The Effects of Mini Tennis Training on 8211 Aged Girls’ Coordination and Reaction Time

Objectives: The aim of the study is to investigate the effects of eight weeks mini tennis training on coordination skills and reaction time in 8-11-year-old girls. Materials and Methods: The participants of the study were 24 girls aged between 8-11 years. Then were divided into two groups as “experimental” and “control”. The experimental group underwent eight weeks of “Mini Tennis” training. The groups were subjected to the Wall Catch coordination test, and to the visual reaction test via a Newtest 1000 (Finland) device. Tests were applied twice as pre- and post-test. Results for Wall Catch coordination test and Newtest 1000 visual reaction test were compared statistically by Mann-Whitney U and Wilcoxon tests according to Shapiro-Wilks Normality Test’s results and the alpha level was set as 0.05 for statistical significance. Results: Groups’ pre-test and post-test results indicated that there was a significant difference (p=0.002) in favour of the experimental group for post-test, and there was no significant difference (p=0.248) for the control group in the Wall Catch coordination test. There were significant differences (p=0.002 and p=0.003 respectively) in the Newtest 1000 visual reaction test for both groups. In addition; when the two groups’ results were compared; in the pre-test, the difference between groups was not significant (p= 1.000) but in the post-test the difference was significant (p= 0.020) in favour of the experimental group for the Wall Catch coordination test. Conclusion: As a result, it can be claimed that two months of mini-tennis training was effective in improving reaction times and coordination skills of girls aged 8-11 years. Keywords: Mini tennis, coordination, reaction time ÖZ

8-11 Yaş Kız Çocuklarında Mini Tenis Eğitiminin Koordinasyon ve Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkileri

Amaç: Bu çalışmada, sekiz hafta boyunca uygulanan mini tenis eğitiminin, 8-11 yaş kız çocuklarının koordinasyon becerisi ve reaksiyon zamanı üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 8-11 yaş arasında 24 kız çocuğu dâhil edilerek, deney ve kontrol olmak üzere iki grup oluşturuldu ve deney grubuna sekiz hafta süre ile mini tenis eğitimi verildi. Gruplara ön-test ve son-test olmak üzere, Wall Catch koordinasyon testi ve Newtest 1000 aletiyle görsel reaksiyon testi uygulandı. Wall Catch koordinasyon ve Newtest 1000 görsel reaksiyon testlerinden elde edilen verilerin analizinde Shapiro-Wilks Normallik Testi sonuçlarına göre Mann-Whitney U ve Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanıldı ve yanılma düzeyi 0.05 olarak kabul edildi.Bulgular: Wall Catch koordinasyon testi için, deney grubunda çalışma öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldığında, ölçümler arasında son-test lehine anlamlı farklılık oluşurken (p=0.002), kontrol grubunda anlamlı bir fark oluşmadı (p=0.248). Çalışma öncesi ve sonrası Newtest reaksiyon testi ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında, her iki grup için istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (sırasıyla p=0.002 ve p=0.003). Ayrıca; Wall Catch koordinasyon testi için, ön-testte istatistiksel olarak gruplar arası anlamlı fark gözlenmezken (p= 1.000), son-testte gruplar arasında deney grubu lehine anlamlı fark saptandı (p= 0.020). Sonuç: Sonuç olarak; iki aylık mini tenis eğitiminin, 8-11 yaş aralığındaki kız çocuklarının reaksiyon süreleri ve koordinasyon becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Muratlı S. Çocuk ve Spor. 3. baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2014.

Çetin NH. Teknik Analizi ve Taktik Antrenmanı. İstanbul: Turna Yayınları; 2013.

Bompa OT. Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Çev. Tanju Bağırgan. Ankara: Spor Kitapevi; 2007.

Sevim Y. Antrenman Bilgisi. 6. baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006.

Koç H, Kaya M, Sarıtaş N, et al. Futbolcularda ve tenisçilerde bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerin karşılaştırılması. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2006;15(3):161-7.

Karagöz Ş. 8-10 yaş arası çocuklarda 12 haftalık tenis antrenmanlarının görsel ve işitsel reaksiyon zamanına etkisinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi; 2008.

Urartu Ü. Tenis Teknik Taktik Kondisyon. İstanbul: İnkılap Yayınları; 1996.

Kermen O. Tenis Teknik ve Taktikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2002.

Singer RN. Motor Learning and Human Performance. 3rd ed. New York: MacMillan Publishers; 1980.

Kirby RF. Kirby’s Guide to Fitness and Motor Performance Tests. Cape Girardeu, MO: BenQak Pub. Go; 1991.

Kamar A. Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2008.

Petrakis E. Relationship between figure-ground perception and viewing time in a ball-catching task. Percept Mot Skills. 1981;53:899-04.

Van Waelvelde H, De Weerdt W, De Cock P. et al. Assocation between visual perceptual deficits and motor deficits in children with developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol. 2004;46:661-6.

Benguigui N, Ripoll H. Effects of tenis practice on the coincidence timing accuracy of adults and children. Res Q Exerc Sport. 1998;69(3):217-23.

Ertem E, Gül M, Gül G. 10-12 yaş bayan tenisçilere uygulanan koordinasyon antrenmanlarının Dewitt-Dugan ve Wall Catch tenis testlerine etkisi. 6. Raket Sporları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı; 13-14 Aralık 2013; Kocaeli, Türkiye. s. 1-8.

Krombholz H. Physical performance in relation to age, sex, social class, and sport activities in kindergarten and elemantary school. Percept Mot Skills. 1997;84:1168-70.

Ando S, Kida N, Oda S. Central and peripheral visual reaction time of soccer players and non-athletes. Percept Mot Skills. 2001;92:786-94.

Montes-Mico R, Bueno I, Candel J, et al. Eye-hand and eye-foot visual reaction times of young soccer players. Optometry. 2000;71(12):775-80.

Mouelhi Guizani S, Bouzaouach I, Tenenbaum G, et al. Simple and choice reaction times under varying levels of physical load in high skilled fencers. J Sports Med Phys Fitness. 2006;46(2):344-51.

Çağlak Sarı S, İnan M. The examination of the effect of games and agility exercises on 10-11 year old children's processing speed and reaction times. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling. 2013;3(1):45-53.

Yıldırım İ, Karagöz Ş, Ocak Y. 8-10 yaş kız çocuklarında 12 haftalık tenis antrenmanlarının görsel ve işitsel reaksiyon zamanına etkisinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2011;5(3):257-65.

Kaynak Göster