Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Splint Tedavisine Ek Olarak Verilen Kinezyolojik Bantlama Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonel Durum ve El Kavrama Kuvvetine Etkisi

Amaç: Bu çalışmada karpal tünel sendromu (KTS) hastalarında kinezyolojik bantlama tedavisinin ağrı, fonksiyonel durum ve el kavrama kuvveti üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Fizik muayene ve elektrofizyolojik bulgularla hafif ve orta şiddette KTS tanısı konulmuş 18 yaş ve üzeri 80 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 16’sı (%20) erkek, 64’ü (%80) kadındı. Değerlendirmede vizüel analog skala (VAS), Boston KTS Anketi (BCTQ) ve hidrolik el dinamometresi (Jamar) kullanıldı. Hastalar splint (S) ve splint + kinezyolojik bantlama (SKB) tedavi grupları olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Sadece S grubundaki hastalara nötral pozisyonda ve volar destekli bir splint uygulandı. Hastalardan splintleri üç hafta boyunca özellikle geceleri sürekli ve gündüz mümkün olduğunca kullanmaları istendi. SKB grubuna ise splinte ek olarak kinezyolojik bantlama tedavisi uygulandı. Bantlama işlemi aynı kişi tarafından haftada iki kez üç hafta boyunca tekrarlandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması S grubu için 47.0±11.4, SKB grubu için 50.2±11.9 idi. Her iki grupta tedavi öncesiyle kıyaslandığında, tedavi sonrası 3. haftada VAS, BCTQ-semptom şiddet skalası (SSS), BCTQ-fonksiyonel kapasite skalası (FDS) ve el dinamometresi (kgf) ölçümlerinde istatistiksel anlamlı düzelme saptandı (p

Effect of Kinesiology Taping in addition to Splint Therapy on Pain, Functional Condition, and Hand Grip Strength in Patients with Carpal Tunnel Syndrome

Objective: This study aimed to evaluate the effects of added kinesiology taping treatment on pain, functional status, and hand grip strength in patients with carpal tunnel syndrome (CTS). Material and Methods: Eighty patients aged 18 years and over who were diagnosed with mild to moderate CTS by physical examination and electrophysiological findings were included in the study. Of these, 16 (20%) were males and 64 (80%) were females. Visual analogue scale (VAS), Boston KTS Questionnaire (BCTQ) and hydraulic hand dynamometer (Jamar) scores were used for the evaluation. The patients were randomly divided into two groups as splint (S) and Splint+Kinesiotape (SKT) treatment groups. Patients in the S group only received a volar-assisted splint in the neutral position. The patients were asked to wear the splints, especially during the night for three weeks. The SKT group was treated with kinesiology taping in addition to splinting. The taping process was repeated by the same person twice a week for three weeks. Results: The mean age of the patients was 47.0±11.4 for the S group and 50.2 ± 11.9 for the SKT group. In both groups, VAS, BCTQ-symptom severity scale (SSS), functional capacity scale (FDS), and hand dynamometer (kgf) measurements were statistically significant at three weeks post-treatment (p0.05). Conclusion: In the conservative treatment of CTS, splint therapy has been shown to have a positive effect on VAS, BCTQ-SSS, BCTQ-FDS, and hand muscle strength. The superiority of splint therapy with kinesio taping, over splint therapy alone could not be demonstrated in the short-term

Kaynakça

1. Karakoyun A, Çalık Y. Üst ekstremite tuzak nöropatileri. Ege Tıp Bil Derg. 2019;2(1):42-7.

2. Akarırmak Ü. Tuzak Nöropatileri. Beyazova M, Kutsal YG, Eds. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 2. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi; 2011, pp 2995-3014.

3. Ordahan B, Karahan AY. Efficacy of paraffin wax bath for carpal tunnel syndrome: a randomized comparative study. Int J Biometeorol. 2017;61(12):2175-81.

