CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK MODERNLEŞMESİ

Modern Türkiye, bütüncül bir tasarım olarak Atatürk Devrimleri ile hayata geçirilmiştir. Türk modernleşmesinin hala güncel politikada tartışılıyor olması ise o güne ilişkin problemlerin aşılamadığını göstermektedir. Bu nedenle yapılan analizler çoğunlukla, belki de kaçınılmaz olarak, politik duruştan ya da konumdan etkilenmektedir. Her ülkenin modernleşme süreci ancak kendi koşulları içinde çağdaşı olan diğer ülkelerdeki yaşanan süreçler ile birlikte anlaşılabilir. Bu çalışmada daha kapsamlı araştırmalara çerçeve oluşturmak amacıyla Türk modernleşme süreci analitik olarak değerlendirilmeye ve temel özellikleri diğer ülkelerin modernleşme süreçleriyle karşılaştırmalı olarak ortaya konmaya ve böylelikle araştırılmaya değer sorular belirlenmeye çalışılmıştır

TURKISH MODERNISATION BEFORE REPUBLIC

Modern Turkey was established within the framework of a holistic design on the basis of Atatürk's reforms. However, the presently ongoing debates still on the nature of Turkish modernization indicate that the obstacles of those days have not yet been solved. It seems that a variety of conducted analyses and evaluations, perhaps inevitably, are under the influence of individual political and ideological stances and positions. The modernization process of each country can only be understood in terms of its own conditions and in comparison with its contemporaries. In order to establish a framework for more comprehensive future studies, this paper attempts to provide an analytic evaluation of the Turkish modernization process by explaining and comparing its fundamental features to shed light on many other potential issues worth investigating

Kaynakça

Ahmad. F. (1988), "War and Society Under The Young Turks. 1908-1918", Review, Xl/2, pp:265-286.

Ahmad. F. (1980), "Vanguard of a Nascent Bourgeoisie: The Social and Economic Policy of the Young Turks 1908-1918"; Ed. O. Okyar ve H. İnalcık, Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi 1071-1920, Ankara, s. 329-350.

AKBANK (1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, İstanbul,

Akbank Kültür Yayınları, Akyüz, Y. (2012), Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S., 2012, Gözden geçirilmiş 22 baskı, Ankara: Pegam Akademi, http://www.pegem.net/dosyalar/ dokuman/14032012151252Turk%20Egitim%20Tarihi%2022.%20Baski.pdf

Alangu, T. (1968), Ömer Seyfettin Ülkücü bir Yazarın Romanı, İstanbul, May. yay.

Anderson, B. (1995), Hayali Cemaatler; Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev. İskender Savaşır, 2. Baskı, İstanbul, Metis Yayınları.

Baransel, A. (1974), "Toplumsal ve Kültürel Değişme Olarak Modernleşme", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C.3. S. 2, s.75-90.

Barkan, Ö. L. (1973), "Feodal Düzen ve Osmanlı Tımarı", Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar, 8-10 Haziran, Hz. O. Okyar ve Ü. Nalbantoğlu, Ankara.

Barkan, Ö. L. (Hazırlayan: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer) (2000), Osmanlı Devletinin Sosyal Ve Ekonomik tarihi: Osmanlı Devlet Arşivleri Üzerinde Tetkikler-Makaleler, İstanbul, İ.Ü. Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Araştırmaları Merkezi Yayını, 3.

Barkey, K. (1999), Eşkiyalar ve Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çev. Zeynep Altok, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Barry, N. P. (2004), Modern Siyaset Teorisi, Ankara, Liberte Yayıncılık.

Baumann, G. (2006), Çokkültürlülük Bilmecesi: Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek, Çev. Işıl Demirakın, Dost Kitabevi, Ankara.

Beneton, P. (1991), Muhafazakarlık, Çev. C. Akalın, İstanbul, İletişim Yayınları.

Berger, P. L. ve Luckmann, T. (1967, 2008), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Garden City, Doubleday.

Berger, P. L. ve Luckmann, T. (2008), Gerçekliğin Sosyal İnşası, Çev. V. S. Öğütle, İstanbul, Paradigma Yayınları.

Berger, P., Berger. B ve H. Kellner (1985), Modernleşme ve Bilinç, Çev. Cevdet Cerit, İstanbul, Pınar Yay.

Beriş, H. E. (2008), "Moderniteden Postmoderniteye", Siyaset, 8. Baskı, (Editör: Mümtaz'er Türköne), Ankara, Lotus Yayınevi.

Berkes, N. (2002), Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul, YKY Yay.

Bora, T. (2003), Türk Sağının Üç Hali. İstanbul, İletişim Yayınları.

Boratav, K. (1988), Türkiye İktisat Tarihi (1906-1985), İstanbul, Gerçek Yayınevi.

Bostan, İ. (1992), Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Âmire, Ankara, TTK Yayınları.

Cin, Halil ve G. Akyılmaz (2000), Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak Feodalite ve Osmanlı Düzeni, 2. Basım, Mersin.

Clark, E. (1974), "Osmanlı Sanayi Devrimi", Çev. Yavuz Cezar, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 82-83-84, s. 16-24.

Coşkun, A. (1994), "Geleneğin ve Geleceğin Kavşağında Modern ve Dindar İnsan Karşı Karşıya", Bilgi ve Hikmet, Sayı: 6, Bahar.

Çavdar, T. (2004), Türkiye'nin Demokrasi Tarihi, C. I, İstanbul. s.324-337.

