Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of our Clinical Results

Objective: To evaluate our cases diagnosed with inverted nasal papilloma (INP) and to contribute to the literature on the future surgical and clinical approaches in the light of the results obtained. Methods: In this study, 80 patients who underwent surgical treatment between 2010–2018 in our clinic were evaluated retrospectively. The patients were analysed according to demographic data, complaints, primary region, clinical stage, computed tomography (CT) scores, surgical methods, malign transformation and recurrence. Results: Of the patients, 65 (81.25%) were male, and 15 (18.75%) were female. The mean age was 53±12 years. The most common complaint was unilateral nasal obstruction (96.2%). The most common primary site of INP was the lateral nasal wall (52.5%). Bone erosion was observed in 11 patients (13.7%). Of the 74 (92.5%) patients who underwent endoscopic sinus surgery (ESS), 23 (28.8%) of them underwent lateral rhinotomy to complete the tumor excision. 9 (11.3%) patients underwent revision surgery due to recurrence. In 4 (5%) of the cases, nonkeratinized squamous cell carcinoma was observed. Conclusion: INPs have been investigated for both their diagnosis and treatment earlier with the introduction of endoscopy into the routine nasal examination. We think that close follow-up of cases is very important, especially because of the high rate of recurrence of these tumors and the transformation to malignancy.

İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Geriye Dönük Analizi

Amaç: Kliniğimizde inverted nazal papilloma (İNP) tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçlar ışığında sonraki cerrahi ve klinik yaklaşımlar konusunda literatüre katkıda bulunmaktır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2010–2018 arasında İNP tanısı alarak cerrahi tedavi uygulanan 80 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar demografik verileri, başvuru şikayeti, kaynaklandığı primer bölge, klinik evresi, bilgisayarlı tomografi (BT) skorları, uygulanan cerrahi yöntemler, malign transformasyon ve rekürrens açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 65’i (%81.25) erkek, 15’i (%18.75) kadındı. Ortalama yaş 53±12 iken en genç hasta 20 en yaşlı hasta 79 yaşındaydı. En sık görülen şikayet tek taraflı burun tıkanıklığı (%96.2) idi. İkinci sırada başağrısı (%41) izlendi. İNP’nin görüldüğü en sık primer bölge lateral nazal duvar (%52.5) iken sırasıyla orta meatus (%32.5) ve ethmoid sinüs (%6.25) de izlendi. Olgularımızın 11 (%13.7) kadarında BT’de kemik erozyonu izlendi. Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) ile başladığımız 74 (%92.5) olgumuzun 23’üne (%28.8) tümör eksizyonunu tamamlamak için lateral rinotomi ile açık teknik uygulandı. Rekürrens nedeniyle dokuz (%11.3) olgumuza revizyon cerrahi uygulandı. Olguların dördünde (%5) nonkeratinize skuamöz hücreli karsinom izlendi. Sonuç: İnverted nazal papillomalar endoskopinin rutin nazal muayeneye girmesiyle hem tanınmalarını hem de tedavilerini daha erken hale getirmiştir. Önceleri uyguladığımız klasik açık cerrahi müdahaleler yerini fonksiyonel ESC’ye bırakmıştır. Özellikle bu tür tümörlerin yüksek oranda rekürrensi ve maligniteye transformasyon göstermesi sebebiyle olguların yakın takibinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kaynakça

1. WHO Classification of Tumours. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D, editors. Pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon: IARC Press; 2005. p. 28–32.

2. Hyams VJ. Papillomas of the nasal cavity and paranasal sinuses. A clinicopathological study of 315 cases. Ann Otol Rhinol Laryngol 1971;80:192–206.

3. Buchwald C, Franzmann MB, Tos M. Sinonasal papillomas: a report of 82 cases in Copenhagen County, including a longitudinal epidemiological and clinical study. Laryngoscope 1995;105:72–9.

