Vücut Geliştirme Egzersiz Programı Uygulayan Bireylerde Beden Algısı ve Benlik Saygısı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, vücut geliştirme egzersizi uygulayan bireylerde gövde, üst ekstremite, alt ekstremite dayanıklılığı ve gövde merkezi (kor) kas işlevselliğinin beden algısı ve benlik saygısı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya bir yıl ve üzeri vücut geliştirme egzersizi uygulayan 40 gönüllü erkek birey alındı. Bireylerin özellikleri kaydedildikten sonra, gövde dayanıklılıkları mekik ve modifiye Sorensen testi ile, üst ekstremite dayanıklılıkları şınav testi ile, alt ekstremite dayanıklılıkları tekrarlı skuat testi ile, kor kas işlevsellikleri tek bacak duvar oturuşu ve tekrarlayan tek bacak çömelme testleri ile değerlendirildi. Bireylerin beden algıları Vücut Algısı Ölçeği ile, benlik saygıları ise Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 25.6±4.7 yıl, egzersiz yapma süre ortalamaları ise 22.5±34.6 aydı. Çalışma sonucunda bireylerin beden algıları düşük, benlik saygıları ise orta düzeyde bulundu. Bireylerin abdominal dayanıklılığı, sırt ekstansör dayanıklılığı, üst ekstremite ve alt ekstremite dayanıklılığı, kor kasları işlevselliği ile beden algısı ve benlik saygısı değerlendirmeleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Vücut geliştirme egzersizi yapan bireylerin gövde, üst ve alt ekstremite dayanıklılıkları ve kor bölgesi kas işlevselliklerinin beden algısı ve benlik saygısına anlamlı bir katkı sağlamadığı belirlenmiştir.

Body Perception and Self-Esteem in Individuals Performing a Bodybuilding Exercise Program

Objective: The aim of this study was to determine the relationship of body, upper extremity, lower extremity endurances and core functionality with body perception and self-esteem in individuals who continued a body building exercise program. Materials and Methods: Forty volunteer male subjects who underwent bodybuilding exercises for one year or more were included in the study. After obtaining personal information of the individuals, trunk endurance was evaluated by curl-up and modified Sorensen test, upper extremity endurance by push-up test, lower extremity endurance by repeated squat test, core functionalities by single leg wall sitting and repeated single leg squatting tests. Body perception and self-esteem were evaluated with Body Image Perception and Rosenberg Self-Esteem scales, respectively. Results: Mean age of the individuals was 25.6 ± 4.7 yrs, mean exercise time was 22.5 ± 34.6 months. At the end of the study, body perception was low and self-esteem was moderate. There were no significant relationships between abdominal extensor, back extensor, upper extremity and lower extremity endurances, core functionalities and both body perception and self-esteem evaluations (p>0.05). Conclusion: The body, upper and lower extremity endurances and core functionality of bodybuilders did not have any effect on body perception and self-esteem, suggesting that their programs did not contribute positively to their efforts to improve their body perception and self- esteem.

Kaynakça

1. Tylka TL, Wood-Barcalow NL. What is and what is not positive body image? Conceptual foundations and construct definition. Body Image. 2015;14:118-29.

2. Grogan S. Body image and health. J Health Psychol. 2006;11(4):523-30.

3. Erşan EE, Doğan O, Doğan S. Beden eğitimi ve antrenörlük bölümü öğrencilerinde benlik saygısı düzeyi ve bazı sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. J Clin Psy. 2009;12(1):35-42.

4. Tok S, Güneş İ, Koyuncu M, et al. The effect of female media body images on body image dissatisfaction in female athletes and nonathletes. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2011; 31(5):1049-56.

5. Kong P, Harris LM. The sporting body: body image and eating disorder symptomatology among female athletes from leanness focused and nonleanness focused sports. J Psychol. 2015;149(1-2): 141-60.

6. Schubert A, Januário RS, Casonatto J, et al. Body image, nutritional status, abdominal strength, and cardiorespiratory fitness in children and adolescents practicing sports. Rev Paul Pediatr. 2013;31(1):71-6.