4. Karahan AY, Arslan S, Özen KE, et al. Türk toplumunda median ve ulnar sinirlerin ultrasonografik değerlendirilmesi ve antropometrik ölçümlerle ilişkisi. Ege Tıp Bil Derg. 2018;1(1):13-8.

5. Karahan AY, Arslan S, Ordahan B, et al. Superb microvascular imaging of the median nerve in carpal tunnel syndrome: an electrodiagnostic and ultrasonographic study. J Ultrasound Med. 2018;37(12):2855-61.

6. Zinnuroğlu M. Kinezyobantlama tarihçesi, kullanım alanları ve literatür bilgileri eşliğinde kas iskelet sistem problemlerinde etkinliği. Borman P, Zinnuroğlu M, Eds. Kas-iskelet Sistemi Sorunlarında Kinezyobantlama. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2017, pp. 1-12.

7. Güven Z. El ve el bileği ağrılarında kinezyobantlama. Borman P, Zinnuroğlu M, Eds. Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Kinezyobantlama. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2017, pp. 41-4.

8. Aktürk S, Büyükavcı R, Aslan Ö, et al. Comparison of splinting and Kinesio taping in the treatment of carpal tunnel syndrome: a prospective randomized study. Clin Rheumatol. 2018;37(9):2465-9.

9. Ritter PL, González VM, Laurent DD, et al. Measurement of pain using the visual numeric scale. J Rheumatol. 2006;33(3):574-80.

10. Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, et al. A selfadministered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 1993;75(11):1585-92.

11. Heybeli N, Kutluhan S, Demirci S, et al. Assessment of outcome of carpal tunnel syndrome: a comparison of electrophysiological findings and a self-administered Boston questionnaire. J Hand Surg Br. 2002;27(3):259-64.

12. Massy-Westropp NM, Gill TK, Taylor AW, et al. Hand grip strength: age and gender stratified normative data in a population-based study. BMC Res Notes. 2011;4:127.

13. Walker WC, Metzler M, Cifu DX, et al. Neutral wrist splinting in carpal tunnel syndrome: a comparison of night-only versus full-time wear instructions. Arch Phys Med Rehabil. 2000;81(4): 424-9.

14. Gravlee JR, Van Durme DJ. Braces and splints for musculoskeletal conditions. Am Fam Physician. 2007;75(3):342-8.

15. Çakırbay H. Periferik sinir lezyonları. Oğuz H, Çakırbay H, Yanık B, Eds. Tıbbi Rehabilitasyon. 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi: İstanbul; 2015, pp. 505-32.

16. Carlson H, Colbert A, Frydl J, et al. Current options for nonsurgical management of carpal tunnel syndrome. Int J Clin Rheumtol. 2010;5(1):129-42.

17. Akalin E, El Ö, Peker Ö, et al. Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises. Am J Phys Med Rehabil. 2002;81(2):108-13.

18. Gerritsen AA, de Vet HC, Scholten RJ, et al. Splinting vs surgery in the treatment of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. JAMA. 2002;288(10):1245-51.

19. McClure P. Evidence-based practice: an example related to the use of splinting in a patient with carpal tunnel syndrome. J Hand Ther. 2003;16(3):256-63.

20. Yağcı İ, Uçan H, Yılmaz L, et al. Karpal tünel sendromu tedavisinde splint, splint ile lokal steroid enjeksiyonu ve cerrahinin karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2006;52(2):55-60.

21. Gerritsen AA, Korthals-de Bos IB, Laboyrie PM, et al. Splinting for carpal tunnel syndrome: prognostic indicators of success. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74(9):1342-4.

22. Kruger VL, Kraft GH, Deitz JC, et al. Carpal tunnel syndrome: objective measures and splint use. Arch Phys Med Rehabil. 1991;72(7):517-20.

23. Dolhanty D. Effectiveness of splinting for carpal tunnel syndrome. Can J Occup Ther. 1986;53(5): 275-80.

24. Burke DT, Burke MM, Stewart GW, et al. Splinting for carpal tunnel syndrome: in search of the optimal angle. Am J Phys Med Rehabil. 1994;75(11):1241-4.