4. Zhao L, Li CW, Jin P, Ng CL, Lin ZB, Li YY, et al. Histopathological features of sinonasal inverted papillomas in Chinese patients. Laryngoscope 2016;126:E141–7.

5. Buchwald C, Lindeberg H, Pedersen BL, Franzmann MB. Human papilloma virus and P53 expression in carcinomas associated with sinonasal papillomas: a Danish epidemiological study 1980-1998. Laryngoscope 2001;111:1104–10.

6. Mortuaire G, Arzul E, Darras JA, Chevalier D. Surgical management of sinonasal inverted papillomas through endoscopic approach. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007;264:1419–24.

7. Gravello W, Gaini RM. Incidence of inverted papillomas in recurrent nasal polyposis. Laryngoscope 2006;116:221–3.

8. Lund VJ, Stammberger H, Nicolai P, Castelnuovo P, Beal T, Beham A, et al. European position paper on endoscopic management of tumours of the nose, paranasal sinuses and skull base. Rhinol Suppl 2010;22:1–143.

9. Mirza S, Bradley PJ, Acharya A, Stacey M, Jones NS. Sinonasal inverted papillomas: recurrence, and synchronous and metachronous malignancy. J Laryngol Otol 2007;121:857–64.

10. Krause JH. Development of a staging system for inverted papilloma. Laryngoscope 2000;110:965–8.

11. Sukenik MA, Casiano R. Endoscopic medial maxillectomy for inverted papillomas of the paranasal sinuses: value of the intraoperative endoscopic examination. Laryngoscope 2000;110:39–42.

12. Lawson W, Patel ZM. The evolution of management for inverted papilloma: An analysis of 200 cases. Otolaryngol Head Neck Surg 2009;140:330–5.

13. Çomoğlu Ş, Öztürk E, Enver N, Öztürk İE, Çelik M, Polat B, et al. Inverted Papilloma: A Comprehensive Clinic Analysis. J Ist Faculty Med 2016;79:157–62.

14. Díaz Molina JP, Llorente Pendas JL, Rodrigo Tapia JP, Alvarez Marcos C, Obeso Agüera S, Suárez Nieto C. Inverted sinonasal papillomas. Review of 61 cases. Acta Otorrinolaringol Esp 2009;60:402–8.

15. McCary WS, Gross CW, Reibel JF, Cantrell RW. Preliminary report: endoscopic versus external surgery in the management of inverting papilloma. Laryngoscope 1994;104:415–9.

16. Reh DD, Lane AP. The role of endoscopic sinus surgery in the management of sinonasal inverted papilloma. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2009;17:6–10.

17. Chawla A, Shenoy J, Chokkappan K, Chung R. Imaging Features of Sinonasal Inverted Papilloma: A Pictorial Review. Curr Probl Diagn Radiol 2016;45:347–53.

18. Head CS, Sercarz JA, Luu Q, Collins J, Blackwell KE. Radiographic assessment of inverted papilloma. Acta Otolaryngol 2007;127:515–20.

19. Lawson W, LeBenger J, Peter J, Bernard MB, Hugh F, Biller MD, et al. Inverted papillomas: an analysis of 87 cases. Laryngoscope 1989;99:117–24.

20. Krause JH. Endoscopic treatment of inverted papilloma: safety and efficacy. Am J Otolaryngol 2001;22:87–99.

21. Lian F, Juan H. Different endoscopic strategies in the management of recurrent sinonasal inverted papilloma. J Craniofac Surg 2012;23:e44–8.

22. Gras-Cabrerizo JR, Montserrat-Gili JR, Massegur-Solench H, LeónVintró X, De Juan J, Fabra-Llopis JM. Management of sinonasal inverted papillomas and comparison of classification staging systems. Am J Rhinol Allergy 2010;24:66–9.

Kaynak Göster

Southern Clinics of Istanbul Eurasia
  • ISSN: 2587-0998
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2017

647117