7. Bliss LS, Teeple P. Core stability: the centerpiece of any training program. Curr Sports Med Rep. 2005;4(3):179-183.

8. Stephenson J, Swank AM. Core training: designing a program for anyone. Strength Cond J. 2004;26(6):34-7.

9. Rivera CE. Core and lumbopelvic stabilization in runners. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2016;27(1):319- 37.

10. Rønnestad BR, Mujika I. Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: a review. Scand J Med Sci Sports. 2014;24(4):603-12.

11. Sekendiz B, Cuğ M, Korkusuz F. Effects of Swiss-ball core strength training on strength, endurance, flexibility, and balance in sedentary women. J Strength Cond Res. 2010;24(11):3032-40.

12. Pickett TC, Lewis RJ, Cash TF. Men, muscles, and body image: comparisons of competitive bodybuilders, weight trainers, and athletically active controls. Br J Sports Med. 2005;39(4):217-22.

13. Olivardia R, Pope HG Jr, Borowiecki III JJ, et al. Biceps and body image: the relationship between muscularity and self-esteem, depression, and eating disorder symptoms. Psychol Men Masc. 2004;5(2):112-20.

14. Ambegaonkar JP, Caswell SV, Winchester JB, et al. Upper-body muscular endurance in female universitylevel modern dancers: a pilot study. J Dance Med Sci. 2012;16(1):3-7.

15. Kutlu M, Karadağ A. Futbolcularda baskın olan ve olmayan bacakların kuvvet, güç, sürat ve esnekliğinin yeni geliştirilmiş metotlarla belirlenmesi. Gazi BESBD. 2003;8(2):33-42.

16. Aydoğan Arslan S, Erbahçeci F. Bel ağrısında farklı fizyoterapi programlarının ağrı, endurans ve yaşam kalitesi üzerine etkinliği. Firat Med J. 2016;21(2):84- 90.

17. Chimera NJ, Knoeller S, Cooper R, et al. Prediction of functional movement screen™ performance from lower extremity range of motion and core tests. Int J Sports Phys Ther. 2017;12(2):173-81.

18. Secord PF, Jourard SM. The appraisal of body-cathexis: body-cathexis and the self. J Consult Psychol. 1953;17(5):343-47.

19. Hovardaoğlu S. Vücut algısı ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi (3P). 1993; 1(Testler Özel Eki):26-7.

20. Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton University Press: Princeton, NJ; 1965.

21. Çuhadaroğlu Çetin F. Gençlerde benlik saygısı ile ilgili bir araştırma. XXI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi; 1985; Mersin, Türkiye. Kongre Kitabı s. 107-8;1986.

22. Kale R. Yaşam Boyu Spor-Sağlık, Egzersiz, Terapi. Birinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, s. 15-7; 2002.

23. Tiggemann M, Williamson S. The effect of exercise on body satisfaction and self-esteem as a function of gender and age. Sex Roles. 2000;43(1-2):119-27.

24. Mollaoğulları H, Alptuğ EC. Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 31:135- 43;2013.

25. Aşçı FH. Fiziksel benlik algısının cinsiyete ve fiziksel aktivite düzeyine göre karşılaştırılması. Hacettepe J Sport Sci. 2004;15(1):39-48.

26. Haff GG, Triplett NT. Essentials of Strength Training and Conditioning. 4th ed. Human Kinetics Australia; 2015.

27. Burgess G, Grogan S, Burwitz L. Effects of a 6-week aerobic dance intervention on body image and physical self-perceptions in adolescent girls. Body Image. 2006;3(1):57-66.

28. Jankauskienė R, Kardelis K, Pajaujienė S. Muscle size satisfaction and predisposition for a health harmful practice in bodybuilders and recreational gymnasium users. Medicina (Kaunas). 2007; 43(4):338-46.

29. Campbell A, Hausenblas HA. Effects of exercise interventions on body image: a meta-analysis. J Health Psychol. 2009;14(6):780-93.

30. İçten B, Koruç Z, Kocaekşi Z. 6 haftalık egzersiz öncesi ve sonrası 12-15 yaş aralığındaki çocukların benlik saygısındaki değişim. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla; 2006.

