Rumi from the Viewpoint of Spiritual Psychology and Counseling

Bu çalışmada Mevlana'nın hayatı, eserleri ve düşünce ve maneviyat alanlarındaki katkıları, gerek genel anlamda psikolojik danışmanlık; gerekse manevi yönelimli psikolojik danışmanlık süreçleri açısından dikkate değer bulunabilecek temalar altında sunulmaya çalışılmaktadır. Yaşam öyküsü Mevlana'nın kişisel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlayacak şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Mevlana'nın insan doğasına bakışı, tasavvuf anlayışı, aşk, birlik içinde yok olma, zühd ve ölüm kavramına ilişkin yaklaşımları sunulmaktadır. Ayrıca Mevlana'nın kendi psikolojik dönüşümüne ilişkin Arasteh tarafından yapılmış olan bir biyografik çözümlemeye yer verilmiştir. Mevlana metinlerinin manevi danışmanlık ve genel anlamda danışma ve psikoterapi süreçlerinde bir kaynak olarak ele alınmasının imkânı tartışılmaktadır

Manevi Psikoloji ve Danışma Perspektifinden Mevlana

Rumi was a renowned Sufi, spiritual teacher, and poet who has attracted both scholarly and non-scholarly attention all over the world. This paper aims to present Rumi’s life and his works and contributions in the fields of thought and spirituality within themes of potential importance for both general and spiritually oriented counseling by providing some biographical details to further the understanding of his personal development as well as his approaches and contributions regarding human nature, Sufism, asceticism, love, “nothingness” within unity, and death. A biographical analysis of Rumi’s own psychological transformation by Arasteh has also been presented. This paper also discusses the possibility of benefitting from Rumi texts as a resource for both spiritually oriented counseling and counseling in general, especially in the form of bibliotherapy, and attempts to outline the prospects and challenges of benefitting from Rumi and Sufi resources in general for psychotherapy and counseling

Kaynakça

Arabacı, F. (2009). Mevlânâ’nın insana bakışı [Mevlana’s view of human being] (Master’s thesis, Sakarya University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Arasteh, A. R. (2000). Aşkta ve yaratıcılıkta yeniden doğuş [Rumi the Persian: Rebirth in creativity and love] (Trans. B. Demirkol & İ. Özdemir). İstanbul, Turkey: Kitabiyat.

Atalay, M. (2008). Hüdâvendigâr’ı anlamak: Mevlânâ’nın mirasını anlamanın bir yöntemi [Understanding Hudavendigar: A method of understanding the legacy of Mawlana]. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, 163–200.

Can, Ş. (2000). Divan-ı Kebir - seçmeler (Vol. 3) [An anthology of Divan]. İstanbul, Turkey: Ötüken Neşriyat.

Can, Ş. (2011). Mevlana: Hayatı, şahsiyeti, fikirleri [Rumi: Life, personality and ideas] (9th ed.). İstanbul, Turkey: Ötüken Neşriyat.

Ceyhan, S. (2014). Zühd [Zuhd]. In TDV Encyclopedia of Islam (Vol. 44, pp. 530–533). Ankara, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Chittick, W. (2003). Tasavvuf [Sufism] (Trans. T. Koç). İstanbul, Turkey: İz Yayınları. de Vitray-Meyerovitch, E. (2012). Hz. Mevlana ve İslam tasavvufu [Rumi and Sufism] (Trans. M. Aydın). Konya, Turkey: İl Kültür ve Turizm Yayınları. SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING 24

Demirli, E. (2013). İbnü’l Arabi metafiziği [Metaphysics of Ibn Arabi]. İstanbul, Turkey: Sufi Kitap.

Durmuş, İ. (2001). Kalb [Qalb]. In TDV Encyclopedia of Islam (Vol. 24, pp. 229–232). Ankara, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Gölpınarlı, A. (2012). Mevlana [Mevlana]. İstanbul, Turkey: Kapı Yayınları.

Karakoç, S. (1996). Mevlana [Mevlana]. İstanbul, Turkey: Diriliş Yayınları.

Konuk, A. A. (2010). Mesnevi-i Şerif şerhi [Commentary on the glorious Masnavi] (Vol 1.). İstanbul, Turkey: Kitabevi.

Küçük, O. N. (2007a). Mevlana’da benliğin dönüşümü: Süluk [Suluk: Transformation of the self in Mevlana] (Doctoral dissertation, Ankara University, Turkey). Retrieved from https:// tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Küçük, O. N. (2007b). Mevlânâ’nın insana bakışı [Mevlana’s view of human being]. Din ve Toplum, 212, 1–11.

