Analysis of Three Decade Changes in Physical Fitness Characteristics of Turkish Children Aged Between 11 and 12

Amaç: Bu çalışma, 11-12 yaş Türk çocuklarının otuz yıllık dönem içinde; fiziksel özellikleri ve motor yetilerinde ortaya çıkan değişimleri incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya 11 yaş (n=187) ve 12 yaş (n=181) kızlarla, 11 yaş (n=435) ve 12 yaş (n=392) erkek çocuklar alındı. Veriler, 1983-1985 yılları arasında İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de; 1999-2003 yılları arasında İzmir'de ve son olarak 2013 yılında İstanbul'da yetenek taramasında gerçekleştirilen Eurofit testlerine ilişkin ölçümler aracılığı ile elde edildi. Üç döneme ait veriler karşılaştırılarak farklılaşmaya ve değişim oranlarına bakıldı. Verilerin istatistiksel analizi için MedCalc istatistik programı kullanılarak t-testi uygulandı. Bulgular: Araştırma verilerinin analizi sonucunda; vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksi (VKİ) değerlerinin ortalama %10 düzeyinde, deri altı yağ kalınlıklarının kızlarda %40115, erkeklerde %55-150 arasında yükseldiği; sıçrama ve güç yetenekleri ile el kavrama kuvvetlerinin %20-25 azaldığı saptandı ve bu değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p

11-12 Yaş Türk Çocuklarının Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerindeki Otuz Yıllık Değişimlerin İncelenmesi

Objectives: In order to examine the changes in physical characteristics and motor abilities of Turkish children aged 11 or 12 years old, data collected in three different periods (1983 to 1985, 1999 to 2003 and the year 2013) were compared in the present study. Material and Methods: Data for girls (age 11, n=187; age 12, n=181) and boys (age 11, n=435; age 12, n=392) were obtained from Eurofit tests applied between the years 1983 and 1985 in four different cities; between the years 1999 and 2003 in İzmir, and recently in 2013 in İstanbul. Differences concerning similar parameters for the three different periods were compared. The MedCalc statistical program was used for this purpose and t-tests were applied for data comparison. Results: Data analysis yielded mean increases of 10% for body weight and body mass index (BMI), 40-115% and 55-150% for local skinfold thicknesses in girls and boys, respectively (p

Kaynakça

ACSM. ACSM's% Guidelines% for% Exercise% Testing% and% Prescription. 5th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 2006.

European Parliament. Decision No. 291/2003/EC of the European Parliament and of the European Council of 6 February 2003 establishing the European Year of Education through Sport 2004. Official% Journal% of% the% European%Union. 18 Feb 2003;46:1N5.

Council of Europe. Handbook% for% the% Eurofit% Tests% of% Physical% Fitness. Committee for the Development of Sports, Committee of Experts on Sports Research. Rome: CONI; 1988. p. 9N12.

Malina RM, Bouchard C, BarNOr O. Growth,%Maturation% and% Physical% Activity. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2004.

CEC. WhiteIPaper on%Sport%Presented%by%the%Commission. Commission of the European Communities. Brussels: EURNLex. COM(2007). 11.07.2007, 391 final; p. 2N11.

Field AE, Barnoya J, Colditz GA. Epidemiology and health and economic consequences of obesity. In: Wadden TA, Stunkard AJ, Eds. Handbook%of%Obesity%Treatment. New York, NY: Guilford Press; 2002. p. 3N18. Obezitenin epidemiyolojisi, sağlık ve ekonomi üzerindeki etkileri. Obezite% Tedavi% El% Kitabı. Çevirmenler: Dursun AN, Kahramanoğlu M, Saçıkara A, Yılmaz AM. İstanbul: AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık; 2003. s. 3N18.

Tüzün M. Obezite: tanım, sıklık, tanı, sınıflandırma, tipleri, dereceleri ve komplikasyonları. In: Yılmaz C, Ed. Obezite. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.; 1995. s. 1N20.