31. Aşçı FH. Benlik Kavramı ve Spor. Spor Psikolojisi Kursu. P Bayar (Der). Ankara: Bağırgan Yayınevi; 1999.

32. Kamal AF, Blais C, Kelly P, et al. https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au %3a%22Ekstrand%2c+K.%22Self-esteem attributional components of athletes versus nonathletes. Int J Sport Psychol. 1995;26(2):189-95.

33. Pickett TC, Lewis RJ, Cash TF. Men, muscles and body image: comparisons of competitive bodybuilders, weight trainers, and athletically active controls. Br J Sports Med. 2005;39(4):217-22.

34. Yegül IB. Liseli erkek sporcular ile sporcu olmayan bireylerin benlik saygısı ve atletik yeterlik puanlarının karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 1999.

35. Çiçek G, İmamoğlu O, Yamaner F, et al. Kardiyo Bosu egzersizinin sedanter kadınlarda psikolojik etkileri. USEABD. 2017;3(3):69-75.

36. Yalman A. Sağlıklı genç olgularda yüksek yoğunluklu intervalli aerobik egzersiz eğitimi ile submaksimal sürekli aerobik egzersiz eğitiminin solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, stres düzeyi ve benlik saygısı üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi;2016.

37. Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B. Yüzücülerin depresyon, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2006;7/3):162-6.

Kaynak Göster

Spor Hekimliği Dergisi
  • ISSN: 1300-0551
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1966

342150

Sayıdaki Diğer Makaleler

Vücut Geliştirme Egzersiz Programı Uygulayan Bireylerde Beden Algısı ve Benlik Saygısı

Yıldız ERDOĞANOĞLU, Ünzile TUNÇ

COVİD-19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi

Esma ARSLAN, SABRİYE ERCAN

Analysis of Joint Range of Motion, Balance and Injury among Kitesurfers: a Cross-Sectional Study

Raziye DUT, Gürhan DÖNMEZ, Mehmet KAYMAKOĞLU, Mehmet Ali TALMAÇ, Anıl IŞIK, Bülent BAYRAKTAR

Effects of Acute Exhaustive Exercise on Oxidant and Antioxidant System Parameters in Rats with Streptozotocin Induced Diabetes Mellitus

Ahmet ŞAHİN, Osman Fuat SÖNMEZ, Murat MENGİ, Mehmet ALTAN, Muhammet Sait TOPRAK, Hakan EKMEKÇİ, Şensu DİNÇER, Gökhan METİN, Lütfi ÇAKAR

Normal ve İkili Eğitim Verilen Okullara Devam Eden 12-13 Yaş Grubundaki Çocukların Adım Sayılarının İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği

Pınar ÖZTÜRK EROL, Niyazi ENİSELER, Turan IŞIK, Ayda KARACA

İki Farklı Taşınabilir Elektro–Enzimatik Laktat Analiz Cihazının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Halil İbrahim KAYA, Cem ÇETİN, Duygu KUMBUL DOĞUÇ, Mustafa Onur SERBEST, Ali ERDOĞAN

Yüksek Şiddetli Egzersizin Bioelektrik İmpedans Yöntemi İle Ölçülen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

TAHİR HAZIR, Mehmet Gören KÖSE, FERHAT ESATBEYOĞLU, Yunuf Emre EKİNCİ, Ayşe KİN İŞLER

All-Arthroscopic Versus Mini-Open Rotator Cuff Repair: Isokinetic Muscle Strength, Shoulder Joint Position Sense and Functional Outcomes

Canan GÖNEN AYDIN, Mehmet OZBEY BUYUKKUSCU, Raşit ÖZCAFER, SABRİYE ERCAN, Muhammet MERT, DİLEK ÖZTAŞ

Genç Kadın Jimnastikçide İliopsoas Tendon Rüptürü Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu

Çiğdem BAYIR, İsmail KAYA, Ayşe LİVANELİOĞLU, BÜLENT ÜLKAR

A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players

Ş. Alpan CİNEMRE, EVRİM ÜNVER, Hande KONŞUK ÜNLÜ, Necip DEMİRCİ