Çetin, H. (2008), "İktidar ve Meşruiyet", Siyaset, 8. Baskı, (Editör: Mümtaz'er Türköne), Ankara, Lotus Yayınevi.

Demirel, M. (2002), "Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri", Türkler, XV, Ankara, s.44-60.

Doğan, İ. (2001), Osmanlı Ailesi, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları.

Dural, A. B. (2004), "Muhafazakârlığın Tarihsel Gelişimi ve Muhafazakâr Söylem". Muhafazakar Düşünce 1, Ankara, Kadim Yayıncılık, s. 121-133.

Eisenstdat, S. N. (1966), Modernization: Prostest and Change; Prentice Hail, Inc., N.J.

Eldem, V. (1970), Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetik, Ankara, İş Bankası Yayını.

Emecen, F. (1999), Osmanlılarda Yerleşik Hayat Şehirliler ve Köylüler, Osmanlı, C. IV, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları.

Ergenç, Ö. (1984), "Osmanlı Şehirlerindeki Mahalle'nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine", Osmanlı Araştırmaları, IV, s. 69-78. Ergin, O. (1940), Türkiye Maârif Tarihi II, İstanbul.

Faik (l934), 'Türkiye'de Ziraat Makinacılığının Tarihçesi,' Ziraat Gazetesi. 5/8, Ağustos, s.235-241.

Faroqhi, S. (2005), Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Çev. Elif Kılıç, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları.

Findley, C. V. (1989), Ottoman Civil Officialdom:A Social History, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gelliner, E. (1992,2008), Uluslar ve Ulusçuluk, 2. Baskı, Çev. Büşra Ersanlı Behar ve Günay Göksu Özdoğan, Hil Yayınları.

Gentizon, P. (1983), Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Çev. Fethi Ülkü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1983,

Georgeon, F. (1987), Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yusuf Akçura (1876-1935), Çev: Alev Er, Ankara, Yurt Yayını.

Giddens, A. (2000), Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, ALFA.

Giz, A. (1968), "Tanzimat'ın Sanayiimiz Üzerindeki Yıkıcı Etkileri", İstanbul Sanayi Odası Dergisi 3, s.15-17.

Giz, A. (1969), "Osmanlı Devleti'nde Harp Sanayii", İstanbul Sanayi Odası Dergisi, , s. 20-22.

Gökalp, Z. (1981), "Millet nedir?", Makaleler VIII., Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.151-165.

Gökberk, M. (1999), Değişen Dünya Değişen Dil, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Göyünç, N.(1999),"Osmanlı Devletinde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar)", içinde Yeni Türkiye Osmanlı Özel Sayısı C. 6 (Teşkilat), Ed. Güler Eren, Ankara, Yeni Türkiye Yayını, s.77-88.

Hervieu-Léger, D. (2000), Religion as a Chain of Memory. (Transl. from La religion Pour Mémoire by Simon Lee.), New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press.

Hobsbawm, E. (2005), İmparatorluk Çağı 1875-1914, Çev. Vedat Aslan, 3. Baskı, Ankara, Dost Kitabevi. İhsanoğlu, E. (1993), "Dârülfünun", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, VIII, İstanbul.

İnalcık, H. (1972), "Osmanlı Devrinde Türk Ordusu", Türk Kültürü Dergisi, Ankara, S. 118.

İnalcık, H. (1972), "The Ottoman Decline and Its Effect Upon The Reaya", Aspect of The Balkans: Continuity and Change, (Eds: H. Birnbaum ve S. Vryonis, Jr.), The Hague., pp. 338-354.

İnalcık, H. (1993), "Osmanlı Hukukuna Giriş Örfî-Sultanî Hukuk ve Fatih'in Kanunları", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt. XIII/2, 1958, s. 102-126.

İnalcık, H. (2000), Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Çev. Halil Berktay, İstanbul, Eren Yayıncılık, Cilt. 2.

İnalcık, H. (2009), "Çiftliklerin Doğuşu, Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar", Osmanlı'da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, Ed. Çağlar Keyder ve Faruk Tabak, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

İnalcık, H. (2009), Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları.

Inlekes, A. (1966), The Modernization of Man, in Mayron Weiner (ed) Modernization, NY, Basic Books.

İnsel, A. (2000-1), "Kimlikler ve Devletin Hukuku", Doğu Batı, 4, Sayı. 13, s. 59-64.

Issawi, C. (1982), "The Transformation of the Economic Position of the Millets in the th Century", Bemard Lewis-Benjamm Braude (Ed.), Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York, Holmes and Meier. pp. 261-286.

Karakaş, M. (2006), "Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği", Doğu Batı, Yıl. 9, Sayı. 38, Ağustos, Eylül, Ekim, s. 57-77. Karal, E. Z. (1976),Osmanlı Tarihi, C. VI, Ankara, TTK Yayınları.

Karpat, K. H. (2009), Osmanlı'dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji, 2. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları.

Karpat, K. H. (1972),"Ömer Seyfettin and the Transformation of Turkish Thought", Revue des Etudes du Sud-Est Europeen, X/4, pp. 677-691.

Kılıç, O. (1997), 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdari Taksimatı Eyalet ve Sancak Tevcihatı, Elazığ, Ceren Matbaacılık.

Kırca, A. C. (2003), "Neden Milli Devlet? Neden Tekil Devlet? Karşılaştırmalı Bir Deneme", Türkiye Günlüğü, Ankara, Sayı 75, s.153-173.

Köprülü, F. (1942), "Vakıf Müessesesinin Hukiki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü", Vakıflar Dergisi, S. 2, Ankara, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı.

Kaynak Göster