CEC. Commission of the European Communities. WhiteI Paper on%a Strategy%for%Europe%on%Nutrition,%Overweight% and% Obesity% Related% Health% Issues. Brussels: EURNLex, COM(2007). 30.05.2007, 279 final; p. 1N12.

World Health Organization. Regional Office for Europe (WHO/Europe). http://www.euro.who.int/en/healthI topics/noncommunicableIdiseases/obesity/obesity (Erişim: 19.02.2008).

Scheid V, Prohl R. Sportbiologie.%Kursbuch%Sport%6.,%völlig% neu%bearbeitete%Auflage. Wiebelsheim: Limpert Verllag GmbH; 2007. p. 130N1.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü. 2005%Uluslararası%Spor% ve%Beden%Eğitimi%Yılı.%T.C. Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 2005/17 Sayılı Genelge; 2005.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Beden% Eğitimi% Dersi% (1.I8.% Sınıflar)%Öğretim%Programı%ve%Kılavuzu.%Ankara: İlköğretim Genel Müdürlüğü Devlet Kitapları Müdürlüğü. 2007.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Oyun%ve%Fiziki%Etkinlikler%Dersi% Öğretim%Programı%(1.I4.%Sınıflar). Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. 2012.

Kutlay E, Haslofça E, Haslofça F. 11N12 Yaş kız çocuklarında fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. In: C. Karagözoğlu, M. Çakıroğlu, Editörler. Abstract% Book% of% the% 10th% ICHPERISD% Europe% Congress% &% The%TSSA%8th%International%Sports%Science%Congress, 17N20 November 2004, Antalya, Turkey. İstanbul: TSBD; 2004.

Akgün N, Ergen E, Ertat A, İşlegen Ç, Çolakoğlu H, Emlek Y. Eurofit test results in the western part of Turkey.% Council%of%Europe. VIth%European%Research%Seminar:%The% Eurofit%Tests%of%Physical%Fitness, 26N30 Jun 1990. Izmir, Turkey. p. 69N115.

Gökbel H, Uzuncan H. Eurofit testleri ile 10N12 yaşlarındaki erkeklerin aerobik güç ve fiziksel uygunluklarının ölçülmesi. Spor%Hekimliği%Dergisi. 1992;27:59N67.

Kutlay E, Haslofça E, Haslofça F. 11N12 yaş erkek çocuklarında fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. In: Zergeroğlu AM, Ergen E, Editörler. IX.% Türk% Spor% Hekimliği% Kongresi Kongre% Kitabı. 24N26 Ekim 2003, Nevşehir. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti; 2003. s. 438.

Bayraktar I, Pekel HA, Yaman M, ve ark. Atletizmde% Türkiye%Norm%Değerleri. Ankara: Ata Ofset Matbaacılık; 2010. s. 61N83.

Güler D, Günay M, Tamer K, ve ark. 8N10 yaş grubu Türk çocukların sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk normları. Gazi%Üniversitesi%Kırşehir%Eğitim%Fakültesi%Dergisi. 2004; 5:157N64.

Erikoğlu G, Özkamçı H, Golmoghani N, ve ark. 7–12 Yaş çocuklarda cinsiyet ve yaş gruplarına göre Eurofit test bataryası ile performans parametrelerinin değerlenN dirilmesi. Gazi% Beden% Eğitimi% ve% Spor% Bilimleri% Dergisi. 2009;14(4):49N64.

Balcı ŞS, Pekel HA, Karakuş S, ve ark. 9N11 Yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin performansla ilgili fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi. Selçuk% Üniversitesi% Sosyal%Bilimler%Enstitüsü%Dergisi. 2008;20:103N8.

MarfellNJones MJ, Olds T, Stewart A, et al. International% Standards%for%Anthropometric%Assessment. Potchefstroom, South Africa; 2006.