25. Manente G, Torrieri F, Di Blasio F, et al. An innovative hand brace for carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Muscle Nerve. 2001;24(8):1020-5.

26. Chesterton LS, Blagojevic-Bucknall M, Burton C, et al. The clinical and cost-effectiveness of corticosteroid injection versus night splints for carpal tunnel syndrome (INSTINCTS trial): an open-label, parallel group, randomised controlled trial. Lancet. 2018;392(10156):1423-33.

27. Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method. 2nd ed. Tokyo: Ken Ikai Co. Ltd.; 2003.

28. Çeliker R, Güven Z, Aydoğ T, et al. Kinezyolojik bantlama tekniği ve uygulama alanları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2011;57:225-35.

29. Chang HY, Chou KY, Lin JJ, et al. Immediate effect of forearm Kinesio taping on maximal grip strength and force sense in healthy collegiate athletes. Phys Ther Sport. 2010;11(4):122-7.

30. Öncü J, İlişer R, Yılmaz FK, et al. Karpal tünel sendromu tedavisinde kinezyo bantlama tekniğinin hastalık semptomları, el fonksiyonu ve kavrama gücüne etkisi: tek kör randomize kontrollü çalışma. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2014;60(Suppl. 1):543-51.

31. Geler Külcü D, Bursali C, Aktaş İ, et al. Kinesiotaping as an alternative treatment method for carpal tunnel syndrome. Turk J Med Sci. 2016;46(4):1042-9.

32. Yıldırım P, Dilek B, Şahin E, et al. Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and nerve gliding exercises in the treatment of carpal tunnel syndrome. Turk J Med Sci. 2018;48(5):925-32

Kaynak Göster

Spor Hekimliği Dergisi
  • ISSN: 1300-0551
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1966

347150

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sporcularda Kupa Uygulamalarına Bilimsel Bakış

SONER AKKURT

Effects of Functional Training on Performance in Professional Basketball Players

Serkan USGU, YAVUZ YAKUT, Savaş KUDAŞ

Investigation of Relationships and Differences between Daily Step Count, Aerobic Endurance, and Leg Strength in Older Adults

Gülşah ŞAHİN, Ali COŞKUN, Serap APAYDIN

Hamstring Yaralanmaları Sonrasında Spora Dönüş: Kriterlerin Önemi ve Klinik Pratikte Uygulanabilirliği

Aydın BALCI, BÜLENT ÜLKAR

Pilates ve Düşük Şiddetli Kardiyo Egzersizlerinin Kadınlarda İnsülin Direnci Üzerine Etkisi

Ömer MUMCU, Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN, Faruk YAMANER, Ferit Kerim KÜÇÜKLER

Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Splint Tedavisine Ek Olarak Verilen Kinezyolojik Bantlama Tedavisinin Ağrı, Fonksiyonel Durum ve El Kavrama Kuvvetine Etkisi

Nadide ŞEN, BANU ORDAHAN, Hatice UĞURLU

The Association of Collagen 1A1, 5A1 and 12A1 Gene Expression with General Joint Laxity in Athletes is Non-Significant

Şeri̇fe Şeyma TORĞUTALP, Naila BABAYEVA, Ömer ÖZKAN, Fatmanur Akdoğan KITTANA, ALPASLAN ALP, Feza KORKUSUZ

Adolesan Basketbolcularda Yaralanma Risk Faktörlerinin Araştırılması

Fatma ÜNVER, Ebru TEKİN, Veysel ULUDAĞ, Hande ŞENOL

Association of Sport and Exercise with Health Condition and Academic Performance: A Cross Sectional Study Among University Students in Bangladesh

Mohammad Shafiul HOSSEN, Palash KARMAKER, Abhijit DAS, Arifur RAHMAN, Malthas CHAKMA

Elit Koşucu ve Futbolcularda Aşil Tendonunun Viskoelastik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Serkan USGU, YAVUZ YAKUT, Murat Ali ÇINAR