TÜRKİYE'DE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Edebiyat sosyolojisi, edebiyat ile toplumsal alan (toplumsal olgular/olaylar) arasındaki ilişkileri inceleyerek, edebiyat-toplum ilişkisinin değişik yönlerini, yansımalarını ortaya koymaya çalışmaktadır.Bir bilimsel disiplin olarak ilkin Avrupa'da 19. yüzyılda şekillenmeye başlamıştır. Türkiye'de ise 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlık göstermiştir. Türkiye'de üç grup edebiyat sosyolojisinin gelişimine katkıda bulunmuştur; sosyologlar, sosyal bilimciler ve eleştirmenler ile edebiyatçılar

A REVIEW ON THE SOCIOLOGY OFLITERATURE IN TURKEY

Sociology of literature is concerned with he relationship between literature and social phenomena and tries to reveal the diverging aspects and reflections of the literature-society relationship. As a discipline it has initially been shaped in the nineteenth century in Europe. Yet in Turkey, it has spread only after the second half of the 20th century. In Turkey, three different groups have contributed to the development of sociology of literature; sociologists, social scientists and the critics and litterateurs

Kaynakça

Coşkun, Sezai (2004), "Türkiye'deki Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları Üzerine Tespit, Tahlil ve Teklif", Edebiyat Sosyolojisi, Editör: Köksal Alver, Ankara, Hece Yayınları.

Diltey, Wilhelm (1999), Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Çev. Doğan Özlem, İstanbul, Paradigma Yayınları.

Eagleton, Terry (1988), "Two Approaches in the Sociology of Literature", Critical Inquiry, 14:3, Spring.

Erdoğan, Türkan (2012), "Türkiye'de Edebiyat Sosyolojisinin Gelişimi Üzerine Düşünceler", Edebiyat Sosyolojisi, Editör: Köksal Alver, Ankara, Hece Yayınları.

Escarpit, Robert (1992), Edebiyat Sosyolojisi, Çev. Hüseyin Portakal, İstanbul, İletişim Yayınları.

Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri (1950), Bayburtlu Zihni -Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi-, İstanbul, Ülkü Basımevi.

Goldmann, Lucien (1975), Towards A Sociology of the Novel, London, Tavistock Publications.

Gökalp, Ziya (1980), "Roman", Makaleler IX, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.

Kayalı, Kurtuluş (2004), "Türkiye'de Edebiyat Sosyolojisinin Önündeki Önemli Açmazlar Üzerine Bazı Düşünceler", Edebiyat Sosyolojisi, Editör: Köksal Alver, Ankara, Hece Yayınları.

Kösemihal, Nurettin Şazi (1967), "Yurdumuzda Edebiyat Sosyolojisiyle İlgili Araştırmalar", Sosyoloji Dergisi, Sayı 21-22.

Kösemihal, Nurettin Şazi (1967), "Edebiyat Sosyolojisine Giriş", Sosyoloji Dergisi, Sayı 20.

Leenhardt, Jacques (1967), "The sociology of literature: some stages in its history", International Social Science Journal, Vol. 19, No. 4. Rogers, Marry F. (1991), Novels, Novelistsand Readers, Albany, StateUniversity of New York Press.

Sayın, Zeynep (1998), "The Pure Traveler: Metin Olarak Kültür ve Edebiyat", Defter, Sayı 32, Kış.

Swingewood, Alan, 1971a, "Sociology and literature", TheSociology of Literature, Diana Laurenson-Alan Swingewood, London, MacGibbon&Kee.

Ülgener, Sabri F. (1981), İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, İstanbul, Der Yayınları.

Ülken, Hilmi Ziya (2004), "Roman", Baykan Sezer'e Armağan, Haz. Ertan Eğribel Ufuk Özcan, İstanbul, Kızılelma Yayıncılık. Tural, Sadık (1993), Edebiyat Bilimine Katkılar, Ankara, Ecdad Yayınları.

Wellek, R.&Warren, A. (1993), Theory of Literature, London, Penguin Books.

Kaynak Göster