ANADOLU'DA SOSYOLOJİ EĞİTİMİ: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sosyoloji, 100 yıllık geçmişi ile İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile akla gelir. Kuruluş ve bir ekol oluşturma konusunda, İstanbul Sosyoloji'nin Türkiye'de sosyoloji açısından yeri ve önemi tartışılmaz. Daha sonra 1940'larda Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, 1960'larda Hacettepe ve ODTÜ'de, 1970'lerde Ege Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversite'lerinde de sosyoloji bölümleri kurulmuştur. 1980'li yıllarda ise Cumhuriyet, Atatürk, Selçuk, İnönü, Fırat, Mimar Sinan ve Uludağ Üniversite'lerinde açılması ile yaygınlaşan sosyoloji bölümleri, 1990'lar ve 2000'lerde de artmış, bugün sayı -76 devlet ve 24 vakıf üniversitesi olmak üzere- 100'e ulaşmıştır. Çalışmanın konusu, orta düzeyde gelişmiş olan Cumhuriyet Üniversite'sinde, Sivas'ta, 33 yıldır yürütülmekte olan sosyoloji eğitimidir. Bu çalışmanın amacı, sosyolojinin Anadolu'daki ilk örneklerinden biri olan Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ndeki sosyoloji eğitimini, yapısı, nitelikleri, yönelimleri, etkinlikleri ve eksiklikleri bakımından ele almaktır

SOCIOLOGY EDUCATION IN ANATOLIA:SAMPLE OF SIVAS CUMHURIYET UNIVERSITY

Department of Sociology at Istanbul University springs to mind with its 100 years history when talking of Sociology. The importance and place of Department of Sociology at Istanbul University as an institution and school of thought in Turkey with regard to sociology education is indisputable. Later, in 1940s in Ankara at the Faculty of Humanities, in 1960s at Hacettepe and Middle East Technical University, in 1970s at Ege University and Boğaziçi University departments of sociology were founded. With the foundation of sociology departments at Cumhuriyet, Atatürk, Selçuk, İnönü, Fırat, Mimar Sinan, and Uludağ universities in 1980s, they became widespread, and they increased in number in the 1990s and 2000s. Today their number reached 100; 76 of which are at state universities and the rest at non-profit foundation universities. The subject of this study is sociology education implemented for 33 years at Cumhuriyet University, a medium-level developed university in Sivas. The aim of this study is to investigate the sociology education in this university which is one of the first examples in Anatolia regarding its structure, quality, trends, activities, and shortcomings

Kaynakça

Abbott, Andrew (2014), Bölüm ve Disiplin 100. Yılında Şikago Okulu, (Çev. Suna Gülfer Ihlamur-Öner), İstanbul, Küre Yayınları.

Akın, Mahmut Hakkı ve Alpaydın, Yusuf (2014), "Türkiye'de Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Doktora Tezi Hazırlamada Ana Yönelimler", İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 8.

Akşit, Bahattin (1986), "Türkiye'de Sosyoloji Araştırmaları: Bölmelenmişlikten Farklılaşma ve Çeşitlenmeye," Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Der. Sevil Atauz, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, s.195-232.

Coşkun, İsmail (1991), "Sosyoloji Bölümünün Tarihine Dair," 75. Yılında Türkiye'de Sosyoloji, Ed. İsmail Coşkun, İstanbul, Bağlam Yayınları, s.13-23.

Descamps, Paul (1965), Deneysel Sosyoloji, (Çev. Nurettin Şazi Kösemihal), İstanbul, Remzi Kitabevi.

Erkul, Ali (2000), "Türk Sosyolojisi Tartışmaları," Sezgin Kızılçelik-Baykan Sezer'in Sosyoloji Anlayışı- Giriş Bölümü, Ankara, Anı Yayıncılık, s.9-47.

Işın, Ruşen (2003), Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Çalışmaları, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını (İkinci Baskı).

İhsanoğlu, Ekmeleddin (2010), Darülfünun: Osmanlı'da Kültürel Modernleşmenin Odağı, (2 cilt), İstanbul, İrcica Yayını.

Kayalı, Kurtuluş (2008), "Bir Asırlık Sosyoloji Birikimi," Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, s.33-40.

Kıray Belik, Mübeccel (1986), "Toplum, Bilgi ve Türkiye," Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Der. Sevil Atauz, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, s.187-194.

Kongar, Emre (1982), "Türkiye'de Toplumbilimin Gelişmesi," Türk Toplum Bilimcileri 1, Ed. Emre Kongar, İstanbul, Remzi Kitabevi, s.15-28.

Öncü, Ayşe (1986), "Sosyoloji Araştırmaları Oturumu Üzerine Yorum," Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Der. Sevil Atauz, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, s.233-238.

Sezer, Baykan (1991), "Türk Sosyolojisinin Önündeki Sorunlar," 75. Yılında Türkiye'de Sosyoloji, Ed. İsmail Coşkun, İstanbul, Bağlam Yayınları, s.7-12.

Toprak, Zafer (2003), "Osmanlı'da Toplumbilimin Doğuşu," Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İstanbul, İletişim Yayını, s.310-327.

Ülken, Hilmi Ziya (2001), Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, (7. bölüm), İstanbul, Ülken Yayınları.

Kaynak Göster