GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI

Öz Devlet imkânlarında yaşanan daralma, memurların ayrıcalıklarının azalması, demokratik gelişmeler, işçi hakları gelişirken memurların haklarında ilerleme kaydedilememesi gibi nedenlerle memurlar örgütlenme ihtiyacı hissetmişlerdir. İşçilerin sendikal mücadelesinden beslenen memur sendikacılık hareketi, tüm dünyada geç başlamış, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ise hızla yayılmıştır. Ülkemizde uluslararası belgelerle teminat altına alınan memurların sendikal örgütlenmeleri, 1961 Anayasası'nda yer alan örgütlenme hakkına paralel olarak başlamış, 1971'de yasaklanmış, 1982 Anayasasında ise açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 1986 yılında öğretmenler tarafından Türkiye'nin onayladığı uluslararası belgelere dayanılarak başlatılan memur örgütlenmesi, anayasal ve yasal teminatlara kavuşturulmuş, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğiyle toplu sözleşme hakkı verilmiş ancak grev hakkı verilmemiştir. Bölünerek zayıflayan memur sendikaları, hükümetle yaptıkları anlaşmalar neticesinde üyelik aidatının bir kısmını devletten alarak devletle aidat bağımlılığı ilişkisine girmiş ve Anayasa Mahkemesi'nin isabetli kararına rağmen aidat ilişkisi tekrar kurulmuştur. Günümüzde memur sendikaları grevsiz toplu sözleşme ve aidat bağımlığı kıskacında mücadele etmektedirler. Memur sendikacılık hareketinin başarıya ulaşmasının en önemli şartı güçlü olmalarıdır. Bu gücün önemli kaynaklarından biri üye sayısı, diğeri güç birliği ve bağımsızlığıdır.

Kaynakça

AKTAY, Nizamettin, (1993), Sendika Hakkı (Uluslararası Dayanakları Bakımından Eleştirel Bir Yaklaşımla Türk Hukukunda Sendika Hakkı ve İlgili Belgeler, Kamu-İŞ, Ankara.

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi), (2010), http://www.tumbelsen.org.tr/pages/yayinlar/aihm.pdf, 31.12.2010.

GÜLMEZ, Mesut, (2005), Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliğine Uyum Sorunu, Belediye-İş Yayınları, AB’ye uyum Dizisi, Ankara.

GÜLMEZ, Mesut, (1990), Memurlar ve Sendikal Haklar, İMGE Kitapevi Yayınları: 16, Ankara.

GÜZEL, Ali, (1997), “Normların İç Hukuka Etkisi ve Türk İş Hukukunun Gelişmesine katkısı, ILO Normları ve Türk İş Hukuku”, İş Hukuku Türk Milli Komitesi 20. Yıl Kutlama Semineri.

TALAS, Cahit, (1977), “Türkiye’de ve Dünyada Devlet-Memur İlişkileri”, Yıllık 1974-1976, A.Ü. /S.B.F./ Basın Yayın Yüksek Okulu, Doğan Basımevi, Ankara.

MEMURSEN, (2010), Toplu Görüşme Tutanağı, 2010 Yılı, http://www.memursen.org.tr/file/2010yılımutabakat.pdf, 31.12.2010.

TURAN, Güngör, (2000), “Türkiye'de Kamu Sendikacılığı”, Kamu-İş; Cilt: 6 Sayı:1 (http://www.kamu-is.org.tr/dergiler2.htm, 10.12.2009.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı metni, (2010).

TÜRKİYE KAMU-SEN, (2009), Sekiz Dönem Toplu Görüşme Sürecinde

Türkiye Kamu-Sen (2002-2009), Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Yayın No: 29, Ankara.

Uzlaştırma Kurulu Kararı, No: 2010/1

ÜNSAL, Engin, (1999), Memur Sendikaları, Boyut Kitapları, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd10452, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {145 - 168}, doi = {}, title = {GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI}, key = {cite}, author = {YORGUN, Sayım} }
APA YORGUN, S . (2012). GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI. Journal of Social Policy Conferences , 0 (60) , 145-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10452
MLA YORGUN, S . "GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 145-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10452>
Chicago YORGUN, S . "GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 145-168
RIS TY - JOUR T1 - GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI AU - Sayım YORGUN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 168 VL - 0 IS - 60 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI %A Sayım YORGUN %T GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI %D 2012 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 60 %R %U
ISNAD YORGUN, Sayım . "GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI". Journal of Social Policy Conferences 0 / 60 (Ocak 2012): 145-168 .
AMA YORGUN S . GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 145-168.
Vancouver YORGUN S . GREVSİZ TOPLU PAZARLIK HAKKI VE AİDAT BAĞIMLILIĞI KISKACINDA MEMUR SENDİKALARI. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 168-145.