WHO. Inequalities% in% young% People's% Health.% Health% Behaviour%in%SchoolIAged%Children%(HBSC),%International% Report% from% the% 2005/2006% Survey.% Health% Policy% for% Children% and% Adolescents.% No.% 5. HBSC International Coordinating Centre. Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2008.

WHO. Social%Determinants%of%Health%and%WellIBeing%among% Young%People.%Health%Behaviour%in%Schoolaged%Children% (HBSC)%Study:%International%Report%from%the%2009/2010% Survey.%Health%Policy%for%Children%and%Adolescents,%No.%6. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012.

Sur H, Kolotourou M, Dimitriou M, et al. Biochemical and behavioral indices related to BMI in schoolchildren in urban Turkey. Prev%Med.%2005;41:614N21.

Büyükgebiz B. Büyüme ve iştah bozuklukları, obezite. http://www.istahsizcocuk.com/buyume_dosyalar/obezite.htm (Erişim: 24.08.2008).

T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye% Obezite% (Şişmanlık)% ile% Mücadele% ve% Kontrol% Programı% (2010I2014).% Sağlık Bakanlığı Yayın No: 773. Ankara: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2010.

T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye%Sağlıklı%Beslenme%ve%Hareketli% Hayat% Programı% (2014I2017).% Sağlık Bakanlığı Yayını. Ankara: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2013.

T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye% Beslenme% ve% Sağlık% Araştırması%(TBSA).%Beslenme%Durumu%ve%Alışkanlıklarının% Değerlendirilmesi%Sonuç%Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No:931. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü; 2014.

Akbulut G, Özmen M, Besler T. Çağın hastalığı obezite. TÜBİTAK%Bilim%ve%Teknik%Dergisi. 2007;Suppl:2N15.

Köksal E, Küçükerdönmez Ö. Şişmanlığı saptamada güncel yaklaşımlar. In: Baysal A, Baş M, Editörler. Yetişkinlerde% Ağırlık% Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Ankara: Ekspres Baskı A.Ş.; 2008. s. 35N70.

Saygın E, Karacabey K, Saygın Ö. Çocuklarda fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk unsurlarının araştırılması. Uluslararası%İnsan%Bilimleri%Dergisi. 2011;8(2):921N35.

Norton K, Olds T. Anthropometrica. University of New South Wales Press Ltd; 1996. p. 51.

Gallahue DL, Ozmun JC, Goodway JD. Understanding% Motor% Development:% Infants,% Children,% Adolescents,% and% Adults. 7th ed. Boston MA: McGrawNHill; 2012. Motor% Gelişimi%Anlamak.%Bebekler,%Çocuklar,%Ergenler,%Yetişkinler. Sevimay Özer D, Aktop A, çeviri editörleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti; 2014. s. 290N303.

Runhaar J, Collard DC, Singh AS, et al. Motor fitness in Dutch youth: differences over a 26Nyear period (1980N 2006). J%Sci%Med%Sport. 2010;13(3):323N8.

Tremblay MS, Shields M, Laviolette M, et al. Fitness of Canadian children and youth: results from the 2007N2009 Canadian Health Measures Survey. Health% Reports. 2010;21:7N20.

Lefevre J, Claessens A, Beunen G, et al. Reference values and norms for Belgian primary. Council%of%Europe.%VIth% European%Research%Seminar:%The%Eurofit%Tests%of%Physical% Fitness. 26N30 June 1990, İzmir, Turkey. p. 125N56.

Prat JA. Standardisation et barèmes basés sur un échantillon de la population Catalane (Espagne). Council% of%Europe.%VIth%European%Research%Seminar:%The%Eurofit% Tests%of%Physical%Fitness. 26N30 June 1990, İzmir, Turkey. p. 157N92.

van Mechelen W, Lier WHV, Hlobil H, et al. The construction of Eurofit reference scales in the Netherlands schoolchildren. Council% of% Europe.% VIth% European%Research%Seminar:%The%Eurofit%Tests%of%Physical% Fitness. 26N30 June 1990, İzmir, Turkey. p. 193N232.

Kaynak Göster