Kurnaz, C. (1996). Gönül [Gönül]. In TDV Encyclopedia of Islam (Vol. 14, pp. 150–152). Ankara, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Lewis, F. D. (2008). Mevlana: Geçmiş ve şimdi, doğu ve batı (Trans. G. Çağalı Güven & H. Koyukan) [Rumi - Past and Present, East and West]. İstanbul, Turkey: Kabalcı Yayınevi.

Nasr, S. H. (2008). Sufi geleneği ve Rumi [Rumi and the Sufi tradition] (Trans. H. İ. Gök). In A. Karaismailoğlu (Ed.), Mevlana araştırmaları 2 [Mawlana Studies] (pp. 211–226). Ankara, Turkey: Akçağ Yayınları.

Öner, U. (2007). Biblioterapi [Bibliotherapy]. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat ve Bilim Dergisi, 7, 133-150.

Öngören, R. (2004). Mevlana Celaleddin-i Rumi. In TDV Encyclopedia of Islam (Vol. 29, pp. 441–448). Ankara, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Peseschkian, N. (1982). Oriental stories as tools in psychotherapy: The merchant and the parrot. New York, NY: Springer Verlag.

Peseschkian, N. (1986). Psychotherapy of everyday life: Training in partnership and self-help. Berlin, Germeny: Springer-Verlag.

Rumi, M. J. (1988). Mesnevi (Vol. I-VI) (Trans. V. İzbudak & A. Gölpınarlı) [E-reader Version]. Ankara, Turkey: MEB Yayınları. Retrieved from: https://www.smashwords.com/ books [Original work published 1273]

Rumi, M. J. (2001). Fihi Ma Fih (Trans. A. Gölpınarlı) [Discourses]. İstanbul, Turkey: İnkılap. [Original work publication date unknown]

Sayar, K. (2014). Sufi psikolojisi: Bilgeliğin ruhu, ruhun bilgeliği (9th ed.) [Sufi psychology: The spirit of wisdom, the wisdom of the spirit]. İstanbul, Turkey: Timaş Yayınları.

Schimmel, A. (1980). The triumphal sun: A study of the works of Jalaloddin Rumi. London, UK: East-West Publications.

Schimmel, A. (2001). İslamın mistik boyutlari (Trans. E. Kocabıyık) [Mystical dimensions of Islam]. İstanbul, Turkey: Kabalcı Yayınları.

Schimmel, A. (2003). Ben rüzgarım sen ateş: Mevlana Celaleddin Rumi (Trans. S. Özkan) [I am wind you are fire: The life and work of Rumi]. İstanbul, Turkey: Ötüken Neşriyat.

Smith, N. M., Floyd, M. R., Jamison, C., & Scogin, F. (1997). Three-year follow-up of bibliotherapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(2), 324–327.

Sperry, L. & Shafranske, E. P. (2007). Approaches to spiritually oriented psychotherapy: A comparative analysis. In L. Sperry & E. P. Shafranske (Eds.), Spiritually oriented psychotherapy (pp. 333–350). Washington, DC: American Psychological Association. Kaya / Rumi from the Viewpoint of Spiritual Psychology and Counseling 25

Subaşı, M. İ. (2007). Batı’daki Mevlana [Mevlana in the West]. İstanbul, Turkey: Nesil Yayınları.

Tan, Y. (2012). Mevlânâ düşüncesinde Tanrı-insan ilişkisi [God-human relationship in Mawlana’s thought] (Master’s thesis, Süleyman Demirel University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Uludağ, S. (2006). Nefis [Nafs]. In TDV İslâm Ansiklopedisi (Vol. 32, pp. 526–529). Ankara, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Yakıt, İ. (1996). Mevlânâ’da akıl ve aklın kritiği [Mind and its critique in Mevlana]. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 1–20.

Yavuz, Y. Ş. (2008). Ruh [Spirit]. In TDV Encyclopedia of Islam (Vol. 35, pp. 187–192). Ankara, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Yüksel, A. Ş. (2011). Psikoterapötik bir teknik olarak hikaye ile tedavi: Mevlana’nın Mesnevi’si örneği [Therapy with stories as a psychotherapeutic method: Rumi’s Mathnawi as an instance]. (Master’s thesis, Istanbul University, Turkey). Retrieved from: https://tez. yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Kaynak Göster