispartamyo.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/88/files/insan-kaynaklari-dersicerigi- 11112015.doc, 27.04.2018. http://katalog.cbu.edu.tr/Site/CourceStructure.aspx?ProgramID=1322&lang=1, 27.04.2018. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/15111325_9_cizelgeveesaslar.pdf, 22.02.2018. http://uzem.cbu.edu.tr/tr/uzaktan-egitim-nedir, 23.04.2018. http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/may06/acikogilan/acikog%5CE%C4%9E %C4%B0T%C4%B0M%20DUYURU.doc, 23.04.2018. http://www.atk.gov.tr/haber12.02.18.html, 25.04.2018. http://www.ensonhaber.com/acikogretime-kayit-icin-dgsye-girme-sarti-getirildi-2016- 06-09.html, 23.04.2018. http://www.megep.meb.gov.tr/dokumanlar/%C3%87er%C3%A7eve%20%C3%96% C4%9Fretim%20Program%C4%B1/ADALET_%C3%87%C3%96P_10.pdf, 24.04.2018. http://www.osym.gov.tr/Eklenti/2992,dgs2008kilavuzpdf.pdf?0, 23.04.2018. http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3000,2007dgs-kilavuzpdf.pdf?0, 23.04.2018. http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3002,2005dgskilavuztumpdf.pdf?0, 24.04.2018. http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3010,tablo-3pdf.pdf?0, 23.04.2018. http://www.osym.gov.tr/TR,4723/2014-dgs-kilavuzu-900-kosul-ile-ilgili-olarakdanistay- idari-dava-daireleri-kurulunun-yurutmeyi-durdurma-kararininuygulanmasi- 24062015.html, 29.04.2018. http://www.parlakbirgelecek.com/tr/faydali-bilgiler/universite-seciminebaslarken/ hukuk-mu-kamu-yonetimi-mi#/, 03.01.2018 Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Gelişiminde Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) İle İlgili Sorunları Hakemli Makale 209 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa?p_p_auth=VgA5HMf1&p_p_id=101&p_p_l ifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2 Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=37405853&_101_type =document&redirect=http%3A%2F%2Fwww.yok.gov.tr%2Fweb%2Fguest %2Fduyurular%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dm aximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Db%25C3%25B6l%25 C3%25BCm%2Bve%2Bprogram%2Ba%25C3%25A7ma%2Besaslar%25C4% 25B1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3 D%252Fweb%252Fguest%252Fduyurular, 27.04.2018. http://www.yok.gov.tr/web/guest/lisans-tamamlama/dikey-gecis, 23.04.2018. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014//DGS/TABLO1Kosullar23052014.pdf , 23.04.2018. https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-vekontenjanlari- kilavuzu.html, 07.06.2019. https://ilan.memurlar.net/ilan/36551/adli-tip-kurumu-personel-alim-ilani.html, 25.04.2018. https://polisokullari.tr.gg/Pmyo-Dersler-Ve-%26%23304%3B%E7erikleri-.htm, 27.04.2018. https://www.ataof.edu.tr/Kayıtlar/49/25,21.04.2018

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669163, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {167 - 209}, doi = {}, title = {ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI}, key = {cite}, author = {Mesci, Hatice and Deniz Uzunbacak, Selcen} }
APA Mesci, H , Deniz Uzunbacak, S . (2020). ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 167-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669163
MLA Mesci, H , Deniz Uzunbacak, S . "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 167-209 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669163>
Chicago Mesci, H , Deniz Uzunbacak, S . "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 167-209
RIS TY - JOUR T1 - ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI AU - Hatice Mesci , Selcen Deniz Uzunbacak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 209 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI %A Hatice Mesci , Selcen Deniz Uzunbacak %T ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Mesci, Hatice , Deniz Uzunbacak, Selcen . "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 167-209 .
AMA Mesci H , Deniz Uzunbacak S . ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI. sduhfd. 2020; 9(2): 167-209.
Vancouver Mesci H , Deniz Uzunbacak S . ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 167-209.
IEEE H. Mesci ve S. Deniz Uzunbacak , "ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİNDE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE İLGİLİ SORUNLARI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 167-209, Oca. 2020